Uredba o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencija za pristup tajnim podacima

Na osnovu člana 83. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o sadržini, obliku i načinu vođenja evidencija za pristup tajnim podacima

Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se sadržina, oblik i način vođenja evidencija za pristup tajnim podacima, koje vode Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, organi nadležni za vršenje bezbednosnih provera i organi javne vlasti, kao i rok čuvanja podataka iz tih evidencija.

Evidencije koje vodi Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i

zaštitu tajnih podataka

Član 2.

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Kancelarija Saveta) vodi jedinstvenu centralnu evidenciju izdatih sertifikata i dozvola, rešenja o izdavanju sertifikata i dozvola, rešenja o odbijanju izdavanja sertifikata i dozvola, rešenja o produženju važenja sertifikata i dozvola, rešenja o ograničenju ili prestanku važenja sertifikata i dozvola, potpisanih izjava lica kojima je izdat sertifikat, odnosno dozvola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Član 3.

Evidencija izdatih sertifikata, rešenja o izdavanju, odbijanju izdavanja, o produženju važenja, o ograničenju ili prestanku važenja sertifikata, koju vodi Kancelarija Saveta, za fizička lica koja imaju pristup tajnim podacima stepena „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA” sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) ime, ime jednog od roditelja i prezime;

3) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

4) organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove;

5) stepen tajnosti podataka;

6) broj i datum rešenja o izdavanju sertifikata;

7) broj i datum rešenja o odbijanju izdavanja sertifikata;

8) broj sertifikata i datum izdavanja, kao i datum prestanka važenja sertifikata;

9) broj i datum rešenja o produženju važenja sertifikata;

10) ranije obavljene bezbednosne provere i izdati sertifikati;

11) broj i datum rešenja kojim se ograničava ili prestaje da važi sertifikat;

12) datum nestanka ili uništenja sertifikata, odnosno prijema pismenog obaveštenja o nestanku ili uništenju sertifikata;

13) broj i datum izdatog sertifikata za rad sa stranim tajnim podacima i za koje potrebe je izdat sertifikat;

14) datum potpisane izjave;

15) napomene.

Član 4.

Evidencija izdatih sertifikata, rešenja o izdavanju, odbijanju izdavanja, o produženju važenja, o ograničenju ili prestanku važenja sertifikata, koju vodi Kancelarija Saveta, za pravna lica koja imaju pristup tajnim podacima stepena „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA” sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) naziv pravnog lica i sedište;

3) prethodni nazivi pravnog lica i sedišta;

4) matični broj;

5) poreski identifikacioni broj (PIB);

6) ime i prezime zastupnika pravnog lica;

7) stepen tajnosti podataka;

8) broj i datum rešenja o izdavanju sertifikata;

9) broj i datum rešenja o odbijanju izdavanja sertifikata;

10) broj sertifikata i datum izdavanja, kao i datum prestanka važenja sertifikata;

11) broj rešenja o produženju važenja sertifikata;

12) posedovanje kapaciteta za čuvanje tajnih podataka do stepena tajnosti;

13) ranije obavljene bezbednosne provere i izdati sertifikati;

14) broj i datum rešenja kojim se ograničava ili prestaje da važi sertifikat;

15) datum nestanka ili uništenja sertifikata, odnosno prijema pismenog obaveštenja o nestanku ili uništenju sertifikata;

16) broj i datum izdatog sertifikata za rad sa stranim tajnim podacima i za koje potrebe je izdat sertifikat;

17) datum potpisane izjave zastupnika pravnog lica kome je izdat sertifikat;

18) napomene.

Član 5.

Evidencija izdatih dozvola, rešenja o izdavanju, odbijanju izdavanja, o produženju važenja, o ograničenju ili prestanku važenja dozvola, koju vodi Kancelarija Saveta, za strana fizička lica koja imaju pristup tajnim podacima stepena „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA” sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) ime, ime jednog od roditelja i prezime;

3) broj putne isprave (pasoša);

4) broj sigurnosnog sertifikata izdatog od strane države čiji je državljanin, odnosno u kojoj ima sedište ili od strane međunarodne organizacije čiji je član;

5) organ javne vlasti u kome strano lice obavlja poslove;

6) stepen tajnosti podataka;

7) broj i datum rešenja o izdavanju dozvole;

9) broj i datum rešenja o odbijanju izdavanja dozvole;

10) broj dozvole i datum izdavanja, kao i datum prestanka važenja dozvole;

11) broj i datum rešenja o produženju važenja dozvole;

12) broj i datum ranije izdate dozvole i za koje potrebe je izdata dozvola;

13) broj i datum rešenja kojim se ograničava ili prestaje da važi dozvola;

14) datum nestanka ili uništenja dozvole, odnosno prijema pismenog obaveštenja o nestanku ili uništenju dozvola;

15) datum potpisane izjave stranog lica kome je izdata dozvola;

16) napomene.

Član 6.

Evidencija izdatih dozvola, rešenja o izdavanju, odbijanju izdavanja, o produženju važenja, o ograničenju ili prestanku važenja dozvola, koju vodi Kancelarija Saveta, za strana pravna lica koja imaju pristup tajnim podacima stepena „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA” sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) naziv pravnog lica i sedište, odnosno sedište predstavništva u Republici Srbiji;

3) strana država iz koje potiče pravno lice;

4) prethodni nazivi pravnog lica i sedišta;

5) matični broj;

6) poreski identifikacioni broj (PIB);

7) ime i prezime zastupnika pravnog lica u stranoj državi;

8) ime i prezime zastupnika pravnog lica u Republici Srbiji;

9) stepen tajnosti podataka;

10) broj i datum izdatog sigurnosnog sertifikata i od koje države, odnosno međunarodne organizacije je izdat sertifikat;

11) broj i datum rešenja o izdavanju dozvole;

12) broj i datum rešenja o odbijanju izdavanja dozvole;

13) broj dozvole i datum izdavanja, kao i datum prestanka važenja dozvole;

14) broj i datum rešenja o produženju važenja dozvole;

15) posedovanje kapaciteta za čuvanje tajnih podataka do stepena tajnosti;

16) ranije izdate dozvole i za koje potrebe su izdate;

17) broj i datum rešenja kojim se ograničava ili prestaje da važi dozvola;

18) datum nestanka ili uništenja dozvole, odnosno prijema pismenog obaveštenja o nestanku ili uništenju dozvola;

19) datum potpisane izjave zastupnika pravnog lica kome je izdata dozvola;

20) napomene.

Evidencije bezbednosnih provera

Član 7.

Organi nadležni za vršenje bezbednosnih provera (Bezbednosno-informativna agencija, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i Vojnobezbednosna agencija) vode evidencije bezbednosnih provera za fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Evidencija bezbednosnih provera za fizička lica sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) ime, ime jednog od roditelja i prezime;

3) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

4) organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove;

5) stepen tajnosti podataka;

6) broj i datum zahteva organa javne vlasti za pokretanje provere;

7) broj i datum dopisa Kancelarije Saveta u vezi sa prosleđenjem zahteva za bezbednosnu proveru;

8) broj i datum izveštaja sa preporukom upućenog Kancelariji Saveta;

9) napomene.

Evidencija bezbednosnih provera za pravna lica sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) naziv pravnog lica i sedište;

3) prethodni nazivi pravnog lica i sedišta;

4) matični broj;

5) poreski identifikacioni broj (PIB);

6) ime i prezime zastupnika pravnog lica;

7) stepen tajnosti podataka;

8) broj i datum zahteva organa javne vlasti za pokretanje provere;

9) broj i datum dopisa Kancelarije Saveta u vezi sa prosleđenjem zahteva za bezbednosnu proveru;

10) broj i datum izveštaja sa preporukom upućenog Kancelariji Saveta;

11) napomene.

.

Evidencije organa javne vlasti

Član 8.

Organi javne vlasti vode evidencije rešenja o sertifikatima stepena tajnosti „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA”, za lica koja u organu javne vlasti obavljaju funkciju ili su zaposlena, odnosno za lica koja obavljaju poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Evidencija rešenja o sertifikatu za lica koja u organu javne vlasti obavljaju funkciju ili su zaposlena, odnosno lica koja obavljaju poslove za pristup tajnim podacima stepena tajnosti „POVERLjIVO”, „STROGO POVERLjIVO” i „DRŽAVNA TAJNA”, sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;

2) ime, ime jednog od roditelja i prezime;

3) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

4) stepen tajnosti;

5) broj i datum zahteva podnetog Kancelariji Saveta;

6) broj i datum rešenja Kancelarije Saveta o izdavanju, odbijanju izdavanja, o produženju važenja, o ograničenju ili prestanku važenja;

7) organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove;

8) broj i datum izdavanja sertifikata;

9) napomene.

Evidencija izjava za pristup tajnim podacima „INTERNO” za lica koja u organu javne vlasti obavljaju funkciju ili su zaposlena, odnosno lica koja obavljaju poslove, sadrži sledeće podatke:

1) redni broj izjave;

2) ime, ime jednog od roditelja i prezime;

3) jedinstveni matični broj građana (JMBG);

4) broj lične karte;

5) organ javne vlasti u kome fizičko lice obavlja funkciju ili je zaposleno, odnosno obavlja poslove;

6) sedište organa javne vlasti

7) broj predmeta;

8) datum potpisane izjave;

9) napomene.

Oblik i način vođenja evidencija

Član 9.

Evidencije iz čl. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. ove uredbe vode se u pismenoj i elektronskoj formi, u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje.

Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se u obliku tabela u koje se upisuju podaci iz evidencija koje su propisane ovom uredbom.

Rok čuvanja podataka

Član 10.

Podaci koji su sadržani u evidencijama iz čl. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. ove uredbe čuvaju se trajno.

Stupanje na snagu

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8579/2010

U Beogradu, 18. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar