Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu internacionalizacije privrednih društava („Službeni glasnik RS”, broj 56/06), u članu 2. tačka 3) broj: „20” zamenjuje se brojem: „15”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za realizaciju ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.”

Član 3.

U članu 7. stav 1. broj: „60” zamenjuje se brojem: „30”.

Član 4.

U članu 9. stav 2. menja se i glasi:

„Komisiju rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: ministar), od po dva predstavnika koje on predloži i po jednog predstavnika koje predlože ministar finansija, ministar trgovine i usluga i direktor Agencije.”

Stav 3. menja se i glasi:

„Ministar imenuje predsednika Komisije.”

Član 5.

Posle člana 11. dodaju se naslov iznad člana i član 11a, koji glase:

„Prigovor

Član 11a

Izvoznici u postupku kojima nisu dodeljena sredstva imaju pravo prigovora.

Prigovor se podnosi ministru, u roku od osam dana od dana prijema obrazloženog obaveštenja.

Ministar odlučuje o prigovoru u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.”

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

Ostavite komentar