Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Na osnovu člana 3. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se Klasifikacija delatnosti sa nazivima, šiframa i opisima delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija).

Klasifikacija je opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

Klasifikacija je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Na osnovu Klasifikacije izrađuje se Lista skraćenih naziva delatnosti radi objavljivanja podataka i elektronske obrade.

Organ nadležan za poslove statistike izrađuje Listu skraćenih naziva delatnosti i objavljuje je na internet strani.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5482/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar