Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

UREDBU

O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 12/13), u članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Za namene iz člana 1. ove uredbe sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara na Razdelu 16 Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621- Nabavka domaće finansijske imovine.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 9. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe sadržan je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12).

II. Razlozi za donošenje izmene uredbe

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) za sprovođenje Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 12/12) bio je opredeljen iznos od 1.700.000.000,00 dinara na razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Predlogom Uredbe o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini predviđa se umanjenje sredstava za potrebe realizacije stambenih subvencionisanih kredita u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Član 1. predviđa smanjenje sredstava za namene iz člana 1. ove uredbe na iznos od 1.000.000.000,00 dinara, a koji iznos je opredeljen na razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Uz član 2.

Ovim članom se predviđa da će uredba stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja izmene ove uredbe je usaglašavanje sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13)

VI. Razlozi za ranije stupanje Uredbe na snagu

Osnovni razlog za hitno donošenje Uredbe o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u Republici Srbiji u 2013. godini je taj što je neophodno usaglašavanje sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13).

VII. Pregled odredaba čija se izmena i dopuna predlaže

Član 2.

Za namene iz člana 1. ove uredbe sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) u ukupnom iznosu od 1.700.000.000,00 1.000.000.000,00 dinara na Razdelu 16 – Ministarstva finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće nefinansijske imovine.

Sredstva iz stava 1. ovog člana prenose se na račun Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: Nacionalna korporacija), otvoren kod Uprave za trezor, sa kojeg će se vršiti isplata sredstava u skladu sa ovom uredbom. Korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana odobrava se u skladu sa ovom uredbom.

Nacionalna korporacija vrši isplatu odobrenih sredstava bankama sa računa na koji su sredstva preneta.

Ostavite komentar