Uredba o izmenama Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja bračnog druga profesionalnog oficira, odnosno profesionalnog podoficira

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa čl. 59. i 59a Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/02 i 37/02 – dr. zakon, „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05) i članom 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANjA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENjA BRAČNOG DRUGA PROFESIONALNOG

OFICIRA, ODNOSNO PROFESIONALNOG PODOFICIRA

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje i na naknadu zbog prestanka zaposlenja bračnog druga profesionalnog oficira, odnosno profesionalnog podoficira („Službeni list SRJ”, br. 21/00 i 24/00 – ispravka i „Službeni list SCG”, br. 4/05 i 37/05), u članu 3, članu 8. stav 2. tačka 6) i članu 10. reči: „i Crne Gore” brišu se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „državne zajednice Srbija i Crna Gora” zamenjuju se rečima: „Republike Srbije”.

Član 3.

Član 6. menja se i glasi:

„Član 6.

Iznos naknade zbog prestanka zaposlenja se određuje, zavisno od stečenog stepena stručne spreme korisnika te naknade, u procentu od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji, isplaćene u prethodnom mesecu, i to:

1) 19% – za studije trećeg stepena – doktorske akademske studije;

2) 18% – za drugi stepen specijalističkih akademskih studija;

3) 17% – za drugi stepen master akademskih studija, za drugi stepen specijalističkih strukovnih studija i za prvi stepen osnovnih akademskih studija sa stručnim nazivom „diplomirani”;

4) 16% – za prvi stepen osnovnih akademskih studija i za prvi stepen osnovnih strukovnih studija;

5) 15% – za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine sa završenom specijalizacijom;

6) 14% – za srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine;

7) 13% – za srednje obrazovanje u trajanju od tri godine;

8) 12% – za osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine;

9) 11% – za osnovno obrazovanje i stručno osposobljavanje u trajanju do jedne godine.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1049/2011

U Beogradu, 17. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar