Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 44/11 i 89/11), u članu 2. broj: „500.000,00” zamenjuje se brojem: „500.000.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar