Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade

 

Na osnovu člana 29. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

 

Vlada donosi

 

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU

EVIDENCIJE ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH KOJI IMAJU PRAVO NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE

 

 

Član 1.

U Uredbi o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade („Službeni glasnik RS”, broj 3/08), u članu 3. posle stava 2. dodaju se st. 3, 4, 5, 6. i 7. koji glase:

„U evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih za lica lišena poslovne sposobnosti, pored podataka iz stava 2. ovog člana, upisuju se i podaci o staratelju i to: prezime, ime roditelja i ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); adresa stana; naziv organa koji je doneo odluku i broj odluke o postavljenju staratelja.

U evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih mogu da se upišu i zaposleni i bivši zaposleni koji su pravo na akcije, odnosno udele bez naknade ostvarili u skladu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji („Službeni glasnik RS“, br. 32/97 i 10/01) i Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) ako po osnovu tako stečenih akcija, odnosno udela nisu ostvarili pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo stečajne ili likvidacione mase i ako tim akcijama, odnosno udelima nisu raspolagali.

Zaposleni i bivši zaposleni iz stava 4. ovog člana uz prijavu za upis u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih podnosi potvrdu preduzeća o sticanju akcija, odnosno udela bez naknade, kao i potvrdu preduzeća da nije ostvario prava iz stava 4. ovog člana ili overenu izjavu zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da nije ostvario ta prava ako je preduzeće odnosno privredno društvo prestalo sa radom, kao i overenu izjavu zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da je saglasan da se te akcije prenesu Akcijskom fondu.

Potvrda iz stava 5. ovog člana izdaje se na obrascu koji propisuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Obrazac 1 – Izjava zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama, kao i Obrazac 2 – Izjava zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da je saglasan da se akcije, odnosno udeli po osnovu kojih nije ostvarivao pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama prenesu Akcijskom fondu, odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.”

 

Član 2.

U članu 7. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Bivši zaposleni koji je lišen poslovne sposobnosti prijavljuje se preko staratelja.”

 Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 3, 4. i 5.

Član 3.

U članu 8. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Ako je zaposleni ili bivši zaposleni koji je nepokretan ili se nalazi na izvršenju zavodske sankcije obavestio o tome Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” ili Nacionalnu službu za zapošljavanje, a preminuo je pre nego što je upisan u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih, njegov upis u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih sprovodi se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih.”

Član 4.

U članu 9. tačka 1) posle reči: „šest meseci” dodaju se reči: „ili potvrdu o podnetom zahtevu za prijem u državljanstvo Republike Srbije”.

U tački 3) posle reči: „ knjižice” dodaju se reči: „ i potvrdu o radnom stažu”.

Posle stava 1. dodaju se st. 2, 3, 4 i 5. koji glase:

„Potvrdu iz stava 1. tačka 3) ovog člana izdaje za zaposlene i bivše zaposlene preduzeće za čije se akcije prijavljuju a za penzionere Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, na obrascu koji propisuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Staratelj, preko koga se u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih upisuje bivši zaposleni koji je lišen poslovne sposobnosti, pored dokaza o bivšem zaposlenom iz stava 1. ovog člana podnosi na uvid i:

1) svoju ličnu kartu;

2) pravosnažnu odluku suda o lišenju poslovne sposobnosti podnosioca prijave;

3) rešenje nadležnog organa starateljstva kojom je postavljen da vrši dužnost staratelja podnosioca prijave.

Privremeno raseljena lica sa Kosova i Metohije dostavljaju na uvid ličnu kartu i legitimaciju raseljenog lica ili zeleni karton.

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, privremeno raseljena lica sa Kosova i Metohije koja ne poseduju radnu knjižicu, odnosno koja nisu u mogućnosti da pribave potvrdu o radnom stažu prilikom prijavljivanja dostavljaju izjavu u kojoj se navode razlozi zbog kojih to lice ne poseduje radnu knjižicu, odnosno nije u mogućnosti da pribavi potvrdu o radnom stažu.”

 

Član 5.

Posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi:

 

„Član 10a

Akcije, odnosno udeli koji su predmet izjave o davanju saglasnosti iz člana 3. stav 5. ove uredbe prenose se Akcijskom fondu.

Prenos akcija iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu rešenja Agencije kojim se akcije sa vlasničkog računa hartija od vrednosti davaoca izjave prenose na vlasnički račun Akcijskog fonda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se registru nadležnom za vođenje računa hartija od vrednosti.

Kada je predmet izjave o davanju saglasnosti udeo rešenje na osnovu kojeg se vrši prenos prava na udeo dostavlja se organu nadležnom za vođenje registra privrednih subjekata.”

Član 6.

U članu 13. reči u zagradi: „član 7. stav 3” zamenjuju se rečima: „član 7. stav 4”.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

 

VLADA

POTPREDSEDNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O B R A Z A C 1

IZJAVA

zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama

Ja ________________ pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nisam ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase po osnovu ___________ akcija/udela od _____% kapitala preduzeća/privrednog društva ________________ sa sedištem u ______________, matični broj ____________, stečenih na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji/Zakona o privatizaciji, kao i da nisam raspolagao dobijenim akcijama.

PODNOSILAC IZJAVE

 

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

Adresa:

JMBG:

 

O B R A Z A C 2

  

IZJAVA

zaposlenog ili bivšeg zaposlenog da je saglasan da se akcije, odnosno udeli po osnovu kojih nije ostvario pravo na dividendu, odnosno dobit ili na deo iz stečajne ili likvidacione mase i da nije raspolagao dobijenim akcijama prenesu Akcijskom fondu

 

 

 

Izjavljujem da sam saglasan da se___________ akcija/udela od _____% kapitala preduzeća/privrednog društva ________________ sa sedištem u ______________, matični broj ____________, stečenih na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji/Zakona o privatizaciji, prenesu na vlasnički račun Akcijskog fonda Republike Srbije i pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da navedenim akcijama/udelom nisam ni na koji način raspolagao/la.

 

 

 

PODNOSILAC IZJAVE

 

Ime, ime jednog roditelja, prezime:

Adresa:

JMBG:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar