Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA I USLUGA U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i usluga u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 1/11), u članu 3. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Krediti za nabavku nameštaja mogu se odobriti i za nameštaj koji je proizveden u Republici Srpskoj.”

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9 i 10. postaju 7, 8, 9, 10. i 11.

U dosadašnjem stavu 11. koji postaje stav 12. tačka 1) menja se i glasi:

„1) prilikom podnošenja zahteva za kredit, odnosno finansijski lizing, dostavi banci, odnosno lizing kući, profakturu prodavca iz koje se može utvrditi da su dobra iz st. 1. i 2. ovog člana, osim monitora i zvučnika, proizvedena u Republici Srbiji ili za nameštaj i u Republici Srpskoj, računari iz stava 2. ovog člana sastavljeni u Republici Srbiji, da su usluge implementacije softverskog rešenja pružene od strane pružaoca usluga u Republici Srbiji, u smislu ove uredbe;”

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 13. broj: „11.” zamenjuje se brojem „12.”.

U dosadašnjem stavu 13. koji postaje stav 14. broj: „11.” zamenjuje se brojem „12.”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. broj: „11.” zamenjuje se brojem „12.”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar