Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja Budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 17. stav 2. i čl. 5. i 18. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANjEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

U Uredbi o načinu raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 117/05), u članu 3. tačka 5) menja se i glasi:

„5) pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji;”

Posle tačke 5) dodaje se tačka 6), koja glasi:

„6) pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. reči: „tač. 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „tač. 3), 4) i 5)”.

Član 3.

Član 5. menja se i glasi:

„Ukupan iznos sredstava raspodeljuje se za ostvarivanje ciljeva iz člana 3. ove uredbe na sledeći način:

35% za cilj iz tačke 1);

5% za cilj iz tačke 2);

5% za cilj iz tačke 3);

15% za cilj iz tačke 4);

25% za cilj iz tačke 5);

15% za cilj iz tačke 6).”

Član 4.

U članu 6. stav 2. menja se i glasi:

„Komisija ima predsednika i šest članova.”

Član 5.

U članu 10. stav 1. reči: „tač. 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „tač. 3), 4) i 5)”.

U stavu 2. reč: „privremenom”, zapeta posle reči: „uredbe” i reči: „do obezbeđenja potrebnih sredstava iz redovnih izvora”, brišu se.

Član 6.

U članu 12. posle reči: „racionalizacije,” dodaju se reči: „koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja”.

Član 7.

Naslov iznad člana 15. i član 15. menjaju se i glase:

„Raspodela sredstava za različite oblike solidarnosti i pomoći

Član 15.

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 5) ove uredbe, Komisija vodi računa o tome da se pomoć pruži jedinicama lokalne samouprave srazmerno njihovoj potrebi za finansiranjem različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija, koji ispunjavaju potrebne uslove i objektivnih mogućnosti njihovog finansiranja iz sredstava budžeta koja su predviđena za te namene.”

Član 8.

Posle člana 15. dodaju se naslov iznad člana i član 15a, koji glase:

„Raspodela sredstava za zaštitu životne sredine

Član 15a

Prilikom utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 6) ove uredbe, Komisija naročito uzima u obzir opis i ocenu stanja životne sredine, predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja, procenu uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine, kao i nosioce, način, dinamiku i sredstva za realizaciju programa, planova, odnosno projekata i aktivnosti.”

Član 9.

Naslov iznad člana 19. i član 19. brišu se.

Član 10.

Član 21. menja se i glasi:

„Zahtev za raspodelu sredstava po javnom pozivu koji se podnosi radi ostvarivanja cilja iz člana 3. tačka 1) ove uredbe, može se odnositi samo na jedan predviđeni slučaj, odnosno realizaciju određenog projekta od posebnog značaja.”

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 401-5259/2005-6

U Beogradu, 13. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar