Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA

UVOZNIH DAŽBINA

Član 1.

U Uredbi o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 48/10, 74/11 i 63/13), član 7. briše se.

Član 2.

Naslov iznad člana i član 12. menjaju se i glase:

,,Predmeti namenjeni za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom

Član 12.

Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode:

1) slepe i slabovide osobe – na slike, gravure i fotografije u reljefu za slepe i slabovide, kao i makete i replike objekata koje slepi i slabovidi ne mogu da percipiraju, geografske karte i druge taktilne 2-dimenzionalne i 3-dimenzionalne prikaze, Brajev papir, štapove za slepe i slabovide, table, mašine i štampače za pisanje i obradu teksta na Brajevom pismu, Brajeve displeje (redove) i druge uređaje (sredstva) za pisanje i obradu Brajevog pisma, snimljene materijale odnosno nosače zvuka (kasete, CD-ovi, magnetofonske trake i drugi nosači zvuka), uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka (magnetofoni, kasetofoni, CD plejeri, diktafoni i drugo), naočare sa dioptrijom i sočiva i druga sredstva za poboljšanje vizuelne funkcije, klasične i elektronske lupe i uređaje za uveličavanje, nastavna i didaktička pomagala i aparate (uređaje), Brajeve i govorne satove sa kućištima koja nisu od plemenitih metala, hardvere i softvere dizajnirane za omogućavanje slepim i slabovidim da koriste kompjutere i mobilne telefone i druga sredstva i pomagala koja su neophodna za svakodnevnu upotrebu slepih i slabovidih, igre i dodatke- posebno prilagođene za upotrebu od strane slepih i slabovidih,

2) osobe sa invaliditetom – na ortopedska i druga pomagala, rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena organa koji nedostaju, odnosno oštećenih organa,

3) osobe sa invaliditetom koje su osposobljene za vršenje određene delatnosti – na opremu za vršenje te delatnosti, posebno izrađenu i namenjenu za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,

4) organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno osobe sa invaliditetom – na specifičnu opremu, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove, kao i na potrošni materijal, koji su posebno izrađeni i namenjeni za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom.ˮ

Član 3.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Radi korišćenja povlastice iz člana 12. stav 1. tačka 1) ove uredbe korisnik povlastice u deklaraciji unosi osnov oslobođenja i carinskom organu podnosi medicinski karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih.

Radi korišćenja povlastice iz člana 12. stav 1. tačka 2) ove uredbe korisnik povlastice u deklaraciji unosi osnov oslobođenja i carinskom organu podnosi potvrdu medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste da je ortopedsko i drugo pomagalo zamena organa koji mu nedostaje ili oštećenog organa, odnosno rezervni deo ili potrošni materijal za korišćenje takvog pomagala.

Radi korišćenja povlastice iz člana 12. stav 1. tačka 3) ove uredbe korisnik povlastice u deklaraciji unosi osnov oslobođenja i carinskom organu podnosi:

1) potvrdu nadležnog organa o osposobljenosti osobe sa invaliditetom za vršenje određene delatnosti,

2) pisani zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koji sadrži:

a) trgovački naziv i opis robe, tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ta roba posebno izrađena i namenjena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,

b) naziv proizvođača odnosno dobavljača,

v) zemlju porekla robe,

g) količinu robe,

d) cenu ili carinsku vrednost robe,

đ) mesto na kojem će se upotrebljavati roba.

Radi korišćenja povlastice iz člana 12. stav 1. tačka 4) ove uredbe korisnik povlastice u deklaraciji unosi osnov oslobođenja i carinskom organu podnosi:

1) izjavu korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice;

2) potvrdu medicinske ili druge nadležne ustanove, odnosno lekara specijaliste da se oprema uvozi za ličnu upotrebu odnosno upotrebu od strane organizacije;

3) izvod iz odgovarajućeg registra;

4) pisani zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koji sadrži:

a) trgovački naziv i opis robe, tehničke karakteristike iz kojih se vidi da je ta roba posebno izrađena i namenjena za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,

b) naziv proizvođača odnosno dobavljača,

v) zemlju porekla robe,

g) količinu robe,

d) cenu ili carinsku vrednost robe,

đ) mesto na kojem će se upotrebljavati roba.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.ˮ

Član 4.

Čl. 14. i 15. brišu se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u ,,Službenom glasniku RSˮ, a primenjuje se od 5. februara 2017. godine.

05 Broj: 110-875/2017

U Beogradu, 3. februara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar