Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2007. godinu

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 44/95 i 101/05 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH

RADOVA ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se izvođenje geoloških istražnih radova iz oblasti: opštih geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, inženjerskogeoloških istraživanja, istraživanja mineralnih sirovina i geoekoloških istraživanja.

Član 2.

Geološki istražni radovi iz člana 1. ove uredbe vršiće se prema Programu izvođenja geoloških istražnih radova za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar