Uredba o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 96. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 – US i 24/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Službeni glasnik RS” br. 67/11 i 85/11), u članu 9. stav 2. tačka zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „odnosno nadležni organ autonomne pokrajine.”

U stavu 3. posle reči: „Vlade” stavlja se zapeta i dodaju reči: „odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 22. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar