Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS”, br. 111/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI I NAČINU OSTVARIVANjA PRAVA

NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se visina i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj kada pripadnik civilne zaštite za vreme organizovanog učešća u izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara od opasnosti izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, izgubi život.

Član 2.

Svi građani koji se odlukom nadležnog organa, privrednog društva ili drugog pravnog lica angažuju na izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja, imaju status pripadnika civilne zaštite iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na jednokratnu pomoć iz člana 1. ove uredbe pripada članovima uže porodice nastradalog pripadnika civilne zaštite.

Jednokratna novčana pomoć utvrđuje se u iznosu od 12 prosečnih mesečnih plata u Republici Srbiji ostvarenih u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj je pripadnik civilne zaštite iz člana 1. ove uredbe izgubio život.

Član 4.

Članovima uže porodice iz člana 3. stav 1. ove uredbe smatraju se lica koja su živela u zajedničkom domaćinstvu sa nastradalim ili ih je nastradali izdržavao i to:

1) supružnik;

2) deca bračna, vanbračna, usvojena ili pastorčad, ako nisu starija od 18 godina, odnosno 26 godina ako se nalaze na školovanju, osim dece koja su u radnom odnosu, a bez obzira na godine života ako su trajno i potpuno nesposobna za rad;

3) roditelj, usvojitelj i njegov supružnik;

4) očuh i maćeha;

5) braća i sestre pod uslovom iz tačke 2) ovog stava;

6) baba i deda.

Član 5.

Ako više članova porodice iz člana 4. ove uredbe ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć, ukupan iznos pomoći koja im pripada deli se na jednake delove.

Član 6.

Nadležni organ koji je rukovodio akcijom zaštite i spasavanja u kojoj je došlo do smrti pripadnika civilne zaštite, dužan je da odmah po saznanju za taj događaj preduzme odgovarajuće mere, kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti pod kojima je došlo do smrti pripadnika civilne zaštite, o čemu se sačinjava zapisnik.

U zapisnik se upisuju: lični podaci nastradalog, datum i mesto nastanka smrti, okolnosti pod kojima je došlo do smrti, izjave svedoka kao i druge činjenice od značaja za utvrđivanje tačnih okolnosti događaja

Zapisnik iz stava 1. ovog člana dostavlja se nadležnom Štabu za vanredne situacije, a primerak zapisnika dostavlja se i jednom od članova uže porodice nastradalog pripadnika civilne zaštite.

Nadležni Štab za vanredne situacije dužan je da zapisnik iz stava 1. ovog člana odmah po dobijanju, a najkasnije u roku od 15 dana od događaja u kojem je došlo do smrti pripadnika civilne zaštite, prosledi nadležnom organu, privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje je nadležno za rešavanje o ostvarivanju prava iz člana 1. ove uredbe.

Član 7.

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć pokreće se po službenoj dužnosti odmah po dobijanju zapisnika iz člana 6. ove uredbe.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, postupak se može pokrenuti i po zahtevu člana porodice nastradalog pripadnika civilne zaštite iz člana 4. ove uredbe, ukoliko iz bilo kog razloga nije pokrenut po službenoj dužnosti, u roku od 12 meseci od dana dobijanja zapisnika o okolnostima pod kojima je došlo do smrti pripadnika civilne zaštite.

Član 8.

Rešenje o isplati jednokratne pomoći porodici nastradalog pripadnika civilne zaštite donosi nadležni organ, privredno društvo ili drugo pravno lice iz člana 2. ove uredbe po čijoj odluci je lice angažovano na poslovima zaštite i spasavanja.

Član 9.

Jednokratna pomoć isplaćuje se u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, iz sredstava nadležnog organa, privrednog društva ili drugog pravnog lica koje je donelo rešenje o isplati.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9397/2010

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar