Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014. godinu

Na osnovu člana 135. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina i način plaćanja naknade za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, za 2014. godinu (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac istraživanja.

Član 2.

Mineralni i drugi geološki resursi u smislu ove uredbe su:

1) ugljovodonici u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas);

2) uljni glinac (škriljac);

3) ugalj;

4) radioaktivni mineralni resursi;

5) metalični mineralni resursi, uključujući i retke metale;

6) plemeniti metali (zlato, srebro, platina);

7) nemetalični mineralni resursi, uključujući i mineralne resurse za dobijanje građevinskih materijala;

8) drago i polu drago kamenje;

9) podzemne vode;

10) geotermalni resursi;

11) tehnogeni mineralni resursi.

Član 3.

Visina naknade, utvrđuje se prema stepenu istraženosti i procenjenoj rudnoj (mineralnoj) potencijalnosti istražnog prostora, odnosno stadijumu istraživanja, u dinarskoj vrednosti po kilometru kvadratnom odobrenog istražnog prostora, i to u iznosu od : 10 000 dinara/1 km2.

Član 4.

Naknada se plaća jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od trideset dana od dana dobijanja odobrenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama, do 31. januara 2014. godine.

Ako je obaveza nosioca istraživanja za plaćanje naknade manja od godinu dana, ista se svodi na period na koji je odobreno istraživanje.

Član 5.

Podatke o uplati naknade nosilac istraživanja podnosi organu koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, na Obrascu GNPGIGodišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014. godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ukoliko nosilac istraživanja ne postupi u skladu sa čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, nadležni organ koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja poslaće nosiocu istraživanja opomenu da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema opomene.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Broj:

Datum:

V L A D A

PREDSEDNIK

Obrazac GNPGI

GODIŠNJA NAKNADA ZA

PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH

I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2014. GODINU

Za period od _________________ do __________________ 2014. godine

Polje 1.

NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA ODOBRENA PRIMENJENA

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

1. Matični broj

2. PIB

3. Broj poslovnog računa

Polje 2.

ODOBRENJE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Broj odobrenja

Datum izdavanja odobrenja

Vrsta mineralnog resursa

Broj odobrenog istražnog prostora

Površina odobrenog istražnog prostora (km2)

Rok važenja odobrenja

Stadijum (faza) istraživanja

prvo rešenje o odobrenju

prvi nastavak

drugi nastavak

Polje 3.

GEOGRAFSKA POZICIJA ISTRAŽNOG PROSTORA

Naziv lokaliteta/ležišta

Naziv Opštine

1.

2.

3.

Polje 4.

EVIDENCIJA O NAKNADI

Iznos utvrđene naknade

……………………………………… (din)

Iznos plaćene naknade:

……………………………….. (din)

1. Datum uplate:

2. Izvod broj:

Polje 5.

PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT:

Ime i prezime odgovorne osobe

obveznika naknade

Radno mesto /funkcija

Naziv pravnog lica

Adresa

Telefon

Faks:

E-mail:

Polje 6.

LISTA PRILOGA

1. Fotokopija rešenja o odobrenim istraživanjima

2. Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili

priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati).

P o t v r d a

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovoj Godišnjoj naknadi za odobrena primenjena geološka istraživanja istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: ………………………………………………………………………..

Potpis: ( M.P.) …………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………

Mesto: ………………………………………………………………………….

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje uredbe sadržan je u odredbama člana 135. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) kojim je određeno da visinu i način plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, u skladu sa ovim zakonom, određuje Vlada, i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08. 16/11-US i 72/12), po kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje

Razlozi za donošenje ove uredbe sastoje se u činjenici da je kod određivanja naknade i načina plaćanja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa, potrebno utvrditi visinu naknade prema vrsti mineralnih i drugih geoloških resursa, stepena istraženosti terena, procenjene rudne potencijalnosti istražnog prostora i sl., tako da visinu naknade u odgovarajućoj dinarskoj vrednosti, a najviše do 10.000 dinara, po kilometru kvadratnom istražnog prostora određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu.

Sredstva ostvarena od naknade su prihod budžeta Republike.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbama člana 1. uredbe u skladu sa članom 135. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11) određeno je se da Uredbom utvrđuje visina naknade i način plaćanja naknade za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014. godinu.

U članu 2. uredbe određene su vrste mineralnih i drugih geoloških resursa navedene grupe na osnovu karakterističnih geološko-mineragenetskih, mineraloških, hemijskih, fizičko-hemijskih, tehnoloških i drugih osobina.

U članu 3. predloga uredbe određen je dinarski iznos naknade za 2014. godinu, u dinarskoj vrednosti po kilometru kvadratnom istražnog prostora,u skladu sa odredbama člana 135. stav 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 88/11).

Odredbama člana 4. i 5. Uredbe određeno je da se naknada plaća jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od trideset dana od dana dobijanja odobrenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama, do 31. januara 2014. godine, s time da se podaci o uplati naknade podnose organu koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, na Obrascu GNPGI – Godišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2014.godinu.

Ukoliko nosilac istraživanja ne postupi u skladu sa čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, odredbama člana 6. ove Uredbe određeno je da će nadležni organ koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja poslati nosiocu istraživanja opomenu da postupi u skladu sa odredbama ove Uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od deset dana od dana prijema opomene. Naime, odredbama člana 41. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima određeno je da će nadležni organ ukinuti rešenje o odobrenju za istraživanje pre isteka određenog istražnog roka u slučajevima ako se ne plati naknada za primenjena geološka istraživanja za tekuću godinu, to ne postupanje po opomeni predstavlja osnov za donošenje rešenja o ukudanju odobrenju za istraživanje.

Odredbama člana 7. uredbe određeno je ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Razlozi zbog kojih se predlaže da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja

S obzirom da visinu naknade određuje Vlada u poslednjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, to radi realizacije prihoda od naknade za 2014. godinu potrebno da akt stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar