Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2017. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RS”, broj 8/17), u delu I. PREDMET posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Neutrošena sredstva u iznosu od 15.562.554,10 dinara, koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija („Službeni glasnik RS”, br. 28/16 i 95/16), koristiće se u 2017. godini za sprovođenje ovog programa.”

Dosadašnji st. 2 – 6. postaju st. 3 – 7.

U delu III. NAMENA SREDSTAVA, odeljak 1. Informacije, stav 6. menja se i glasi:

„Za sprovođenje usluga pružanja i prikupljanja informacija opredeljeno je do 10.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 90.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 1.350.000,00 dinara.”

U odeljku 2. Obuke, stav 8. menja se i glasi:

„U periodu sprovođenja Programa, svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 16 obuka. „Obuka za početnike u poslovanju” mora biti organizovana najmanje četiri puta, a ostali obavezni moduli najmanje po jednom. Takođe, ARRA su u obavezi da održe najmanje jednu obuku mesečno iz obaveznog ili opcionog modula. ”

Stav 10. menja se i glasi:

„Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 1.080.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 16.200.000,00 dinara bruto.”

Stav 13. menja se i glasi:

„Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (najmanje jedna obuka mesečno, najmanje četiri „obuka za početnike u poslovanju”, najmanje jedna obuka iz stava 1. tač. 2) – 5) ovog odeljka, i najmanje 16 obuka u periodu sprovođenja programa ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, uplati deo Razvojnoj agenciji i to kumulativno:

– po 30.000 dinara za svaki mesec kad nisu održane obuke,

– po 30.000 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od 16 obuka u periodu sprovođenja programa,

– za svaki obavezni modul koji nije održan, iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuka, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.”

U odeljku 3. Savetodavne usluge, stav 7. menja se i glasi:

„Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 363.333,33 dinara na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 5.450.000,00 dinara u bruto iznosu.”

U odeljku 4. Mentoring, stav 8. menja se i glasi:

„Ukupan godišnji budžet za mentoring iznosi 6.000.000,00 dinara u bruto iznosu.”

U odeljku 5. Promocija, stav 8. menja se i glasi:

„Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 15.000,00 dinara mesečno, odnosno do 135.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 2.025.000,00 dinara u bruto iznosu.”

U odeljku 6. Terenska kontrola u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju koji Ministarstvo sprovodi sa Fondom za razvoj, stav 3. menja se i glasi:

„Ukupan godišnji budžet za aktivnosti terenske kontrole iznosi 1.500.000,00 dinara u bruto iznosu.”

U delu IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA, stav 2. menja se i glasi: „Opredeljena sredstva budžetom za sprovođenje standardizovanog seta usluga iznose 35.562.554,00 dinara, od čega je iznos od 3.037.554,00 dinara namenjen Razvojnoj agenciji i iskoristiće se za pokrivanje troškova sprovođenja analize potreba za obukama, organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja Programa, usluge platnog prometa, kao i za druge namene potrebne za realizaciju ciljeva Programa.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar