Uredba o osnivanju Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja stručne, administrativne i operativne poslove za potrebe Vlade, koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, procene potreba i opravdanosti predloženih projekata, utvrđivanje prioriteta, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja kao i druge poslove određene zakonom ili aktom Vlade.

Kancelarija vrši stručnu ocenu realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave u smislu prikupljanja podataka o postojećim i planiranim projektima i potrebama obnove javnih objekata, procene potreba i opravdanosti predloženih projekata, utvrđivanje prioriteta, koordinaciju postupaka javnih nabavki, izvršenja ugovornih obaveza i plaćanja.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju koga Vlada postavlja u skladu sa propisima o postavljenju državnih službenika na položaje.

Zamenik direktora

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog direktora Kancelarije.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnici direktora Kancelarije rukovode zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnici direktora Kancelarije su državni službenici na položaju.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnim mesta

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Stupanje Uredbe na snagu

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12429/2015

U Beogradu, 19. novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar