Uredba o dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade

Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

Član 1.

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08,109/09 i 85/12), u članu 6. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Generalni sekretar ima kabinet na čiju se organizaciju, rad, broj i radnopravni položaj zaposlenih shodno primenjuju propisi kojima se reguliše kabinet ministra.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9936/2013-1

U Beogradu, 22. novembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar