Uredba o izmenama Uredbe o osnivanju Instituta za strategijska istraživanja

Na osnovu člana 35. stav 5. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 i 18/10), a u vezi sa članom 129. stav 1. Zakona o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama („Službeni list SRJ”, br. 80/94, 85/94 – ispravka, 74/99 i „Službeni list SCG”, broj 44/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O OSNIVANJU

INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Instituta za strategijska istraživanja („Službeni list SRJ”, broj 53/00 i „Službeni glasnik RS”, broj 81/11), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Institut za strategijska istraživanja je vojna naučna ustanova koja obavlja naučnoistraživačku delatnost za potrebe odbrane na polju društvenih i humanističkih nauka u više naučnih oblasti: menadžment, političke nauke, sociologija, psihologija, ekonomija, istorija i drugih oblasti pod uslovima propisanim zakonom.”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

U naučnoistraživačkom radu Institut za strategijska istraživanja obavlja sledeće zadatke:

1) primenom naučnih metoda istražuje teorijska i praktična pitanja iz oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije;

2) naučnim pristupom istražuje procese i činioce u međunarodnim odnosima od kojih zavisi bezbednost i međunarodni položaj Republike Srbije;

3) koristeći naučni pristup analizira iskustva iz postojećih kriznih žarišta od značaja za bezbednost i odbranu Republike Srbije;

4) naučnim metodama istražuje savremene oblike ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije;

5) koristeći naučni pristup analizira strategijska i doktrinarna dokumenta Republike Srbije i drugih država i međunarodnih organizacija od interesa za sistem odbrane;

6) istražuje organizaciju i osnovne principe modelovanja i uređenja vojske i sistema odbrane primenom savremenih naučnih metoda;

7) istražuje ekonomske, sociološke, psihološke i druge aspekte funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije;

8) istražuje istoriju srpske i jugoslovenske vojske u XIX i XX veku;

9) organizuje recenzije naučnih radova iz Instituta za strategijska istraživanja i po zahtevu učestvuje u recenzijama naučnih radova iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;

10) osposobljava kadar Instituta za strategijska istraživanja za naučnoistraživačku delatnost;

11) učestvuje i sarađuje u naučnoistraživačkim projektima i aktivnostima sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu;

12) priprema i realizuje naučne i stručne skupove iz oblasti bezbednosti, odbrane i vojne istorije;

13) priprema i objavljuje rezultate naučnoistraživačkog rada kroz periodične i druge naučne publikacije;

14) realizuje i druge zadatke od značaja za sistem odbrane.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12118/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar