Uredba o izmeni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade

Na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Član 1.

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), član 8. menja se i glasi:

„Generalni sekretar ima jednog ili više zamenika, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara.

Zamenik Generalnog sekretara pomaže Generalnom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Kad Generalni sekretar ima više zamenika, on pismeno ovlašćuje jednog od njih da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen.

Zamenik Generalnog sekretara je državni službenik na položaju.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2913/2008-1

U Beogradu, 24. jula 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar