Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, a koja je porušena ili oštećena usled dejstva poplava iz marta 2016. godine.

Član 2.

Državni program obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11959/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE INFRASTRUKTURE KOJA JE U NADLEŽNOSTI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: Državni program obnove) odnosi se na obnovu komunalne infrastrukture (sistemi za vodosnabdevanje odnosno postrojenja za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode i kanalizacionu mrežu), obnovu porušenih ili oštećenih mostova, sanaciju vodotokova drugog reda i sanaciju klizišta na putnim pravcima, nastalih usled dejstva poplava u toku marta 2016. godine, a u skladu sa članom 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15 – u daljem tekstu: Zakon).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava, odnosno dejstva klizišta

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava i provere na terenu utvrđena su, nakon poplava iz marta meseca 2016. godine, veća oštećenja komunalne infrastrukture i vodotokova koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Ustanovljeno je da je poplavni talas naneo ozbiljna oštećenja na objektima za vodosnabdevanje, kanalizacionoj mreži, kao i na postrojenjima za prečišćavanje vode. Veći broj jedinica lokalne samouprave ima problem sa snabdevanjem stanovništva vodom za piće (nedostatkom vode, higijenskom ispravnošću vode za piće iz vodovoda za javno snabdevanje i dr.), bilo da je otežano ili prekinuto vodosnabdevanje ili je pak voda zabranjena za upotrebu, što je izazvano poplavom, povećanjem podzemnih voda i pojavom klizišta.

Martovskim poplavama 2016. godine uništeni su ili oštećeni mostovi i pokrenuta su klizišta na putnim pravcima koja su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, što je prouzrokovalo poremećaj ili prekid saobraćaja.

U cilju normalnog funkcionisanja svakodnevnog života stanovništva u oblastima koje su bile ugrožene martovskim poplavama 2016. godine neophodno je izvršiti obnovu komunalne infrastrukture (sistem za vodosnabdevanje i kanalizacionu mrežu), obnovu mostova, sanaciju klizišta i vodotokova drugog reda.

3. Mere koje treba preduzeti

Mere koje treba preduzeti radi obnove infrastrukture definisane ovim državnim programom su:

1) prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije (predmeri, predračuni i projekti i prijava radova nadležnim opštinskim ili drugim organima i dr. aktivnosti), za radove na obnovi ovih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 − US, 50/13 − US, 98/13 − US, 132/14 i 145/14);

2) dobijanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju objekata iz ovog državnog programa obnove, a u slučaju sanacije objekata rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje mera

Jedinica lokalne samouprave podnosi Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija) zahtev za obnovu objekata komunalne infrastrukture, mostova, saniranje klizišta i vodotokova drugog reda.

Uz zahtev potrebno je dostaviti:

1) zapisnik o proceni štete na objektima infrastrukture koji su predmet ovog državnog programa obnove;

2) izjavu da je šteta na ovim objektima nastala nakon martovskih poplava 2016. godine;

3) izjavu gradonačelnika/predsednika opštine da su ovi objekti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

4) izjavu gradonačelnika/predsednika opštine da nisu obezbeđena sredstva za sanaciju ovih objekata iz drugih izvora finansiranja.

Jedinica lokalne samouprave, po dobijanju obaveštenja o prihvatanju projekta obnove od strane Kancelarije, pokreće i sprovodi postupak javne nabavke i zaključuje ugovor sa izvođačem radova i pružaocem usluge stručnog nadzora. Jedinica lokalne samouprave dužna je da redovno o svim fazama realizacije projekta obnove objekata infrastrukture izveštava Kancelariju, u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji projekta, zaključenim između Kancelarije i jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (avansnu, privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora. Kancelarija vrši plaćanje na račun jedinice lokalne samouprave koja, u skladu sa ugovorom o javnoj nabavci, vrši plaćanje izvođaču radova odnosno dobavljaču, odnosno pružaocu usluge.

5. Redosled sprovođenja mera

Prioritet i obim izvođenja radova na otklanjanju posledica poplava na objektima komunalne infrastrukture, mostova, saniranju klizišta i vodotokova drugog reda biće definisan u odnosu na stepen oštećenja ovih objekata, sa ciljem što bržeg uspostavljanja komunalne infrastrukture i mostova u funkciju.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture i mostova je 30. jun 2017. godine. U slučaju da pojedini radovi na obnovi i izgradnji komunalne infrastrukture, mostova, saniranju klizišta i vodotokova drugog reda ne budu završeni u gore navedenom roku, zbog nedostatka finansijskih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije, i posle ovog roka.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija je nadležna za koordinaciju aktivnosti na realizaciji ovog državnog programa obnove.

Nosilac sprovođenja mera i aktivnosti iz ovog državnog programa obnove je jedinica lokalne samouprave, na način opisan u odeljku 4. ovog državnog programa obnove.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 413.792.863,70 dinara (sa PDV) obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, iz tekuće budžetske rezerve za 2016. godinu i rasporediće se u okviru Razdela 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti.

Ostavite komentar