Uredba i izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmeni Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07, 117/08 i 42/10), član 4. menja se i glasi:

„Direktor Kancelarije ima dva zamenika, od kojih je jedan koordinator za fondove Evropske unije.

Lica iz stava 1. ovog člana su državni službenici na položaju, koje postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Direktor Kancelarije pismeno ovlašćuje jednog od zamenika da ga zamenjuje dok je odsutan ili sprečen”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5014/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARAMiloš Todorović PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar