Uredba o utvrđivanju područja Banje „Gornja Trepča“

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, broj 80/92) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PODRUČJA BANjE

„GORNjA TREPČA”

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje naselja „Gornja Trepča” na teritoriji Grada Čačka.

Član 2.

Područje banje „Gornja Trepča” obuhvata prostor u ukupnoj površini od 1129 ha 36 a 58 m2, čije granice čine: kp.br. 1733, 1734/1, 16, 17 i 3381 sve K.O. Prislonica; kp.br. 2158, 5, 2142, 48, 49, 50, 46, 57/1, 58, 59, 62, 63, 69, 70, 71, 80/1, 77, 78, 79, 2143, 133, 134, 135, 2144, 2145, 2146, 2147, 284, 2148, 2149, 916, 917, 917/3, 917/2, 922/3, 924, 926/1, 927, 964, 968, 1702, 1700, 1703/2, 1703/1, 1715/1, 1676/2, 1674/1, 1674/3, 1594, 1593/1, 1593/2, 1592, 1591/1, 1587/1, 1587/2, 2005/2, 1471, 1448/1, 1453/1, 1371, 1372, 1373, 1374, 2156 i 2157 sve K.O. Gornja Trepča.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 514-4057/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar