Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade

 

Na osnovu člana 10. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

 

Vlada donosi

 

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU EVIDENCIJE GRAĐANA KOJI IMAJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU I NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE

 

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade („Službeni glasnik RS”, broj 3/08), u članu 2. posle stava 1. dodaju se st. 2, 3, 4. i 5. koji glase:

„U evidenciju nosilaca prava mogu da se upišu i lica koji su pravo na akcije, odnosno udele bez naknade ostvarili u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS“, br. 32/97 i 10/01) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) ako po osnovu tako stečenih akcija, odnosno udela nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase i ako tim akcijama, odnosno udelima nisu raspolagali.

Lica iz stava 2. ovog člana uz prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava podnose potvrdu preduzeća o sticanju akcija, odnosno udela bez naknade, kao i potvrdu preduzeća da nije ostvario prava iz stava 2. ovog člana ili overenu izjavu tog lica da nije ostvario prava iz stava 2. ovog člana ako je preduzeće odnosno privredno društvo prestalo sa radom, kao i izjavu tog lica da je saglasan da se te akcije prenesu Akcijskom fondu.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na obrascu koji propisuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Obrazac 1 – Izjava lica da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama, kao i Obrazac 2- Izjava lica da je saglasan da se akcije, odnosno udeli po osnovu kojih nije ostvarivao pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama prenesu Akcijskom fondu, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.”

 

Član 2.

U članu 3. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„U evidenciju nosilaca prava za lica lišena poslovne sposobnosti, odnosno lica nad kojima je produženo roditeljsko pravo, pored podataka iz stava 2. ovog člana, upisuju se i podaci o staratelju i to: prezime, ime roditelja i ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); adresa stana; naziv organa koji je doneo odluku i broj odluke o postavljenju staratelja.”

Član 3.

U članu 6. posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„Potvrda o upisu u evidenciju nosilaca prava nema uticaja na ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana i zakonom kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.”

 

Član 4.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Lice lišeno poslovne sposobnosti i lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo prijavljuje se preko staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. posle reči: „podnosilac prijave” dodaje se zapeta i reči: „odnosno njegov staratelj ili zakonski zastupnik”.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

 

Član 5.

U članu 9. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ako je lice koje je nepokretno ili se nalazi na izvršenju zavodske sankcije obavestilo o tome Poštu ili Nacionalnu službu za zapošljavanje, a preminulo je pre nego što je upisano u evidenciju nosilaca prava, njegov upis u evidenciju nosilaca prava sprovodi se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih.”

 

Član 6.

U članu 10. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„Staratelj, odnosno zakonski zastupnik preko koga se u evidenciju nosilaca prava upisuje lice lišeno poslovne sposobnosti ili lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo, pored dokaza iz stava 1. ovog člana o licu koje je lišeno poslovne sposobnosti ili licu nad kojim je produženo roditeljsko pravo, podnosi na uvid:

svoju ličnu kartu;

2) pravosnažnu odluku suda o lišenju poslovne sposobnosti podnosioca prijave, odnosno pravosnažnu sudsku odluku o produženju roditeljskog prava;

3) rešenje nadležnog organa starateljstva kojim je postavljen da vrši dužnost staratelja odnosno zakonskog zastupnika podnosiocu prijave.

Privremeno raseljena lica sa Kosova i Metohije dostavljaju na uvid ličnu kartu i legitimaciju raseljenog lica ili zeleni karton.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. posle reči „ličnu kartu” dodaju se reči: „odnosno lična dokumenta iz stava 3. ovog člana”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 7.

Posle člana 11. dodaje se član 11a koji glasi:

 

„Član 11a

Akcije, odnosno udeo koji je predmet izjave o davanju saglasnosti iz člana 2. stav 3. ove uredbe prenosi se Akcijskom fondu.

Prenos akcija iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu rešenja Agencije kojim se akcije sa vlasničkog računa hartija od vrednosti davaoca izjave prenose na vlasnički račun Akcijskog fonda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se registru nadležnom za vođenje računa hartija od vrednosti.

Kada je predmet izjave o davanju saglasnosti udeo rešenje na osnovu kojeg se vrši prenos prava na udeo dostavlja se organu nadležnom za vođenje registra privrednih subjekata.”

Član 8.

U članu 15. reči u zagradi: „član 8. stav 3” zamenjuju se rečima: „član 8. stav 4”.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

05 Broj:

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

 

VLADA

POTPREDSEDNIK

 

 

 

  O B R A Z A C 1

IZJAVA

lica da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama

Ja ________________ pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase po osnovu ___________ akcija/udela od _____% kapitala preduzeća/privrednog društva ________________ sa sedištem u ______________, matični broj ____________, stečenih na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji/Zakona o privatizaciji, kao i da nisam raspolagao dobijenim akcijama.

PODNOSILAC IZJAVE

 

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

Adresa:

JMBG:

 

O B R A Z A C 2

  

IZJAVA

lica da je saglasan da se akcije, odnosno udeli po osnovu kojih nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama prenesu Akcijskom fondu

 

 

 

Izjavljujem da sam saglasan da se___________ akcija/udela od _____% kapitala preduzeća/privrednog društva ________________ sa sedištem u ______________, matični broj ____________, stečenih na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji/Zakona o privatizaciji, prenesu na vlasnički račun Akcijskog fonda Republike Srbije i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da navedenim akcijama/udelom nisam ni na koji način raspolagao/la.

 

 

 

PODNOSILAC IZJAVE

 

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

Adresa:

JMBG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar