Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08), u Programu rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu, u poglavlju IV. RASPORED SREDSTAVA, u tački 5) reči: „iznos od 389.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 345.100.000 dinara za izradu planske i projektne dokumentacije;”

U tački 13) reči: „iznos od 10.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 57.000.000 dinara”.

U tački 14) reči: „iznos od 195.300.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 151.400.000 dinara”.

Posle tačke 15) dodaju se tač. 15a), 15b) i 15 v) koje glase:

„15a) za Brezovicu – iznos od 10.000.000 dinara za turističku, saobraćajnu i energetsku infrastrukturu Ski centra ’Brezovica’;

15b) za Vrnjačku Banju – iznos od 21.000.000 dinara za izvođenje radova na sportskoj dvorani u Vrnjačkoj Banji – grejanje i klimatizacija;

15v) za Specijalni rezervat prirode Zasavica – iznos od 9.800.000 dinara za elektro i vodosnabdevanje vizitorskog centra;”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 10. aprila 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar