Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente iib instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama ipa za period 2007-2013. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13 – ispravka), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 124/07),

Vlada donosi

UREDBU

O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTE IIb INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA

ZA PERIOD 2007- 2013. GODINE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se utvrđuju način upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije (EU) koji se finansiraju kroz komponentu IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Prekogranična saradnja između Republike Srbije i država korisnica IPA u periodu 2007-2013. godine, odgovornost odgovornih lica i tela, kao i način na koji se uređuju njihovi međusobni odnosi, a u vezi sa pripremom, programiranjem, koordinacijom, sprovođenjem, praćenjem, vrednovanjem i izveštavanjem o sprovođenju programa i projekata koji se finansiraju iz IPA komponente IIb, u sistemu decentralizovanog upravljanja programima pretpristupne pomoći EU u Republici Srbiji.

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Instrument pretpristupne pomoći (IPA) jeste finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, a čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;

2) IPA komponenta II – Prekogranična saradnja jeste druga od ukupno pet komponenti iz kojih se sastoji IPA, a čiji je cilj pružanje podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u jačanju prekogranične i transnacionalne saradnje sa jednom ili više država članica EU, kao i sa jednom ili više zemalja korisnica pretpristupne pomoći EU iz IPA;

3) IPA komponenta IIb – Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA jeste podkomponenta IPA kopmponente II, čiji je cilj pružanje pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u jačanju prekogranične saradnje sa jednom ili više zemalja korisnica IPA, kroz promovisanje zajedničkih aktivnosti u oblastima društveno-ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine, prirodnog i kulturnog bogatstva, javnog zdravlja, prevencije i sprečavanja organizovanog kriminala i u drugim oblastima od značaja za programe prekogranične saradnje;

4) decentralizovano upravljanje jeste jedan od načina upravljanja fondovima EU u kome akreditovana nacionalna tela obavljaju poslove koji se odnose na programiranje, ugovaranje, sprovođenje, vršenje plaćanja, praćenje i vrednovanje programa prekogranične saradnje;

5) paket za akreditaciju jeste skup dokumenata koji potvrđuju ispunjenost zahteva od strane odgovornih lica i tela zemlje kandidata za samostalno upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći EU, koji država korisnica dostavlja Evropskoj komisiji prilikom podnošenja zahteva za prenos ovlašćenja za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU;

6) prenos ovlašćenja za upravljanje jeste postupak u kome se na osnovu odgovarajuće odluke Evropske komisije, na neko telo ili skup tela koja su ispunila utvrđene zahteve za dobijanje akreditacije prenose nadležnosti i ovlašćenja za samostalno upravljanje programima pretpristupne pomoći EU;

7) program prekogranične/transnacionalne saradnje jeste dokument kojim se utvrđuju prioriteti, ciljevi i metode finansiranja i sprovođenja aktivnosti koje se finansiraju iz utvrđenog budžeta koji izrađuje operativna struktura za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u zemljama učesnicama u programu. Program se sprovodi na osnovu odgovarajućeg potpisanog finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije;

8) projekat jeste skup aktivnosti koje doprinose postizanju jasno postavljenih ciljeva, u okviru utvrđenog vremenskog roka i budžeta, a koje se realizuju kroz ugovor zaključen između ugovarača i Tela za ugovaranje;

9) prioritetne ose jesu opšte oblasti intervencije u okviru programa prekogranične/transnacionalne saradnje koje se dalje raščlanjuju na konkretne mere koje se sprovode kroz projekte;

10) mera jeste grupa aktivnosti za postizanje specifičnog rezultata u okviru prioritetne ose i sprovodi se kroz projekte;

11) grant jesu bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju pravnom licu, državnom organu ili organizaciji radi sprovođenja unapred definisanih aktivnosti koja se uređuju sporazumom ili ugovorom između korisnika bespovratnih sredstava i Tela za ugovaranje prema pravilima EU;

12) korisnik bespovratnih sredstava jeste pravno lice, državni organ ili organizacija koje je odgovorno za predlaganje i sprovođenje projekta koji se finansira iz programa prekogranične saradnje;

13) ugovarač jeste pružalac usluga, isporučilac dobara, izvođač radova na strateškim projektima;

14) sufinansiranje jeste obavezno finansijsko učešće Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije, koje se obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije i drugih javnih izvora;

15) princip odgovornog finansijskog upravljanja podrazumeva primenu načela kojima se obezbeđuju tačnost, transparentnost, ekonomičnost, efikasnost i delotvornost u postupanju sa operacijama/ugovorima, transakcijama i finansijskim sredstvima tokom sprovođenja programa koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći EU.

II. ODGOVORNA LICA I TELA U SISTEMU UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI U OKVIRU IPA KOMPONENTE IIb

Odgovorna lica i tela

Član 3.

U okviru decentralizovanog upravljanja finansijskom pomoći prema IPA pravilima, imenuju se sledeća odgovorna lica i tela za upravljanje, sprovođenje, kontrolu i reviziju IPA finansijske pomoći:

nacionalni IPA koordinator (National IPA Coordinator – NIPAC);

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora (National IPA Coordinator Technical Secreteriat – NIPAC TS);

nacionalni službenik za akreditaciju (Competent Accrediting Officer – CAO);

nacionalni službenik za odobravanje (National Authorising Officer – NAO);

Nacionalni fond (National Fund – NF);

Zajednički odbor za praćenje programa pretprisutne pomoći u okviru IPA komponente IIb (Joint Monitoring Committee for the implementation of the pre-accession assistance programmes under IPA Component IIb – JMC);

Zajednički tehnički sekretarijat (Joint Technical Secretariat – JTS);

Operativna struktura za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb.

Međusobni odnosi, prava i obaveze tela i odgovornih lica iz stava 1. ovog člana, uređuju se sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe, kao i priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Nacionalni IPA koordinator

Član 4.

Nacionalni IPA koordinator jeste predstavnik Vlade ili državni službenik na položaju.

Nacionalni IPA koordinator obavlja sledeće poslove:

obezbeđuje sveobuhvatnu koordinaciju finansijske pomoći u okviru IPA komponente II, usklađivanje procesa pristupanja EU i korišćenja pretpristupne pomoći, i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa korišćenjem sredstava iz IPA komponente II;

obezbeđuje doslednost, koordinaciju i usklađivanje programa finansiranih kroz IPA komponentu II sa programima finansiranim kroz ostale IPA komponente, u procesu programiranja, kako bi se ostvario njihov optimalan učinak;

odgovoran je za sprovođenje programa i projekata finansiranih kroz IPA komponentu II u smislu postizanja ciljeva i rezultata;

predsedava Odborom za praćenje IPA programa;

prati održivost i efekte programa prekogranične saradnje finansiranih iz sredstava IPA, kroz godišnji izveštaj na nivou IPA komponente II.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za nacionalnog IPA koordinatora obavlja Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora

Član 5.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora određuje Vlada.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora obavlja sledeće poslove:

pruža tehničku pomoć nacionalnom IPA koordinatoru u osnivanju, predsedavanju i organizovanju rada Odbora za praćenje IPA programa;

prikuplja i analizira redovne i godišnje izveštaje o sprovođenju programa u okviru IPA komponente II, u smislu postizanja cilja i ostvarivanja rezultata;

sprovodi odgovarajuće mere sa ciljem obezbeđivanja javnosti i vidljivosti aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava IPA, uključujući izradu i praćenje sprovođenja strategije komunikacije za IPA.

Nacionalni IPA koordinator utvrđuje priručnik sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova za Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora.

Nacionalni službenik za akreditaciju

Član 6.

Nacionalni službenik za akreditaciju jeste ministar nadležan za poslove finansija.

Nacionalni službenik za akreditaciju obavlja sledeće poslove :

izdaje, prati i suspenduje ili povlači akreditaciju nacionalnom službeniku za odobravanje i Nacionalnom fondu;

dobija uverenja o ispunjenosti svih zahteva potrebnih za zadržavanje akreditacije iz tačke 1. ovog stava;

odobrava priručnike sa procedurama o načinu rada i obavljanju poverenih poslova nacionalnog službenika za odobravanje/Nacionalnog fonda;

obaveštava Evropsku komisiju o akreditaciji nacionalnog službenika za odobravanje, kao i o promenama koje se tiču njegove akreditacije.

Nacionalni službenik za odobravanje

Član 7.

Nacionalnog službenika za odobravanje imenuje Vlada, na predlog nacionalnog službenika za akreditaciju.

Nacionalni službenik za odobravanje odgovoran je za finansijsko upravljanje sredstvima EU u Republici Srbiji i za delotvorno funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole u okviru IPA u smislu obezbeđivanja zakonitosti i regularnosti transakcija.

Nacionalni službenik za odobravanje obavlja sledeće poslove:

obezbeđuje uverenje o regularnosti i zakonitosti osnovnih transakcija;

podnosi sertifikovani izveštaj o troškovima i zahtev za sredstvima Evropskoj komisiji;

potvrđuje postojanje i tačnost stavki sufinansiranja;

obezbeđuje obavezujuća uputstva i smernice operativnoj strukturi iz člana 11. ove uredbe i prati njen rad za pitanja iz njegove nadležnosti;

izdaje, prati i suspenduje ili povlači akreditaciju operativne strukture za IPA komponentu IIb;

obezbeđuje postojanje i delotvorno funkcionisanje sistema upravljanja pomoći u okviru IPA komponente IIb;

obezbeđuje delotvornost i efikasnost sistema interne kontrole koji se odnosi na upravljanje novčanim sredstvima;

sastavlja godišnju izjavu o usklađenosti i izveštava Evropsku komisiju o sistemu upravljanja i kontrole, a kopiju godišnje izjave o usklađenosti prosleđuje nacionalnom službeniku za akreditaciju;

obezbeđuje funkcionisanje odgovarajućeg sistema izveštavanja i informisanja;

sprovodi korektivne mere u skladu sa nalazima državnog organa zaduženog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i revizora iz Evropske komisije i izveštava Evropsku komisiju o sprovedenim merama;

obaveštava Evropsku komisiju i nacionalnog službenika za akreditaciju o svakoj značajnoj promeni koja se odnosi na sistem upravljanja i kontrole;

obezbeđuje utvrđivanje svake nepravilnosti i neodložno obaveštavanje o toj nepravilnosti;

obezbeđuje izvršavanje finansijskih ispravki u vezi sa potvrđenim nepravilnostima;

osigurava adekvatno izveštavanje i praćenje postupanja u slučajevima kada postoji sumnja da je izvršena prevara;

utvrđuje procedure za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti i načinu rada sa nacionalnim službenikom za akreditaciju, nacionalnim IPA koordinatorom, Nacionalnim fondom i Operativnom strukturom, iz člana 11. ove uredbe;

daje preporuke nacionalnom IPA koordinatoru u vezi sa sprovodljivošću predloženih sektorskih programa i/ili projekata, tokom procesa programiranja, u vezi sa administrativnim kapacitetima predlagača za njihovo sprovođenje.

Nacionalni službenik za odobravanje može angažovati nezavisne revizore u cilju sprovođenja dodatne revizije institucija koje čine sistem decentralizovanog upravljanja pretpristupnom pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

Nacionalni fond

Član 8.

Unutrašnja jedinica u ministarstvu nadležnom za poslove finansija obavlja poslove Nacionalnog fonda.

Nacionalni fond za svoj rad odgovara nacionalnom službeniku za odobravanje.

Nacionalni fond obavlja sledeće poslove:

vrši operativne poslove finansijskog upravljanja i kontrole korišćenja sredstava iz pretpristupne pomoći EU iz kojih se finansiraju programi u okviru IPA komponente IIb;

ostvaruje saradnju sa unutrašnjim jedinicama i organima u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija, koje obavljaju poslove pripreme budžeta, izvršenja budžeta, harmonizacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, računovodstvenog i finansijskog izveštavanja, kako bi sistem finansijskog upravljanja i računovodstva u okviru sistema decentralizovanog upravljanja pretpristupnom pomoći EU bio usaglašen sa zahtevima Evropske komisije;

vodi računovodstvenu evidenciju i vrši poslove finansijskog izveštavanja prema zahtevima Evropske komisije i u skladu sa priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova, iz člana 20. ove uredbe;

priprema sertifikovani izveštaj o troškovima i zahtev za sredstvima koji se podnose Evropskoj komisiji;

pruža podršku nacionalnom službeniku za odobravanje u kontroli rada Operativne strukture za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb, uključujući i sprovođenje kontrole na terenu;

uspostavlja sistem prepoznavanja i izveštavanja o nepravilnostima, prati sprovođenje korektivnih mera i povraćaj sredstava po osnovu potvrđenih nepravilnosti;

pruža, po potrebi, podršku u radu Odbora za praćenje IPA;

obavlja druge poslove koji su utvrđeni odgovarajućim priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Zajednički odbori za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb

Član 9.

Zajednički odbori za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb obrazuju se posebno za svaki program prekogranične saradnje i odgovorni su za donošenje odluka na nivou programa i za praćenje sprovođenja programa.

Članove zajedničkih odbora za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb čine predstavnici zemalja učesnica u datom programu.

Delokrug rada, članstvo, predsedavanje i dinamika rada uređuju se Poslovnikom o radu.

Zajednički tehnički sekretarijati, informativni centri i predstavništva Zajedničkih tehničkih sekretarijata

Član 10.

Zajednički tehnički sekretarijati su posebna tela, bez statusa pravnog lica, koja obrazuju operativne strukture država učesnica u programu, za svaki program prekogranične saradnje.

Zajednički tehnički sekretarijati obavljaju stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Zajedničkog odbora za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb i operativnih struktura za sprovođenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb.

Zajednički tehnički sekretarijati pripremaju i podnose sve materijale koje Zajednički odbor za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb razmatra i o kojima raspravlja.

Zajednički tehnički sekretarijati imaju informativne centre i predstavništva u Republici Srbiji ili u zemlji učesnici u programu prekogranične saradnje, koji obavljaju poslove u vezi sa sprovođenjem programa, a u skladu sa ovlašćenjima koja im prenose zajednički tehnički sekretarijati.

III. OPERATIVNA STRUKTURA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTE IIb

Operativna struktura za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU

u okviru IPA komponente IIb

Član 11.

Operativna struktura za sprovođenje programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb uspostavlja se kao skup odgovornih lica i tela u okviru državne uprave i odgovorna je za obavljanje poslova upravljanja i sprovođenja pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

Odgovorna lica i tela koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe, dužna su da u obavljanju svojih poslova poštuju odgovarajuće odredbe potpisanih finansijskih sporazuma, sporazuma o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnog sporazuma iz člana 19. ove uredbe, kao i priručnik sa procedurama o načinu rada i obavljanju poverenih poslova iz člana 20. ove uredbe.

Odgovorna lica i tela

Član 12.

Operativnu strukturu iz člana 11. ove uredbe čine:

odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima

pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb;

službenik za odobravanje programa;

odgovorno lice za poslove Tela za programe prekogranične saradnje;

Telo za ugovaranje;

Telo za programe prekogranične saradnje.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb

Član 13.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb imenuje Vlada za poslove upravljanja operativnom strukturom iz člana 11. ove uredbe.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb odgovara nacionalnom službeniku za odobravanje za obezbeđivanje regularnosti i legalnosti tekućih transakcija i odgovorno finansijsko upravljanje, kao i nacionalnom IPA koordinatoru, za postizanje ciljeva i rezultata.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb obavlja sledeće poslove:

obezbeđuje zakonitost, valjanost i odgovorno finansijsko upravljanje u okviru operativne strukture iz člana 11. ove uredbe;

koordinira i nadzire sve učesnike u okviru operativne strukture i vrši kontrolu funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole;

uspostavlja zajedničke tehničke sekretarijate za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije (gde je primenljivo).

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb obavlja poslove iz svoje nadležnosti uz podršku Grupe za podršku odgovornom licu za poslove nadzora nad operativnom strukturom.

Službenik za odobravanje programa

Član 14.

Službenika za odobravanje programa imenuje nacionalni službenik za odobravanje, nakon konsultacija sa nacionalnim IPA koordinatorom, za upravljanje Telom za ugovaranje.

Službenik za odobravanje programa odgovoran je za organizaciju i obavljanje poslova koji su u nadležnosti Tela za ugovaranje, aktivnosti koje obavljaju operativne strukture iz člana 11. ove uredbe, koji se odnose na sprovođenje ugovora kroz koje se realizuju programi prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb, kao i obezbeđivanje zakonitosti i regularnosti aktivnosti koje su u okviru odgovornosti operativne strukture iz člana 11. ove uredbe.

Službenik za odobravanje programa u okviru IPA komponente IIb obavlja sledeće poslove:

uspostavlja sistem za sprovođenje postupaka javnih nabavki, ugovara, upravlja i sprovodi ugovore, kontroliše izvršavanje obaveza ugovornih strana, vrši plaćanja korisnicima bespovratnih sredstava i obezbeđuje povraćaj sredstava od korisnika bespovratnih sredstava i tela koja čine Operativnu strukturu u slučaju nepravilnosti i podnosi zahteve za plaćanje Nacionalnom fondu;

razmatra i odobrava kriterijume za izbor projekata koji se finansiraju iz programa u okviru IPA komponente IIb i odobrava izmene kriterijuma u skladu sa potrebama programa;

donosi konačne odluke, nakon glasanja i konsultovanja sa ostalim članovima zajedničkih odbora za praćenje iz Republike Srbije, u vezi sa utvrđivanjem kriterijuma za izbor projekata;

zaključuje ugovore za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb;

obezbeđuje sprovođenje korektivnih mera u skladu sa nalazima državnog organa nadležnog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i revizora iz Evropske komisije i izveštava nacionalnog službenika za odobravanje o sprovedenim merama;

kontroliše rad i funkcionisanje zajedničkih tehničkih sekretarijata iz člana 10. ove uredbe, za svaki program prekogranične saradnje, u vezi sa poverenim poslovima;

obavlja druge poslove utvrđene sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe, kao i relevantnim priručnikom sa procedurama o načinu rada i obavljanju poverenih poslova iz člana 20. ove uredbe.

Odgovorno lice za poslove Tela za programe prekogranične saradnje

Član 15.

Odgovorno lice za poslove Tela za programe prekogranične saradnje odgovorno je za poslove programiranja i praćenja sprovođenja programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb.

Odgovorno lice za poslove Tela za programe prekogranične saradnje obavlja sledeće poslove:

donosi operativne odluke u vezi sa pripremom programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb, u saradnji sa relevantnim institucijama drugih država učesnica u programima, donosi konačne odluke, nakon glasanja i konsultovanja sa ostalim članovima zajedničkih odbora za praćenje iz Republike Srbije, u vezi sa realizacijom ciljeva programa i predloženim izmenama programa;

kontroliše rad i funkcionisanje Zajedničkih tehničkih sekretarijata iz člana 10. ove uredbe, za svaki program prekogranične saradnje u vezi sa poverenim poslovima;

predlaaže nezavisne ocenjivače predloga projekata;

prati sprovođenje programa prekogranične saradnje kao i izveštavanje o sprovođenju na nivou svakog programa i na nivou IPA komponente IIb;

obezbeđuje funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole u okviru Tela za programe prekogranične saradnje IPA komponente IIb.

Telo za ugovaranje

Član 16.

Telo za ugovaranje odgovorno je za sprovođenje postupaka javnih nabavki, ugovaranje, vršenje plaćanja, računovodstvo, praćenje sprovođenja ugovora i finansijsko izveštavanje u vezi sa dodeljivanjem grantova koji se finansiraju iz pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

Telo za ugovaranje obavlja sledeće poslove:

planira, priprema i sprovodi postupke javnih nabavki u cilju realizacije programa prekogranične saradnje koji se finansiraju u okviru operativnih programa IPA komponente IIb;

ugovara, sprovodi i upravlja ugovorima, i kontroliše izvršavanje ugovorenih obaveza, bilo direktno ili kroz poveravanje poslova drugom telu;

planira finansijska sredstva na osnovu plana javnih nabavki, priprema zahteve za finansijskim sredstvima, i vrši plaćanja ugovaračima;

primenjuje računovodstvene standarde i procedure u skladu sa zahtevima Evropske komisije;

izveštava o nepravilnostima, sprovodi i prati sprovođenje korektivnih mera i povraćaj sredstava od korisnika bespovratnih sredstava usled potvrđenih nepravilnosti;

nadzire druga tela u vezi sa obavljanjem poverenih poslova (gde je primenljivo);

podnosi izveštaje o sprovedenim kontrolama odgovornom licu za poslove operativne strukture iz člana 13. ove uredbe;

sprovodi korektivne mere u skladu sa nalazima državnog organa zaduženog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i revizora iz Evropske komisije;

obezbeđuje revizorski trag i ispunjavanje zahteva u vezi sa izveštavanjem i pružanjem informacija Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru, nacionalnom službeniku za odobravanje, Nacionalnom fondu i odgovornom licu za poslove operativne strukture, i pruža sve informacije nacionalnom službeniku za odobravanje za potrebe davanja i zadržavanja akreditacije, u skladu sa priručnikom sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe;

obavlja druge poslove utvrđene priručnikom sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Telo za ugovaranje dužno je da izvršava svoje obaveze u skladu sa principom odgovornog finansijskog upravljanja.

Telo za programe prekogranične saradnje

Član 17.

Telo za programe prekogranične saradnje odgovorno je za programiranje i praćenje programa prekogranične saradnje na programskom nivou, u saradnji sa nadležnim telima partnerskih zemlja, učestvovanje u izradi kriterijuma i procedura za prikupljanje projektnih predloga, kao i za ocenu projekata.

Telo za programe prekogranične saradnje učestvuje i usmerava rad zajedničkih odbora za praćenje programa (gde je primenljivo) i učestvuje u donošenju odluka zajedničkih odbora za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb.

Telo za programe prekogranične saradnje vrši nadzor nad zajedničkim tehničkim sekretarijatima u vezi sa poverenim aktivnostima koje sprovode prilikom pružanja podrške Operativnoj strukturi iz člana 11. ove uredbe i zajedničkim odborima za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 9. ove uredbe.

Telo za programe prekogranične saradnje:

uspostavlja sistem i procedure u skladu sa važećim propisima;

obezbeđuje da se izveštavanje i komunikacija u okviru Tela za programe prekogranične saradnje sprovodi uz poštovanje relevantnih procedura;

pruža adekvatnu podršku u radu zajedničkim odborima za praćenje programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb;

predlaže članove sa pravom glasa u Zajedničkom upravnom odboru;

uspostavlja i održava sistem za otkrivanje, praćenje i provere nepravilnosti pod nadzorom i u saradnji sa Nacionalnim fondom;

izveštava o nepravilnostima, sprovođenju i praćenju sprovođenja korektivnih mera;

uspostavlja i sprovodi procedure za čuvanje svih dokumenata koji su neophodni da bi se obezbedio adekvatan revizorski trag;

sprovodi korektivne mere u skladu sa nalazima državnog organa zaduženog za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i revizora iz Evropske komisije;

priprema, sprovodi i izveštava o projektima koji se finansiraju iz tehničke pomoći programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb;

obavlja druge poslove utvrđene operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i odgovarajućim priručnikom sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

IV. UREĐIVANJE ODNOSA IZMEĐU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA PRETPRISUPNE POMOĆI EU U OKVIRU

IPA KOMPONENTE IIb

Sporazum o sprovođenju programa prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA u okviru IPA komponente IIb

Član 18.

Nacionalni IPA koordinator, nacionalni službenik za odobravanje i odgovorno lice za poslove operativne strukture sporazumom o sprovođenju programa prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA u okviru IPA komponente IIb uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu upravljanja programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb.

Operativni sporazum za programiranje, sprovođenje, praćenje i vrednovanje programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb

Član 19.

Međusobna prava i obaveze odgovornog lica za poslove operativne strukture za IPA komponentu IIb, službenika za odobravanje programa i odgovornog lica Tela za programe prekogranične saradnje uređuju se operativnim sporazumom za programiranje, sprovođenje, praćenje i vrednovanje programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb.

Priručnici sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova

Član 20.

U cilju delotvornog obavljanja poslova i bližeg utvrđivanja načina rada u procesu programiranja, sprovođenja, praćenja i vrednovanja programa i projekata finansiranih iz IPA sredstava, odgovorna lica i tela iz čl. 3. i 12. ove uredbe, utvrđuju odgovarajuće priručnike sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova.

Priručnike sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova za odgovorna lica i tela koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe odobrava nacionalni službenik za odobravanje.

Nacionalni službenik za akreditaciju odobrava priručnike o procedurama o načinu rada i obavljanju poslova za nacionalnog službenika za odobravanje i Nacionalni fond.

Nacionalni službenik za akreditaciju priprema i odobrava priručnike sa procedurama o načinu rada koje regulišu njegove operativne aktivnosti, kao i aktivnosti zaposlenih koji pružaju administrativnu podršku njegovom radu.

Priručnici sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova su sastavni deo paketa za akreditaciju, koji se podnosi Evropskoj komisiji, uz zahtev za prenos ovlašćenja za upravljanje programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

Odgovorna lica i tela dužni su da u svom radu primenjuju procedure definisane u ovom članu.

V. UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA

Nepravilnosti

Član 21.

Nacionalni službenik za odobravanje odgovoran je za istragu prijava o nepravilnostima i postupanje u slučaju potvrđenih nepravilnosti, kao i izveštavanje o nepravilnostima Evropskoj komisiji.

Nacionalni službenik za odobravanje izdaje obavezujuće instrukcije odgovornim licima i telima iz člana 3. ove uredbe u vezi sa merama koje je potrebno preduzeti radi sprečavanja i suzbijanja nepravilnosti.

Državni službenik, zaposleni ili treće lice dužni su da prijave svako odstupanje, nedoslednost ili kršenje propisa koje predstavlja nepravilnost ili izaziva osnovanu sumnju da je došlo do prevare.

Način prijavljivanja i postupanja u vezi sa nepravilnostima utvrđuju se sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i priručnicima sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Državni službenik i zaposleni u telima uključenim u sprovođenje programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb dužni su da potpišu izjavu da su upoznati sa pojmom nepravilnosti i sa sistemom prijavljivanja nepravilnosti.

Protiv državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi nepravilnost u toku sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb, ne može se pokrenuti disciplinski postupak, doneti rešenje o prestanku radnog odnosa ili otkaz ugovora o radu, niti preduzeti bilo koja mera koja negativno utiče na radno – pravni status po osnovu podnete prijave o nepravilnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 97/08, 53/10, 66/11 – US i 67/13 – US, član 56.) i Pravilnikom o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju („Službeni glasnik RS”, broj 56/11) i ostalim pravnim aktima koja se odnose na zaštitu uzbunjivača.

Identitet državnog službenika, zaposlenog ili trećeg lica koje prijavi nepravilnost, čuva se u tajnosti, u skladu sa propisima.

Nacionalni službenik za odobravanje iz člana 7. ove uredbe odgovoran je za koordinaciju svih zakonodavnih, administrativnih i operativnih aspekata zaštite finansijskih interesa EU i neposrednu saradnju sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara (European Anti – Fraud Office – OLAF).

Nacionalni službenik za odobravanje odgovoran je za obezbeđivanje odgovarajućih načina izveštavanja i dalju saradnju sa nacionalnim telima u vezi sa preduzetim merama u slučajevima sumnje na prevaru.

Povraćaj sredstava

Član 22.

Korisnik sredstava iz IPA dužan je da u skladu sa članom 29. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) izvrši povraćaj nepropisno utrošenih sredstava.

Za izvršena plaćanja za koje nije postojao pravni osnov, povraćaj sredstava u visini izvršenog plaćanja vrši se u skladu sa sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i odgovarajućim procedurama iz priručnika sa procedurama o načinu rada i obavljanju poslova iz člana 20. ove uredbe.

Ugovorom između službenika za odobravanje programa i korisnika bespovratnih sredstava uređuje se povraćaj nepropisno isplaćenih sredstava, kao i mogućnosti prebijanja dugovanja.

VI. PROGRAMIRANJE PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTE IIb

Član 23.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture organizuje proces konsultacija sa zainteresovanim stranama iz Republike Srbije, kako bi se obezbedila početna pozicija Republike Srbije u procesu pregovaranja o programskim prioritetima i merama sa partnerskom zemljom u programu prekogranične saradnje.

Nadležna ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade, predstavnici civilnog sektora i predstavnici na lokalnom nivou predlažu svoje predstavnike u radnu grupu za programiranje.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture upućuje pozive nadležnim institucijama da imenuju članove radne grupe za programiranje.

Tokom procesa programiranja, nacionalni IPA koordinator konsultuje se sa nacionalnim službenikom za odobravanje u pogledu kapaciteta operativne strukture za sprovođenje određenog programa prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA.

VII. PRAĆENJE I VREDNOVANJE PROGRAMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU U OKVIRU IPA KOMPONENTE IIb

Odbori za praćenje IPA

Član 24.

Odbor za praćenje IPA za sve IPA komponente je odgovoran za praćenje sprovođenja ukupne pretpristupne pomoći EU koja se sprovodi u okviru IPA.

Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora obavlja poslove sekretarijata Odbora za praćenje IPA i odgovoran je za pripremanje i dostavljanje svih materijala koje Odbor razmatra i o kojima raspravlja.

Zajednički odbor za praćenje programa pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb, iz člana 9. ove uredbe, obavlja poslove praćenja sprovođenja programa prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA.

Vrednovanje IPA programa

Član 25.

U toku sprovođenja programa, nacionalni IPA koordinator može da vrši i vrednovanje programa pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

VIII. KONTROLA I REVIZIJA KOD DECENTRALIZOVANOG UPRAVLJANJA

Kontrola i revizija korisnika bespovratnih sredstava

Član 26.

Nacionalni fond iz člana 8. ove uredbe, odgovorno lice operativne strukture za upravljanje programom pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe i telo za ugovaranje iz člana 16. ove uredbe, mogu da vrše kontrolu na terenu kod korisnika bespovratne pomoći u cilju kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Korisnici bespovratnih sredstava podležu reviziji koju vrše državni organ zadužen za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Evropska komisija, Evropska kancelarija za borbu protiv prevara i Evropski revizorski sud u skladu sa članom 27. Okvirnog sporazuma.

Korisnici bespovratnih sredstva obezbeđuju pristup telima, iz st. 1. i 2. ovog člana, svojim zaposlenima, radnim prostorijama i dokumentaciji koja se odnosi na ugovore koje sprovode, a koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći EU, u skladu sa odredbama ugovora koji potpisuju službenik za odobravanje programa iz člana 14. ove uredbe i korisnici bespovratnih sredstava.

Korisnici bespovratnih sredstava zadržavaju svu dokumentaciju u skladu sa odredbama potpisanih finansijskih sporazuma, na osnovu kojih se sprovode programi prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb.

Kontrola i revizija rada operativne strukture

Član 27.

Nacionalni fond iz člana 8. ove uredbe i odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programom pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe, mogu da vrše kontrolu na terenu kod tela koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe.

Tela i odgovorna lica koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe podležu reviziji koju vrše državni organ nadležan za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Evropska komisija, Evropska kancelarija za borbu protiv prevara i Evropski revizorski sud u skladu sa članom 27. Okvirnog sporazuma.

Operativna struktura dužna je da predstavnicima tela i organa iz st. 1. i 2. ovog člana, obezbedi pristup svojim zaposlenima, radnim prostorijama i relevantnoj dokumentaciji koja se odnosi na IPA programe i sredstva u skladu sa odredbama potpisanih finansijskih sporazuma, na osnovu kojih se programi prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb sprovode.

Tela i odgovorna lica koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe, obezbeđuju telima iz st. 1. i 2. ovog člana, pristup svojim zaposlenima, radnim prostorijama i relevantnoj dokumentaciji najmanje tri godine nakon zatvaranja sprovedenih programa prekogranične saradnje u okviru IPA komponente IIb.

Interna revizija

Član 28.

Internu reviziju tela u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb obavljaju interni revizori u organima državne uprave najmanje jednom godišnje.

Odgovorna lica u telima koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe, podnose odgovornom licu za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe, kopije godišnjih planova revizije koji se odnose na delokrug poslova iz njihove nadležnosti.

Interni revizori iz stava 2. ovog člana, podnose revizorske izveštaje nadležnom rukovodiocu organa državne uprave, a kopije revizorskih izveštaja odgovornom licu za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe i nacionalnom službeniku za odobravanje.

Odgovorna lica u telima koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe, dostavljaju izveštaj o merama preduzetim ili koje je potrebno preduzeti u skladu sa harmonizovanim akcionim planom, u roku od 30 dana, odgovornom licu za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe, da bi se obezbedila komunikacija o nalazima revizije, preporukama i merama koje su preduzete ili tek treba da budu preduzete, u skladu sa usaglašenim akcionim planom.

Odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima pretpristupne pomoći u okviru IPA komponente IIb iz člana 13. ove uredbe, obaveštava nacionalnog službenika za odobravanje iz člana 7. ove uredbe o nalazima i preporukama revizije, kao i preduzetim merama ili merama koje će se preduzeti u pogledu sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći EU u okviru IPA komponente IIb.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 29.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o decentralizovanom upravljanju sredstvima razvojne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS”, br. 70/11 i 49/12).

Stupanje na snagu

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8831/2013

U Beogradu, 21. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar