Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE

SREDSTAVA PREDUZEĆA

Član 1.

U Uredbi o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06 i 106/06), u članu 1. stav 2. reči: „31. maja 2007. godine” zamenjuju se rečima: „30. novembra 2007. godine”, a reči: „30. juna 2007. godine” zamenjuju se rečima: „31. decembra 2007. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK,

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je član 17. stav 1. i član 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka). Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća. Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi, Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka Vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, propisano je da je Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Uredbom o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95 – u daljem tekstu: Uredba) propisani su uslovi i postupak za otklanjanje poremećaja u proizvodnji, pružanju usluga i prometu. Tom uredbom, data su ovlašćenja nadležnim ministarstvima da rešenjem nalože pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju određenu delatnost da obezbede proizvodnju, promet i pružanje usluga.

U slučaju da privredni subjekti, koji posluju sredstvima u državnoj, odnosno društvenoj svojini ili sa većinskim udelom državne, odnosno društvene svojine, u roku koji je određen rešenjem, ne obezbede proizvodnju, odnosno pružanje usluga ili ne stave u promet proizvode u skladu sa rešenjem nadležnog ministarstva, Vlada može da, bez sprovođenja posebnog postupka, na predlog nadležnog ministarstva, suspenduje direktora i druge organe u preduzeću i da odredi lice koje će obavljati funkciju direktora, odnosno da obrazuje odbor koji će obavljati funkcije drugih organa, kao i da preduzme druge mere, u skladu sa Uredbom.

Uredbom o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 25/97 – Uredba o prestanku važenja Uredbe), prestala je da važi Uredba. Međutim, zaštita društvene, odnosno državne svojine, kao i nepostojanje propisa kojima se ova materija pravno uređuje, predstavljaju osnovni razlog što je Uredba o prestanku važenja Uredbe, osnažena na taj način što je u više navrata rok za preduzimanja mera produžavan, kao i rok trajanja preduzetih mera („Službeni glasnik RS” br. 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06 i 106/06).

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA IZ UREDBE

Poslednjom izmenom Uredbe o prestanku važenja Uredbe („Službeni glasnik RS” broj 106/06), predviđeno je da se mere propisane Uredbom, mogu preduzimati do 31. maja 2007. godine, a da preduzete mere prestaju najkasnije 30. juna 2007. godine.

Imajući u vidu da su mere koje Vlada preduzima, na osnovu Uredbe, osnovni način zaštite društvene svojine u preduzećima u kojima nije završen postupak privatizacije, odnosno osnovni način zaštite društvene svojine ili pretežne društvene svojine u preduzećima, do okončanja postupka privatizacije, Ministarstvo privrede je, iz razloga celishodnosti, predložilo u članu 1. ove uredbe, produženje roka za preduzimanje mera do 30. novembra 2007. godine, s tim što bi mere koje se preduzimaju na osnovu Uredbe, prestale najkasnije 31. decembra 2007. godine.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDABA KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 1.

Uredba o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) prestaje da važi.

Mere na osnovu Uredbe iz stava 1. ovog člana mogu se preduzimati do 31. maja 2007. godine, 30. NOVEMBRA 2007. GODINE, a mere preduzete na osnovu ove uredbe prestaju najkasnije 30. juna 2007. godine 31. DECEMBRA 2007. GODINE.

Do isteka roka iz stava 2. ovog člana odbor je dužan da sprovede postupak izbora organa preduzeća.

Ostavite komentar