Uredba o izmeni Uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI UREDBE

O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500”

Član 1.

U Uredbi o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” („Službeni glasnik RS”, broj 23/11) u članu 4. stav 3. menja se i glasi:

„Proizvođačka cena iz stava 2. ovog člana se obračunava u visini do 39 dinara po vekni hleba”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, jula 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar