Uredba o sadržini Registra prijave i Registra industrijskog dizajna, sadržini zahteva koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu prava na industrijski dizajn i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa

Na osnovu člana 13. stav 7, člana 15. stav 6, člana19. stav 5, člana 20. stav 5, člana 21. stav 5, člana 25. stav 6, člana 33. stav 5, člana 37. stav 4, člana 38. stav 3, člana 48. stav 8, člana 52. stav 9, člana 53. stav 6. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08),

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje sadržina Registra prijava i Registra industrijskog dizajna, sadržina zahteva i priloga za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, sadržina zahteva za priznanje prava na industrijski dizajn, sadržina opisa industrijskog dizajna, tehničke karakteristike prikaza, sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i sadržina uverenja o pravu prvenstva, sadržinu zahteva za razdvajanje prijave, sadržina isprave o industrijskom dizajnu, podaci o industrijskom dizajnu koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, sadržina zahteva za upis promene imena i adrese nosioca prava odnosno prijavioca, sadržina zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge i produženje važenja prava na industrijski dizajn.

II. SADRŽINA REGISTARA

1. Sadržina Registra prijava

Član 2.

U Registar prijava upisuju se:

1) broj prijave (u daljem tekstu: D-broj);

2) datum podnošenja prijave;

3) podaci o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave, odnosno, ime i adresa fizičkog lica;

4) podaci o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

5) podaci o autoru;

6) stvaran i kratak naziv predmeta zaštite;

7) podatak o zatraženom pravu prvenstva;

8) stvaran i kratak naziv predmeta zaštite;

9) podatak o klasi međunarodne klasifikacije koji je propisan lokarnskim aranžm anom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija industrijskog dizajna);

10) podatak da se na određenom elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrijskog dizajna ne uspostavlja isključivo pravo ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave prilikom podnošenja prijave ili u toku postupka za priznanje prava na industrijski dizajn;

11) podatak o načinu okončanja upravnog postupka;

12) registarski broj industrijskog dizajna;

13) podaci o promenama koje se odnose na prijavu: prenos prava, licenca, zaloga; statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prijave;

14) podaci o razdvajanju prijave;

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, u Registar prijava upisuje se broj i datum podnošenja tog zahteva.

2. Sadržina Registra industrijskog dizajna

Član 3.

U Registar industrijskog dizajna upisuju se:

1) registarski broj industrijskog dizajna i datum upisa u Registar industrijskog dizajna;

2) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno ime i adresa fizičkog lica;

3) ime autora ukoliko autor želi da bude naveden;

4) podaci o punomoćniku ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

5) datum podnošenja prijave i D-broj;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum izložbenog ili sajamskog prava prvenstva; datum i broj prijave koja je bila osnov za priznanje ranijeg prava prvenstva i naziv zemlje u kojoj je ta prijava podnesena;

7) broj dizajna ukoliko se radi o višestrukoj prijavi;

8) naziv predmeta zaštite;

9) podatak o klasi Međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna;

10) podatak da se na određenom elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrijskog dizajna ne uspostavlja isključivo pravo ako je „takva izjava dobijena od podnosioca prijave u toku postupka za priznanje prava na industrijski dizajn;

11) datum do kog važi pravo na industrijski dizajn, kao i podaci o produženju važenja prava na industrijski dizajn;

12) podaci o promenama koje se odnose na pravo na industrijski dizajn: prenos prava, licenca, zaloga; statusne promene nastale kod nosioca prava na industrijski dizajn, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prava na industrijski dizajn;

13) podaci o razdvajanju industrijskog dizajna;

14) podak o prestanku prava na industrijski dizajn, kao i osnov prestanka.

15) podaci o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna;

16) datum objave industrijskog dizajna.

III. ZAHTEV ZA MEĐUNARODNO REGISTROVANjE INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

1. Sadržina zahteva za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna

Član 4.

Zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna sadrži:

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

adresu za korespondenciju, ako je ima;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna podnosi preko punomoćnika;

broj i datum prijave i registarski broj industrijskog dizajna koji služi kao osnov za međunarodno registrovanje;

podatak o zatraženom pravu prvenstva (zemlja, datum i broj prve prijave prema članu 4. Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine);

naziv, mesto održavanja i datum prvog izlaganja na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera;

broj predmeta zaštite ako je podnesena prijava za više predmeta zaštite (do 100);

stvaran naziv predmeta zaštite na engleskom jeziku;

kratak opis (do 100 reči) na engleskom jeziku (ako to zahteva podnosilac zahteva);

podatak za koje se zemalje zaštita traži;

ukoliko je prikaz dostavljen u boji, naznačenje da li se traži objavljivanje prikaza u crno-beloj tehnici;

12) podatak da se traži odlaganje objavljivanja i period za koji se traži odlaganje objavljivanja;

13) podatak o plaćenim taksama Svetskog organizaciji za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Svetska organizacija);

14) iznos plaćenih republičkih administrativnoih taksi.

15) popis svih priloga koji se podnose;

16) potpis i pečat podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna ili njegovog punomoćnika.

2. Prilozi koji se podnose uz zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna

Član 5.

Uz zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna podnosi se i:

1) potvrda Svetske organizacije o uplati takse za međunarodno registrovanje (quittance);

2) prikaz u dva primerka;

3) uredno punomoćje, ako se zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna podnosi preko punomoćnika (na engleskom jeziku);

4) dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev.

Član 6.

Po prijemu zahteva za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, nadležni organ ispituje da li zahtev sadrži podatke iz čl. 4. i 5. ove uredbe.

Ako zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna ne sadrži podatke iz čl. 4. i 5. ove uredbe, nadležni organ će pozvati podnosioca zahteva da ga u roku od 30 dana od dana prijema poziva uredi.

Ako podnosilac zahteva u roku iz stava 2. ovog člana ne postupi po pozivu, nadležni organ će doneti zaključak o odbacivanju zahteva.

Član 7.

Uredan zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, nadležni organ dostaviće Svetskoj organizaciji na dalji postupak.

IV. ZAHTEV ZA PRIZNANjE PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN

1. Sadržina zahteva za priznanje prava na industrijski dizajn

Član 8.

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn sadrži:

1) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

2) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

3) podatke o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

4) stvaran i kratak naziv predmeta zaštite;

5) podatke o autoru industrijskog dizajna (ako on ne podnosi prijavu), ili napomenu o izjavi da autor ne želi da bude naveden u prijavi;

6) podatke o zatraženom pravu prvenstva iz čl. 25. i 26. Zakona;

7) pravni osnov za podnošenje prijave ako autor industrijskog dizajna nije podnosilac prijave;

8) podatak da se zahteva objavljivanje priznatog prava na industrijski dizajn dvanaest meseci nakon datuma donošenja rešenja o priznanju prava na industrijski dizajn (odloženo objavljivanje);

9) podatak da se na određenom elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrijskog dizajna ne traži isključivo pravo;

10) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi,

11) potpis i pečat podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, na kome mora da bude naveden datum prijema.

Zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn podnosi se u dva primerka.

2. Prilozi koji se podnose uz zahtev priznanje prava na industrijski dizajn i njihova sadržina

Član 9.

Uz zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn podnose se i:

1) opis;

2) prikaz;

3) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

4) overeni prepis prijave ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 25. Zakona;

5) potvrda, odnosno uverenje nadležnog organa ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 26. Zakona;

6) izjava autora industrijskog dizajna, ako autor ne želi da bude naveden u prijavi;

7) izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje prijave, ako autor industrijskog dizajna nije podnosilac prijave;

8) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

9) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2.1. Sadržina opisa industrijskog dizajna

Član 10.

Opis se dostavlja u dva istovetna primerka.

U izdvojenom stavu opis industrijskog dizajna treba da sadrži naznačene karakteristike industrijskog dizajna za koji se traži zaštita, pomoću kojih se određuje novost i obim zaštite industrijskog dizajna.

Opis mora da bude otkucan pisaćom mašinom ili računarom, terminološki jasan i čitljiv, na papiru formata A4 i mora da sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave (u gornjem levom uglu);

2) kratak i pravi naziv predmeta zaštite (u gornjem srednjem delu strane);

3) novost predmeta zaštite, odnosno njegovih pojedinih delova;

4) namenu predmeta zaštite, ako se iz naziva predmeta ne može zaključiti njegova namena;

5) potpis podnosioca prijave.

Ako jedna prijava sadrži više predmeta zaštite, za svaki predmet zaštite podnosi se poseban opis.

2.2. Tehničke karakteristike prikaza

Član 11.

Prikaz se podnosi u dva istovetna primerka, i to tako što se jedan primerak lepi ili unosi računarom na papir A4 formata uz zahtev, a drugi primerak se dostavlja odvojeno u prilogu.

Prikaz sadrži samo predmet zaštite i ne sme da sadrži bilo kakav drugi predmet, pripadak, lice ili životinju.

Prikaz može biti podnesen kao fotografija ili nacrt i ne može biti veći od 16 cm x 16 cm.

Ako se jednom fotografijom ili nacrtom ne mogu prikazati sva nova spoljna obeležja predmeta zaštite, dostavlja se onoliko fotografija ili nacrta koliko je neophodno da se prikažu nove karakteristike predmeta zaštite.

Ako je predmet zaštite predstavljen fotografijama ili nacrtima, oni moraju da budu posebno numerisani, tako da numeracija sadrži dva broja razdvojena tačkom (primer 1.1, 1.2, 1.3). Na zahtevu numeracija se vrši na licu fotografije ili nacrta, a na drugom primerku fotografije ili nacrta – na poleđini.

Ako jedna prijava sadrži više predmeta zaštite, za svaki predmet zaštite podnosi se poseban prikaz, koji mora biti numerisan na način iz stava 4. ovog člana (primer: 1.1, 1.2, 1.3. za prvi predmet zaštite; 2.1, 2.2, 2.3. za drugi predmet zaštite i tako redom koliko ima predmeta zaštite).

Prikazi se lepe po rednom broju, na papir A4 formata uz zahtev. Na jednoj strani može da bude najviše 20 prikaza raspoređenih na način na koji podnosilac prijave želi da oni budu objavljeni. Margina od najmanje 5 mm treba da bude oko svakog prikaza. Prikazi ne smeju da budu savijeni.

Dvodimenzionalni primerak (uzorak) iz člana 21. stav 3. Zakona ne sme da bude veći od 26cm x 17 cm ni deblji od 3 mm. Uzorak ne sme da bude presavijen i ne sme da bude teži od 50 g. Takav uzorak treba zalepiti na papir formata A4 i numerisati u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana.

Proizvodi koji su podložni kvarenju ili koji mogu biti opasni za skladištenje, neće biti prihvaćeni kao uzorci.

2.3. Fotografije

Član 12.

Fotografije koje se prilažu moraju da budu profesionalnog kvaliteta, bez podloge, dobijene na osnovu negativa ili dijapozitiva, i moraju imati ravne uglove. Predmet zaštite mora biti prikazan na neutralnoj i jednobojnoj osnovi i ne sme imati senke.

Ako se predmet zaštite prikazuje na fotografiji, ona ne sme da bude:

1) instant-fotografija;

2) retuširana fotografija (tušem, mastilom ili korekturnom tečnošću);

3) fotografija koja nije podobna za ofset-reprodukovanje;

4) fotokopija.

2.4. Nacrt

Član 13.

Nacrti se podnose u originalu i moraju da budu profesionalnog kvaliteta i izvedeni priborom za tehničko crtanje ili uz pomoć računara na kvalitetnom, belom, neprovidnom papiru.

Predmet zaštite mora da bude prikazan u perspektivi, s tim što može sadržati senke i senčenja radi isticanja reljefa.

Ako se predmet zaštite prikazuje na nacrtu, on ne sme:

1) da bude tehnički crtež kojim se predmet prikazuje u projekcijama i preseku, a naročito koji sadrži osne linije i dimenzije;

2) da sadrži objašnjenja ili legende na predmetu zaštite ili pored njega;

3) da bude nepodoban za ofset-reprodukovanje.

V. SADRŽINA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA I SADRŽINA UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA

1. Sadržina zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva

Član 14.

Na zahtev podnosioca prijave, nadležni organ izdaje uverenje o pravu prvenstva.

Zahtev za izdavanje uverenja iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) prikaz istovetan prikazu u prijavi;

2) opis istovetan opisu u prijavi;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2. Sadržina uverenja o pravu prvenstva

Član 15.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži:

1) poslovno ime i sedište podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

2) ime autora;

3) D-broj i datum podnošenja prijave;

4) prikaz istovetan prikazu u prijavi;

5) opis istovetan opisu u prijavi;

6) napomena da su podaci u ovom uverenju istovetni podacima u prijavi.

VI. RAZDVAJANjE VIŠESTRUKE PRIJAVE

.

1. Sadržina zahteva za razdvajanje višestruke prijave

Član 16.

Zahtev za razdvajanje višestruke prijave za priznanje prava na industrijski dizajn podnosi se u dva primerka i sadrži:

1) broj i datum višestruke prijave za priznanje prava na industrijski dizajn;

2) podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca višestruke prijave za priznanje prava na industrijski dizajn, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

3) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika, odnosno podatke o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

4) podatke o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

5) broj industrijskih dizajna podnetih u prvobitnoj višestrukoj prijavi;

6) podatak o rednom broju, odnosno rednim brojevima industrijskih dizajna iz višestruke prijave za koji se traži, razdvajanje na više pojedinačih, ili višestrukih izdvojenih prijava;

7) podatke o načinu razdvajanja prvobitne višestruke prijave;

8) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdvojenu prijavu, odnosno prijave, ako ih ima više;

9) potpis ili i pečat podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, na kome mora da bude naveden datum prijema.

2. Prilozi koji se podnose uz zahtev za razdvajanje višestruke prijave

Član 17.

Uz Zahtev za razdvajanje višestruke prijave podnosi se i:

1) prikaz u dva istovetna primerka;

2) opis u dva istovetna primerka;

3) uredno punomoćje, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

4) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

5) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

VII. SADRŽINA ISPRAVE O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU

Član 18.

Isprava o industrijskom dizajnu sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna i D-broj;

2) datum podnošenja prijave;

3) podatke o poslovnom imenu i sedištu nosioca prava na industrisjki dizajn, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

4) podatke o autoru industrijskog dizajna;

5) podatke o priznatom pravu prvenstva: datum izložbenog ili sajamskog prava prvenstva; datum i broj prijave koja je bila osnov za priznanje ranijeg prava prvenstva i naziv zemlje u kojoj je ta prijava podneta;

6) naziv predmeta zaštite;

7) prikaz;

8) opis;

9) podatak da se na određenom elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrisjkog dizajna ne uspostavlja isključivo pravo ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave u toku postupka za priznanje prava na industrijski dizajn;

10) datum upisa u Registar industrijskog dizajna;

11) datum do kog važi registrovani industrijski dizajn;

12) datum izdavanja isprave o industrijskom dizajnu.

VIII. PODACI O INDUSTRIJSKOM DIZAJNU KOJI SE OBJAVLjUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA

Član 19.

U službenom glasilu nadležnog organa objavljuju se sledeći podaci o pravu na industrijski dizajn:

1) registarski broj industrijskog dizajna;

2) datum upisa u Registar industrijskog dizajna;

3) D-broj i datum podnošenja prijave;

4) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno ime i adresa fizičkog lica;

5) podaci o priznatom pravu prvenstva;

6) datum do kog važi industrijski dizajn;

7) naziv predmeta zaštite;

8) prikaz;

9) podatak da se na određenom elementu industrijskog dizajna navedenom u opisu industrijskog dizajna ne traži isključivo pravo;

10) broj ijavljenih industrijskih dizajna;

11) podaci o punomoćniku;

12) datum do kog važi pravo na industrijski dizajn;

13) podaci o promenama koje se odnose na pravo na industrijski dizajn: promena imena i adrese nosioca prava na idnustrijski dizajn; prenos prava, licenca, zaloga; statusne promene nastale kod nosioca prava na industrijski dizajn, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prava na industrijski dizajn;

14) podaci o prestanku važenja prava na industrijski dizajn;

15) podaci o produženju važenja prava na industrijski dizajn.

IX. SADRŽINA ZAHTEVA ZA UPIS PROMENA U REGISTRE

1. Sadržina zahteva za upis promene imena i adrese nosioca prava na industrijski dizajn odnosno podnosioca prijave

Član 20.

Zahtev za upis promene imena i adrese podnosioca prijave, odnosno nosioca prava na industrijski dizajn, koji sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna i D-broj;

2) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajna, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

3) podatke o punomoćniku ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

4) podatak o vrsti promene;

5) potpis i pečat podnosioca zahteva, odnosno punomoćnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) punomoćje ako se postupak za upis pokreće preko punomoćnika;

2) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2. Sadržina zahteva za upis prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave

Član 21.

Zahtev za upis prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave pokreće se pisanim zahtevom koji sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna, odnosno D-broj;

2) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

3) kada nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave ime punomoćnika, podatke o punomoćniku;

4) poslovno ime i sedište pravnog lica na koje se prenosi pravo na industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica na koje se prenosi pravo na industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave;

5) kada fizičko ili pravno lice na koje se prenosi pravo na industrijski dizajn, odnosno pravo iz prijave ima punomoćnika, podatke o punomoćniku;

6) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

7) podatke o punomoćniku ako se zahtev za upis prenosa prava podnosi preko punomoćnika;

8) potpis i pečat podnosioca zahteva, odnosno punomoćnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) dokaz o pravnom osnovu prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave;

2) punomoćje ako se postupak za upis prenosa pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2.1. Pravni osnov prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave

Član 22.

Kada je prenos prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave posledica ugovora o prenosu, uz zahtev iz člana 21. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu prenosa prava na industrijski dizajn čiji se upis traži dostavlja se:

1) original ugovora o prenosu, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog ugovora, ili

2) original izvoda iz ugovora o prenosu, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog izvoda, ili

3) original izjave o prenosu, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija izjave o prenosu.

Ako je prenos prava na industrijski dizajn rezultat spajanja preduzeća, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koji potvrđuje spajanje preduzeća.

Ako je do prenosa prava na industrijski dizajn došlo na osnovu zakona ili sudske, odnosno administrativne odluke, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija sudske odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promenu.

Ako su dokumenti iz st. 1. do 3. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod koji je overen od strane sudskog tumača.

3. Sadržina zahteva za upis licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave

Član 23.

Zahtev za upis licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna, odnosno D-broj;

2) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

3) kada nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave ima punomoćnika, podatke o punomoćniku;

4) poslovno ime i sedište sticaoca licence, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

5) kada sticalac licence ima punomoćnika, podatke o punomoćniku;

6) podatak o vrsti licence (isključiva ili neisključiva licenca);

7) vreme trajanja licence;

8) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

9) ako se zahtev za upis licence podnosi preko punomoćnika, podatke o punomoćniku;

10) potpis i pečat podnosioca zahteva, odnosno punomoćnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) dokaz o pravnom osnovu upisa licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave;

2) punomoćje ako se postupak za upis licence pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

3.1. Pravni osnov upisa licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave

Član 24.

Uz zahtev iz člana 23. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu upisa licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave dostavlja se:

1) izvod iz ugovora o licenci sa podatkom o stranama u ugovoru i pravima koja su predmet licence, sa potvrdom nadležnog javnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora, ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

2) original izjave o licenci potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod koji je overen od strane sudskog tumača.

4. Sadržina zahteva za upis zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave

Član 25.

Zahtev za upis zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna, odnosno D-broj;

2) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

3) kada nosilac prava na industrijski dizajn, odnosno podnosilac prijave ima punomoćnika, podatke o punomoćniku;

4) poslovno ime i sedište založnog poverioca, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

5) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

6) podatke o punomoćniku ako se zahtev za upis zaloge podnosi preko punomoćnika;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva, odnosno punomoćnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave;

2) punomoćje ako se postupak za upis zaloge pokreće preko punomoćnika;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

4.1. Pravni osnov upisa zaloge na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave

Član 26.

Uz zahtev iz člana 25. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge koji se traži, dostavlja se:

1) original ugovora o zalozi potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

2) original izvoda iz ugovora o zalozi potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

4.2 Podaci o zalozi na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave koji se upisuju u odgovarajući registar nadležnog organa

Član 27.

U registar nadležnog organa upisuju se sledeći podaci:

1) podaci o zalogodavcu i dužniku, kada nisu ista lica;

2) podaci o založnom poveriocu;

3) podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa;

4) podatak da je započet postupak namirenja;

5) zabeležba zabrane otuđenja, ukoliko je predviđena ugovorom o zalozi.

X. PRODUŽENjE VAŽENjA PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN

Član 28.

Sadržina zahteva za produženje važenja prava na industrijski dizajn sadrži:

1) registarski broj industrijskog dizajna i datum do kog pravo na industrijski dizajn važi;

2) D-broj;

3) poslovno ime i sedište nosioca prava na industrijski dizajn, odnosno ime i adresa fizičkog lica;

4) ime autora industrijskog dizajna;

5) podatke o punomoćniku, ako se zahtev podnosi preko punomoćnika;

6) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

7) potpis i pečat podnosioca zahteva ili punomoćnika.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se:

1) punomoćje ako se postupak za produženje važenja prava pokreće preko punomoćnika;

2) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku za priznanje prava na dizajn („Službeni list SCG”, broj 28/05).

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U Beogradu, 17. juna 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE I CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Usvajanje novog Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna („Službeni glasnik RS“, br. 104/09), kojim je regulisana pravna zaštita na spoljašnjem izgledu proizvoda – industrijskom dizajnu, uslovilo je donošenje novog podzakonskog propisa – uredbe koja treba da obezbedi sprovođenje ovog zakona.

Primarni cilj predloga uredbe jeste uređenje pitanja propisanih Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna koji se odnose na postupak pravne zaštite industrijskog dizajna koji se vodi pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

Predložena rešenja rezultat su provere odgovarajućih ranijih rešenja u praksi. Prilikom izrade Uredbe izvršena su neophodna usklađivanja sa rešenjima sadržanim u odredbama Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine koji je Republika Srbija ratifikovala u 2009. godini.

III. OBJAšNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I OSNOVNIH PRAVNIH REšENJA

Član 1.

Ovim članom predviđeno je šta je predmet regulisanja Uredbe.

Čl. 2-3.

Navedenim članovima precizno se uređuje sadržina Registra prijava za priznanje prava na industrijski dizajn, Registra industrijskog dizajna i isprave o industrijskom dizajnu.

Čl. 4-5.

Republika Srbija je članica Haškog aranžmana o međunarodnom registrovanju industrijskog dizajna koji predviđa da se međunarodna prijava industrijskog dizajna može podneti preko nadležnog organa države članice u kojoj je sedište ili prebivalište prijavioca, ili direktno Međunarodnom birou. Članom 4. precizno je određena sadržina zahteva za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna, a članom 5. precizirano je koji se prilozi moraju podneti uz zahtev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna.

Čl. 6-7.

Navedenim odredbama bliže je uređeno postupanje nadležnog organa po podnetom zahtevu za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna.

Član 8.

Ovim članom uređuje se sadržina zahteva za priznanje prava na industrijski dizajn.

Član 9.

Ovim članom, predviđeno je koji se prilozi podnose uz zahtev za priznanje prava na industrijski dizajn.

Čl. 10-13.

Ovim odredbama uređena je sadržina priloga koji se dostavljaju uz zahtev za priznanje prava na inudstrijski dizajn i to: prikaza (fotografija i nacrta) i opisa industrijskog dizajna.

Članom 10. precizno se uređuje sadržina opisa, način na koji može biti podnesen, njegova numeracija, propisani su i uslovi koje treba da ispunjava dvodimenzionalni primerak (uzorak) prijavljenog industrijskog dizajna. Članom 11. uređene su tehničke karakteristike prikaza industrijskog dizajna. Članom 12. propisan je kvalitet fotografije koja se prilaže kao prikaz i kakva ona ne sme da bude, a član 13. odnosi se na nacrt, kakav on mora da bude kao i način na koji nacrt mora da bude izveden.

Čl. 14-15.

Odredbama ovih članova propisana je sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i sadržina uverenja o pravu prvenstva.

Čl. 16-17.

Ovim odredbama uređen je sadržaj zahteva za razdvajanje višestruke prijave za priznanje prava na industrijski dizajn, kao i prilozi koji se uz taj zahtev dostavljaju. Članom 16. uređen je sadržaj zahteva za razdvajanje višestruke prijave, u skladu sa članom 33. Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Višestruka prijava je ona koja sadrži zahtev za priznanje više industrijskih dizajna (do 100) koji se primenjuju na proizvodima koji su svrstani u istu klasu Međunarodne klasifikacije industrijkog dizajna. Međutim, zbog nedovoljnog poznavanja propisa i Međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna česta je pojava da se podnosi višestruka prijava industrijskog dizajna koja sadrži više predmeta zaštite koji pripadaju različitim klasama Međunarodne klasifikacije. U takvim slučajevima, može se izvršiti razdvajanje višestruke prijave. Institut razdvajanja prijave je propisan i Uputstvom EU o pravjoj zaštiti industrijskog dizajna i Ženevskim aktom Haškog aranžmana o međunarodnom registrovanju industrijskog dizajna. U takvim slučajevima vrši se razdvajanje prijave. Članom 17. propisano je koji se prilozi dostavljaju uz zahtev za razdvajanje višestruke prijave.

Član 18.

Ovom odredbom uređena je sadržina isprave o industrijskom dizajnu.

Član 19.

Ovim članom preciziraju se podaci o pravu na industrijski dizajn koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa.

Čl. 20-27.

Navedenim odredbama detaljno je regulisana sadržina zahteva kojima se pokreće postupak za upis promena (prenos prava, licenca, zaloga) u odgovarajuće registre nadležnog organa, kao i vrsta i sadržina priloga kojima se dokazuje pravni osnov za upis odgovarajuće promene.

Članom 20. uređuje se sadržina zahteva za upis promene imena i adrese, a članom 21. propisana je sadržina zahteva za prenos prava na industrijski dizajn. Imajući u vidu da prenos prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave može biti posledica bilo ugovora o prenosu, ili rezultat spajanja preduzeća, kao i da do prenosa prava na industrijski dizajn, odnosno prava iz prijave može doći na osnovu zakona ili sudske odnosno administrativne odluke, članom 22. propisano je koji se dokumenti smatraju pravnim osnovom prenosa prava na industrijski dizajn u svakom od navedenih slučajeva.

Članom 23. uređuje se sadržina zahteva za upis licence na pravu na industrijski dizajn, odnosno pravu iz prijave, a članom 24. je propisano šta se smatra pravnim osnovom upisa licence. Pravnim osnovom za upis licence smatra se izvod iz ugovora o licenci sa podatkom o stranama u ugovoru i pravima koja su predmet licence, sa potvrdom nadležnog javnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora, ili overena fotokopija tog dokumenata, ili original izjave o licenci potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Članom 25. uređuje se sadržina zahteva za upis zaloge na industrijskom dizajnu, odnosno pravu iz prijave. Članom 26. propisano je šta se smatra pravnim osnovom upisa zaloge, a članom 27. uređeno je koji se podaci o zalozi upisuju u odgovarajući registar nadležnog organa.

Član 28. Ovim članom precizno je određena sadržina zahteva za produženje važenja prava na industrijski dizajn.

Čl. 29-30.

Ovim odredbama predviđeno je kada Uredba stupa na snagu, kao i prestanak važenja Uredbe iz 2005. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar