Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i promet divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS ”, broj 135/04) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka i 101/07),

Vlada donosi

Stav 5. menja se i glasi:

„Sakupljanje zaštićene vrste šumske kornjače može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. aprila do 15. juna.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 12. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a) koja glasi:

„3a) više od 200 jedinki šumske kornjače na lokalitetu sakupljanja i čija je dužina plastrona za mužjake manja od 18 cm, a za ženke 20 cm;”.

U članu 16. stav 2. menja se i glasi:

„Dozvola za sakupljanje i stavljanje u promet zaštićenih vrsta glasi na podnosioca zahteva i ne može se preneti na drugo pravno lice, odnosno preduzetnika.”

Član 9.

U članu 17. stav 1. posle reči: „sakupljanje” dodaju se reči: „i stavljanje u promet”, a reči: „u komercijalne svrhe” brišu se.

Član 10.

U članu 18. reči: „za sakupljanje zaštićenih vrsta” brišu se.

Član 11.

U članu 20. stav 2. menja se i glasi:

„Pravno lice, odnosno preduzetnik koji je u skladu sa ovom uredbom dobio dozvolu za sakupljanje i stavljanje u promet zaštićenih vrsta, dužan je da Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavlja podatke o: zaštićenim vrstama sakupljenim, iskorišćenim i stavljenim u promet do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascu o sakupljanju i prometu zaštićenih vrsta, koji se daje za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (obrazac OZV ), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”

Član 12.

Član 21. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) sakuplja zaštićene vrste izvan perioda propisanih ovom uredbom i koristi tehnička sredstva koja mogu oštetiti ili uništiti primerke vrste ili njeno stanište, odnosno sakuplja zaštićene vrste bez dozvole Ministarstva (član 5. st. 2. i 6);

2) sakuplja zaštićene vrste bez dozvole ministarstva i u količini koja dozvolom nije odobrena (član 7);

3) sakuplja i stavlja u promet zaštićene vrste bez organizovane stručne obuke sakupljača ili drugog oblika rada sa sakupljačima (član 8. stav 1);

4) sakuplja i stavlja u promet zaštićene vrste protivno uslovima i na način propisan ovom uredbom (čl. 9, 10, 11. i 12);

5) sakuplja zaštićene vrste koje su aktom ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine zabranjene za sakupljanje na teritoriji Republike ili na određenom području ( član 13. stav 3);

6) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 2. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.”

Član 13.

Član 23. menja se i glasi:

„Za prekršaj iz člana 21. stav 1. tač. 1), 2), 4) i 5) ove uredbe može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Roba koja je oduzeta u vršenju inspekcijskog nadzora smešta se i čuva do okončanja postupka pred sudom, i po okončanju sudskog postupka na način propisan Pravilnikom o načinu smeštaja, čuvanja i prodaje oduzete robe („Službeni glasnik RS”, broj 118/07).”

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, 10. aprila 2008. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog 3

ODNOS KOLIČINA ZAŠTIĆENIH VRSTA U SVEŽEM I SUVOM ODNOSNO PRERAĐENOM STANjU

Vrsta Narodni naziv Deo biljkeu upotrebi svežakg suvakg Achillea clypeolata Sibth. & Sm. Žuta hajdučica, Žuta mesečina herba 3 1 Achillea millefolium L. Hajdučica, Stolist, Sporiš flos 4.5 1 herba 4 1 Aconitum vulparia Reichenb. Vučji koren, Otrovni žutac, Crvljivača tuber 3 1 Alchemilla sp. Virak, Virić, Verkuta herba 4 1 Allium ursinum L. Sremuš, Medveđi luk, Cremoš herba 10 1 Althaea officinalis L. Beli slez, Pitomi slez, Slezovina flos 4 1 folium 6 1 radix 3.5 1 Anthyllis vulneraria L. Ranjenica flos 5 1 Arctium lappa L. Čičak, Čičak zeleni, Lopuh folium 4 1 radix 4 1 Arctostaphylos uva- ursi (L.) Sprengel Medveđe grožđe, Medveđe uvo folium 3 1 Asarum europaeum L. Kopitnjak, Konjsko kopito, Kopitnik folium 3 1 Athyrium filix- femina (L.) Roth Ženska paprat, Papratka, Navala rhizoma 3 1 Betula pendula Roth Breza, Briza, Brez folium 2.5 1 gemma 3 1 Carlina acaulis L. Vilino sito, Kraljevac, Belotrn radix 3.5 1 Centaurium umbelatum Gilib Kičica, Kitica, Trava od groznice herba 4 1 Colchicum autumnale L. Jesenji mrazovac semen 2.5 1 Convallaria majalis L. Đurđevak, Đurđica, Đurđic herba 5 1 Cornus mas L. Dren, Drin, Drenjina fructus 2.5 1 Corylus avellana L. Leska, Lešnik, Liska folium 3 1 Crataegus monogyna Jacq. Beli glog, Glog, Četica flos 5 1 fructus 2.5 1 summitas 3.5 1 Crataegus oxycantha L. Crveni glog, Glogovina, Čobančica flos 5 1 fructus 2.5 1 summitas 3.5 1 Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. Petostubičasti glog flos 5 1 fructus 2.5 1 summitas 3.5 1 Dryopteris filix- mas (L.) Schott Navala, Muška paprat, Bujatka rhizoma 3 1 Epilobium hirsutum L. Dlakavi noćurak, Runjavi noćurak herba 4 1 Epilobium montanum L. Svilovina herba 4 1 Epilobium parviflorum Schreber Vrbovka, noćura herba 4 1 Equisetum arvense L. Rastavić, Barska metlica, Vošće herba 3.5 1 Euphrasia sp. Vidac herba 3.5 1 Fragaria vesca L. Šumska jagoda, Jagoda, Mamica fructus 8 1 folium 4.5 1 Frangula alnus Miller Krušina, Pasjakovina, Krkavina kortex 2.3 1 Fumaria officinalis L. Dimnjača herba 4 1 Galium odoratum (L.) Scop. Lazarkinja, Broćanica, Mirisni broć herba 4 1 Galium verum L. Ivanjsko cveće, Ivanova trava, Živboža herba 3.5 1 Genista tinctoria L. Žutilica, žutilovka herba 4 1 Gentiana asclepiadea L. Svećica, Sirištara, Balkanska trava radix 3 1 Gentiana cruciata L. Prostrel, Krstasta lincura, Prostreo herba 4 1 radix 3.2 1 Geranium robertianum L. Živa trava, Pastirska iglica, Iglica herba 4 1 Geum urbanum L. Zečja stopa, Blaženak, Zečja noga radix 3.5 1 Glechoma hederacea L. Dobričica, Bržtan trava, Samobajka herba 3 1 Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. Dlakava dobričica herba 3 1 Glycirrhiza glabra L. Slatki koren, Konjeda, Slacić radix 3 1 Gypsophila paniculata L. Šlajer, Bela sapunjača, Šušuljak radix 3 1 Hedera helix L. Bršljan folium 3.5 1 Helleborus odorus Waldst. & Kit. Kukurek radix 4 1 Hepatica nobilis Schreber Krstati koprivnjak, Sasa jetrenjača, Jetrenka herba 4 1 Herniaria glabra L. Sipanica, Jezerozlatka, Kilavica herba 3 1 Herniaria hirsuta L. Dlakava sipanica herba 3 1 Herniaria incana Lam. Siva sipanica herba 3 1 Hypericum barbatum Jacq. Trepljasti kantarion, Pljuskavica trepljasta herba 3 1 Hypericum maculatum Crantz Planinski kantarion herba 3 1 Hypericum perforatum L. Kantarion, Bogorodičina trava, Krvavac herba 3 1 Hypericum rumelicum Boiss. Rumelijski kantarion, Izdašljivica herba 3 1 Inula helenium L. Oman, Omanika, Devesilje radix 3.5 1 Iris germanica L. Plava perunika, Pitoma perunika, Sabljica rhizoma 3 1 Iris pseudoacorus L. Barska perunika, Žuta perunika, Divlja perunika rhizoma 3 1 Juniperus communis L. Kleka, Venja, Klekinja fructus 1.5 1 Juniperus communis L. ssp. nana Syme Niska kleka, Klečica, Klek fructus 1.5 1 Lamium album L. Bela mrtva kopriva herba 4 1 Leonurus cardiaca L. Srdačica, Kopriva od srca, Srčenica herba 3.5 1 Malva sylvestris L. Crni slez, Guščja trava, Slezovača flos 5 1 folium 4 1 Marrubium vulgare L. Beli trljan, Totrljan, Macina trava herba 3.5 1 Melilotus officinalis (L.) Pallas Kokotac, ždraljika herba 4 1 Melissa officinalis L. Matičnjak, Matočina, Pčelinjak herba 4 1 Ononis spinosa L. Zečji trn, Gladiš, Vučji trn radix 3 1 Origanum vulgare L. Origano, Vranilova trava, Vranilovka herba 4 1 Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. Lopuh, Repuh, Repušina radix 4 1 Polygonum bistorta L. Želudnjak rhizoma 4 1 Potentilla erecta (L.) Räuschel Srčenjak, Srčenjača, Trava od srdobolje rhizoma 3 1 Primula elatior (L.) Hill Jaglika, Jaglac, Jagorčevina flos 6 1 radix 3 1 Primula veris L. Jagorčika, Krstasta, Jaglika flos 6 1 radix 3 1 Primula vulgaris Hudson Jagorčevina, Jagorčina, Jaglič flos 6 1 radix 3 1 Prunus spinosa L. Trnjina fructus 4 1 flos 4 1 Pulmonaria officinalis L. Plućnjak, Medunika, Velikdanak folium 4 1 Rosa canina L. Divlja ruža, Šipak, Šipurak fructus 2.1 1 Rubia tinctorum L. Broć, Veliki broć, Crvenac radix 3 1 Rubus fruticosus L. Kupina, Jagoda folium 5 1 fructus 8 1 Rubus idaeus L. Malina folium 5 1 fructus 8 1 Ruscus aculeatus L. Veprina, Kostrika, Šimširika rhizoma 4 1 Ruscus hypoglossum L. Jezičasta kostrika, Veprina, Nepričac rhizoma 4 1 Sambucus nigra L. Zova, Bazga, Ovzovina flos 6 1 fructus 4 1 Satureja kitaibelii Wierzb. Rtanjski čaj, Kitaibelov čubar herba 3 1 Satureja montana L. Vrijesak, Vresina, Konjski vresak herba 3 1 Solidago virgaurea L. Zlatica, Poganska trava, Čelebi grana herba 4 1 Symphytum officinale L. Crni gavez, Gavez, Vrani gavez radix 3.5 1 Teucrium chamaedrys L. Podubica, Dubočac, Zubatac herba 3 1 Teucrium montanum L. Trava iva, Dubačac mali, Dubčac herba 3 1 Thymus sp. Majčina dušica, Materina dušica, Dušička herba 3 1 Tilia cordata Miller Sitnolisna lipa, Zimska lipa, Lipolist flos 3 1 Tilia tomentosa Moench Bela lipa, Srebrna lipa, Srebrnasta lipa flos 3 1 Tussilago farfara L. Podbel, Konjsko kopito,Belušina folium 4 1 flos 5 1 Vaccinium myrtillus L. Borovnica, Borovica cormus 5 1 fructus 9 1 Veratrum nigrum L. Crna čemerika, Kinavka rhizoma 3.5 1 Veronica officinalis L. Razgon, Čestoslavica herba 3.5 1 Viola odorata L. Mirisna ljubičica, Pitoma ljubičica, Ljubica herba 5 1 radix 5 1 Viola tricolor L. Dan i noć, Poljska ljubica, Milovanka herba 5 1

Lišajevi Usnea barbata (L.) Web. In Wigg. herba 2 1 Evernia prunastri (L.) Ach herba 2 1 Cetraria islandica (L.) Ach herba 2 1

Gljive Boletus aerreus Bull. Fr. 10 1 Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 10 1 Boletus edulis Bull. Fr. 10 1 Boletus pinophilus Pilat & Dermek 10 1 Cantharellus cibarius L. Fr. 10 1 Craterellus cornucopioides Pers. 10 1 Lactarius deliciosus (L.) S.F. Gray. 10 1 Lactarius deterrimus Groger 10 1 Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. 10 1 Lactarius sanguifluus (Paul.) Fr. 10 1 Lactarius semisanguifuus Heim & Lecl. 10 1 Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. 10 1 Tuber magnatum 1 0 Tuber aestivum 1 0 Tuber brumale 1 0

Fauna Vrsta svežakg komada Huso huso 1 Testudo hermanni 1 Vipera ammodytes 1 Hirudo medicinalis 1

Vrsta svežakg način prerade svežakg način prerade živa milanez jogi živa žablji bataci Rana kl. esculenta 1,8 1 1 2,5 1 Rana lessonae 1,8 1 1 2,5 1 Rana ridibunda 1,8 1 1 2,5 1 živi puž meso bez kućice1 kuvanje živi puž meso bez kućice2 kuvanja Helix aspersa 2,6 1 3,8 1 Helix leucorum 2,6 1 3,8 1 Helix pomatia 2,6 1 3,8 1

Obrazac OZV

Naziv i adresa firme___________________ Datum podnošenja izveštaja_________________ ___________________________________

Naziv otkupne stanice sa podacima o lokaciji (opština, mesto) Broj dozvole

Red. br. VRSTA(sa podatkom šta se sakuplja – koren, rizom, list, cvet, plod i dr. Period sakupljanja Mesto sakupljanja – lokacija Sakupljene količine po dozvoli Količine stavljene u promet

M.P.

Potpis ovlašćenog lica,

________________________

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune je član 27. Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) po kojem Vlada Republike Srbije donosi akt o zaštiti divlje flore i faune stavljanjem određenih vrsta pod kontrolu korišćenja i prometa i tim aktom određuje naknadu za njihovo korišćenje.

Članom 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07) utvrđeno je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Osnovni razlozi za donošenje ove Uredbe je preciziranje pojedinih odredaba Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik SR”, broj 31/05 i 45/05- ispravka ), noveliranjem postojećih normi kako bi se u najvećoj mogućoj meri otklonili nedostaci uočeni u njihovoj primeni.

Ključni razlozi za izmenu i dopunu ove Uredbe jesu:

-usaglašavanje spiska – Priloga 3. sa Prilozima 1. i 2. razlog su za donošenje ove Uredbe, i kaznenih odredbi sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) koje je utvrđeno kao prioritetna aktivnost u procesu pregovora sa Svetskom trgovinskom organizacijom 2007. godine;

– poštovanje utvrđenog roka za donošenje navedenog propisa, koji je Vlada utvrdila usvajanjem Plana zakonodavnih aktivnosti u procesu pridruživanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji (2007), a imajući u vidu razloge koji zahtevaju donošenje propisa u utvrđenom roku, odnosno kada to nalažu potrebe države, u skladu sa članom 17. stav 1. Zakona o Vladi.

Plana zakonodavnih aktivnosti utvrđeno je da će se ova Uredba doneti do kraja marta 2008. godine. Ministarstvo zaštite životne sredine je, u cilju poštovanja ovog roka, dostavilo tekst izmena i dopuna Uredbe nadležnim organima na mišljenje februara 2008. godine. Poštovanje navedenog roka je od značaja za ostvarivanje interesa Republike Srbije u procesu pridruživanja STO i obezbeđuje dinamiku realizacije navedenog Plana. Imajući u vidu da predstoji nastavak pregovara sa STO u maju 2008. godine od prioritetne važnosti je donošenje ove Uredbe.

Primena Uredbe ukazala je na potrebu da se rešenja, odnosno norme koje su u njoj sadržane izmene, dopune ili preciziraju. Tako na primer, dozvola koja se izdaje za sakupljanje zaštićenih vrsta je i dozvola za stavljanje u promet tih vrsta , u celo, tekstu Uredbe brisane su reči: „u komercijalne svrhe” i zamenjene rečima „stavljanja u promet”, povećani su iznosi novčanih kazni i propisane kazne za privredni prestup za pravna lica.

Objašnjenje osnovnih pravnih rešenja

Ovom izmenom i dopunom uredbe u članu 7. utvrđeno je da pravna i fizička lica i preduzetnici mogu sakupljati zaštitćene vrste iz prirodnih staništa kao matična legla, odnosno zasade, radi unošenja u posebna uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), odnosno gajenja tih vrsta na osnovu dozvole Ministarstva. Datom izmenom utvrđeno je da se uzimanje matičnog legla, odnosno zasada može vršiti na osnovu dozvole. Tek nakon tog unošenja može se goviriti o gajenju, odnosno ovi subjekti gaje zaštićene vrste.

U članu 8. 9. i 10. Uredbe promenjen je član 16. stav 2., 17. stav 1. i član 18. kojim je precizirano da se dozvola izdaje za sakupljanje i promet zaštićenih vrsta, a ne samo za promet kako je to bilo utvrđeno.

U članu 11. promenjen je stav 2. člana 20. Uredbe kojim je pojednostavljeno vođenje podataka o vrstama koje su sakupljene, tako što su pravna lica, odnosno preduzetnici u obavezi da popunjavaju samo jedan obrazac (obrazac OZV) a ne dva kako je to bilo ovim članom utvrđeno.

Uredbom su i propisane i kazne za prekršaj, i to: kazne za prekršaj za pravna i fizičkih lica, kao i za preduzetnike za radnje koje su protivne odredbama ove uredbe, kao i zaštitna mera oduzimanja oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršavanjem prekršaja (član 21.) Takođe, povećani su iznosi novčanih kazni.

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe ne zahtevaju se posebna sredstva. Zakonom o zaštiti životne sredine u članu 27. utvrđeno je da se za korišćenje divlje flore i faune plaća naknada, kako je to i propisano u članu 17. i prihod su budžeta Republike i koriste se namenski za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno prihod su Fonda za zaštitu životne sredine.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU

Član 7.

Sakupljanje matičnog legla odnosno zasada iz prirodnih staništa radi zasnivanja uzgajališta pravna i fizička lica i preduzetnici koji gaje zaštićene vrste na uzgajalištima (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), mogu vršiti na osnovu dozvole Ministarstva.

Dozvola iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv pravnog odnosno fizičkog lica ili preduzetnika; vrstu i količinu koja se može sakupiti u zavisnosti od kapaciteta uzgajališta; područje sakupljanja; način i uslove sakupljanja; rok za dostavljanje podataka o vrstama i količinama koje su sakupljene i druge potrebne podatke.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Član 8.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupom sakupljenih vrsta (u daljem tekstu: sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe) , dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta, da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa.

Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu iz stava 1. ovog člana.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana sakupljač zaštićenih vrsta je dužan da ima sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru zaštite životne sredine ili drugom ovlašćenom službenom licu.

Pravno lice odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužan je da prilikom otkupa zaštićenih vrsta izda otkupni blok i da vodi podatke za svaki pojedinačni otkup i to: ime i prezime sakupljača, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja; latinske nazive otkupljenih vrsta; količine otkupljenih vrsta za svaku otkupljenu vrstu; datum i mesto otkupa (otkupne stanice); otkupnu cenu za svaku otkupljenu vrstu; područje sakupljanja; potpis sakupljača; naziv pravnog ili fizičkog lica i potpis lica koje vrši otkup vrsta.

Član 11.

Sakupljanje zaštićenih vrsta puževa može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. oktobra. U slučaju da se sakupljanje vrši za potrebe matičnog legla kod osnivanja farmi puževa, sakupljanje se izuzetno može vršiti u periodu od 1. maja do 1. oktobra.

Sakupljanje zaštićenih vrsta žaba može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. septembra.

Sakupljanje zaštićene vrste poskoka može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. maja do 1. avgusta.

SAKUPLJANJE ZAšTIćENE VRSTE šUMSKE KORNJAčE MOžE SE VRšITI SVAKE TREćE GODINE, U PERIODU OD 15. APRILA DO 15. JUNA.

Sakupljanje zaštićene vrste riba (moruna) može se vršiti samo u periodu od 1. juna tekuće do 31. marta naredne godine.

Član 12.

Zabranjeno je sakupljati, koristiti i staviti u promet jedinke zaštićenih vrsta i to:

1) puževa čija je širina kućice manja od 3 cm;

2) žaba čija je težina manja od 50 gr i veća od 120 gr odnosno dužina manja od 9 cm i veća od 15 cm;

3) više od 50 jedinki poskoka na lokalitetu sakupljanja i čija je dužina manja od 50 cm;

3A) VIšE OD 200 JEDINKI šUMSKE KORNJAčE NA LOKALITETU SAKUPLJANJA I čIJA JE DUžINA PLASTRONA ZA MUžJAKE MANJA OD 18 CM, A ZA žENKE 20 CM;

4) mužjaka morune čija je dužina manja od 180 cm, a ženke čija je dužina manja od 210 cm.

Član 13

Ukupne količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe I STAVLJAJU U PROMET utvrđuju se na osnovu prethodno procenjenog stanja vrsta u prirodnim staništima svake godine.

Monitoring zaštićenih vrsta vrši organizacija za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod za zaštitu prirode Srbije) prema programu koji donosi uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Sakupljanje pojedinih zaštićenih vrsta zabraniće se aktom ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na teritoriji Republike ili na određenom području za određeni period u slučaju kada se na osnovu utvrđenog stanja populacije vrste oceni da je došlo do smanjenja njene brojnosti u meri koja bi mogla da ugrozi vrstu odnosno do poremećaja strukture i stabilnosti životnih zajednica.

Član 14

Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe, Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu prirode Srbije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. marta naredne godine.

Procenjeni odnos količina zaštićenih vrsta odnosno njihovih delova i razvojnih oblika u svežem (neprerađenom) i suvom ili na drugi način prerađenom stanju dat je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 15

Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe, na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana ovom uredbom.

DOZVOLA SE IZDAJE PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU KOJI SE BAVE DELATNOšćU SAKUPLJANJA I PROMETA ZAšTIćENIH VRSTA, NA OSNOVU OBJAVLJENOG KONKURSA KOJI SPROVODI MINISTARSTVO POD USLOVOM DA IM NIJE IZREčENA KAZNA ZA PRIVREDNI PRESTUP, ODNOSNO PREKRšAJ PROPISANI ZAKONOM O ZAšTITI žIVOTNE SREDINE („SLUžBENI GLASNIK RS” BROJ 135/04) I OVOM UREDBOM.

Konkurs za izdavanje dozvola za tekuću godinu objavljuje se najkasnije do 1. marta te godine i sadrži vrste i količine koje se mogu sakupiti za potrebe korišćenja i prometa i druge potrebne podatke koji se unose u prijavu za konkurs:

1) podaci o podnosiocu zahteva;

2) podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, A ZA BILJNE VRSTE I DELOVE KOJI SE SAKUPLJAJU, stavljati u promet, odnosno koristiti;

3) podaci o količini – po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), koristiti, odnosno stavljati u promet;

4) način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokalitetima sakupljanja, (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broju i razmeštaju otkupnih stanica;

5) podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepenu prerade zaštićenih vrsta;

6) podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti za sakupljanje šumskih i drugih proizvoda, otkup, promet i preradu).

Član 16

Dozvola iz člana 14. ove uredbe sadrži: naziv pravnog lica ili preduzetnika; vrstu i količinu koja se može sakupiti; način i uslove sakupljanja; podatke o otkupnim stanicama; rok za dostavljanje podataka o vrstama i količinama koje su sakupljene, iskorišćene i stavljene u promet i druge potrebne podatke.

Dozvola za promet zaštićenih vrsta glasi na podnosioca zahteva i ne može se preneti na drugo pravno lice.

DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE I STAVLJANJE U PROMET ZAšTIćENIH VRSTA GLASI NA PODNOSIOCA ZAHTEVA I NE MOžE SE PRENETI NA DRUGO PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIKA.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Član 17.

Za sakupljanje I STAVLJANJE U PROMET zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe plaća se naknada u iznosu od 10% u odnosu na formirane cene zaštićenih vrsta na godišnjem nivou.

Cene zaštićenih vrsta Ministarstvo utvrđuje po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove trgovine, a pre objavljivanja konkursa iz člana 15. ove uredbe.

Član 18.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za sakuljanje zaštićenih vrsta iz čl. 5, 6, 7. i 14. ove uredbe podnosilac zahteva prilaže dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Član 20.

Ministarstvo evidentira podatke o podnetim prijavama na konkurs, izdatim dozvolama i druge podatke saglasno članu 4. tačka 4. ove uredbe.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji je u skladu sa ovom uredbom dobio dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe, dužan je da Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavlja podatke o: zaštićenim vrstama sakupljenim, iskorišćenim i stavljenim u promet do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascima o sakupljanju zaštićenih vrsta, koji se daju za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (obrazac OZV 1) i o njihovom korišćenju i stavljanju u promet (obrazac OZV 2), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

PRAVNO LICE, ODNOSNO PREDUZETNIK KOJI JE U SKLADU SA OVOM UREDBOM DOBIO DOZVOLU ZA SAKUPLJANJE I STAVLJANJE U PROMET ZAšTIćENIH VRSTA, DUžAN JE DA MINISTARSTVU I ZAVODU ZA ZAšTITU PRIRODE SRBIJE DOSTAVLJA PODATKE O: ZAšTIćENIM VRSTAMA SAKUPLJENIM, ISKORIšćENIM I STAVLJENIM U PROMET DO 31. JANUARA TEKUćE GODINE ZA PRETHODNU GODINU, NA OBRASCU O SAKUPLJANJU I PROMETU ZAšTIćENIH VRSTA, KOJI SE DAJE ZA SVAKU VRSTU I SVAKU OTKUPNU STANICU (OBRAZAC OZV), KOJI JE ODšTAMPAN UZ OVU UREDBU I čINI NJEN SASTAVNI DEO.

Pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave gajenjem zaštićenih vrsta dostavljaju Ministarstvu podatke o uzgajalištu i to o: lokaciji, površini, vrsti koja se gaji i količini koja se odgaja godišnje, uz priloženo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Član 21.

Novčanom kaznom od 30.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) sakuplja zaštićene vrste izvan perioda propisanih ovom uredbom i koristi tehnička sredstva koja mogu oštetiti ili uništiti primerke vrste odnosno njeno stanište (član 5. stav 2);

2) sakuplja matično leglo ili zasade bez propisane dozvole (član 7. stav 1);

3) sakuplja zaštićene vrste u komercijalne svrhe bez organizovane stručne obuke sakupljača ili drugog oblika rada sa sakupljačima (član 8. stav 1);

4) sakuplja zaštićene vrste protivno uslovima i na način propisan ovom uredbom (čl. 9, 10, 11. i 12);

5) sakuplja zaštićene vrste u komercijalne svrhe u količini koja dozvolom nije odobrena (član 14. stav 3);

6) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 2. ove uredbe;

7) ne dostavlja podatke o uzgajalištu (član 20. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 7) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

ČLAN 21. MENJA SE I GLASI:

„NOVčANOM KAZNOM OD 500.000 DO 1.000.000 DINARA KAZNIćE SE ZA PREKRšAJ PRAVNO LICE AKO:

1) SAKUPLJA ZAšTIćENE VRSTE IZVAN PERIODA PROPISANIH OVOM UREDBOM I KORISTI TEHNIčKA SREDSTVA KOJA MOGU OšTETITI ILI UNIšTITI PRIMERKE VRSTE ILI NJENO STANIšTE,ODNOSNO SAKUPLJA ZAšTIćENE VRSTE BEZ DOZVOLE MINISTARSTVA (čLAN 5. ST. 2. I 6);

2) SAKUPLJA MATIčNO LEGLO ILI ZASADE BEZ PROPISANE DOZVOLE (čLAN 7. STAV 1);

3) SAKUPLJA I STAVLJA U PROMET ZAšTIćENE VRSTE BEZ ORGANIZOVANE STRUčNE OBUKE SAKUPLJAčA ILI DRUGOG OBLIKA RADA SA SAKUPLJAčIMA (čLAN 8. STAV 1);

4) SAKUPLJA I STAVLJA U PROMET ZAšTIćENE VRSTE PROTIVNO USLOVIMA I NA NAčIN PROPISAN OVOM UREDBOM (čL. 9, 10, 11. I 12);

5) SAKUPLJA ZAšTIćENE VRSTE KOJE SU AKTOM MINISTRA ZABARNJENE ZA SAKUPLJANJE NA TERITORIJI REPUBLIKE ILI NAODREđENOM PODRUčJU ( čLAN 13. STAV 3);

6) NE DOSTAVLJA PODATKE O ZAšTIćENIM VRSTAMA IZ čLANA 20. STAV 2. OVE UREDBE.

ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA KAZNIćE SE I ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVčANOM KAZNOM OD 25.000 DO 50.000 DINARA.

ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. OVOG čLANA KAZNIćE SE I PREDUZETNIK NOVčANOM KAZNOM OD 250.000 DO 500.000 DINARA.

ZA PREKRšAJ IZ STAVA 1. TAč. 1), 2), 4) 5) I 8) OVOG čLANA KAZNIćE SE FIZIčKO LICE NOVčANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA.

Član 23

Za prekršaj iz člana 21. stav 1. tačka 1) ove uredbe može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

ČLAN 23. MENJA SE I GLASI:

„ZA PREKRšAJA IZ čLANA 21. STAV 1. TAč. 1), 2), 4), I 5) čLANA OVE UREDBE MOžE SE UZ KAZNU IZREćI I ZAšTITNA MERA ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTRBLJENI ILI NAMENJENI ZA IZVRšAJA PREKRšAJA, ODNOSNO KOJI SU NASTALI ILI PRIBAVLJENI IZVRšENJEM PREKRšAJA.

ROBA KOJA JE ODUZETA U VRšENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SMEšTA SE I čUVA DO OKONčANJA POSTUPKA PRED SUDOM, I PO OKONčANJU SUDSKOG POSTUPKA NA NAčIN PROPISAN PRAVILNIKOM O NAčINU SMEšTAJA, čUVANJA I PRODAJE ODUZETE ROBE („SLUžBENI GLASNIK REPUBLIKE SRBIJE” BROJ 118/07).”

 

Ostavite komentar