Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„KLISURA REKE MILEŠEVKE”

Član 1.

Područje klisure reke Mileševke, smešteno između planinskih masiva Zlatara i Jadovnika u jugozapadnom delu Srbije, proglašava se zaštićenim područjem I kategorije od izuzetnog nacionalnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke”).

Član 2.

Područje Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja prirodnih pojava i fenomena u reljefu, geologiji i hidrologiji uslovljenih veoma izraženom orografijom terena i geografskim položajem; mozaika staništa izraženih mezo i mikroklimatskih specifičnosti i refugijalnog karaktera; prirodne retkosti – tercijarne endemoreliktne vrste Pančićeva omorika (Picea omorica var. vukomanii) čija je ovo najjužnija tačka areala rasprostranjenja; izvornih šumsko-planinskih ekosistema sa visokim stepenom florističkog bogatstva, valorizovanih sa stanovišta očuvanja genofonda i biološke raznovrsnosti; reliktnih polidominantnih šumskih zajednica omorike i crnjuše (Erico-Piceetum omorikae mixtum) i crnog bora i crnog graba (Ostryo-Pinetum nigrae), autohtone šume pitomog kestena i bukve (Fago-Castanetum sativae mixtum), mešovite šume pitomog kestena i bora (Ostryo-Pineto-Carpinetum mixtum) i šume kestena i graba (Castano-Carpinetum betuli); brojnih endemičnih, reliktnih, retkih, migratornih i ugroženih vrsta od nacionalnog i međunarodnog značaja, koje poput jednostranocvetnog zvončića (Campanula secundiflora) i beloglavog supa (Gyps fulvus) ovde nalaze svoje utočište.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke” nalazi se na teritoriji opštine Prijepolje i obuhvata delove područja katastarskih opština Biskupići, Milošev Do, Međani, Kaćevo, Hisardžik i Kosatica, ukupne površine 1244,14 ha, od čega je 1236,33 ha (99,37 %) u državnoj svojini, a 7,81 ha (0,63 %) u privatnoj svojini.

Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” dati su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”, utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 132,58 ha, odnosno 10,67 % područja Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”, utvrđuje se na lokalitetu Ravnište, KO Kaćevo i KO Milošev Do, kao jedinstvenom nalazištu retke, endemo- reliktne biljne vrste – Pančićeve omorike.

Režim zaštite II stepena utvrđuje se na površini od 1.103,34 ha, odnosno obuhvata 88,7 % područja Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”.

Režim zaštite III stepena utvrđuje se na površini od 7,81 ha, odnosno obuhvata 0,63 % područja Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”.

Član 5.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih resursa i izgradnja objekata.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite I stepena ograničavaju se aktivnosti i radovi na:

naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa,

kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe,

sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojave biljnih i životinjskih bolesti i prenamnoženja štetnih organizama, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 6.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite II stepena mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, bez posledica po primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obeležja predela i objekata geonasleđa, obavljati tradicionalne delatnosti i ograničeno koristiti prirodni resursi na održiv i strogo kontrolisan način.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite II stepena zabranjuje se:

svaka promena postojeće morfologije terena, prevođenje voda i izmena hidrodinamičkih karakteristika i režima reke Mileševke, kao i svi drugi radovi i intervencije koji mogu uticati na izmenu hidrološkog režima podzemnih i površinskih voda;

čista seča šuma, osim seča koje su u skladu sa planskim dokumentima u šumarstvu;

unošenje invazivnih alohtonih vrsta flore;

vađenje luča iz stabala crnog bora;

paljenje vatre;

branje, kidanje i na bilo koji način uništavanje biljnog pokrivača, strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta flore;

upotreba svih nedozvoljenih sredstava za lov ribe (npr. kreč, hlor, konoplja, eksploziv, struja, mreže i dr.);

narušavanje osnovnog ribljeg fonda;

privredni ribolov;

podizanje ribnjaka;

uništavanje gnezda ptica;

uznemiravanje faune ptica, naročito u periodu razmnožavanja, podizanja mladih (mart-april);

formiranje mrciništa na području karstih sedimenata zaštićenog područja;

postavljanje (ukucavanje) tabli i drugih obaveštenja na stablima;

eksploatacija materijala rečnog korita;

slobodno ispuštanje otpadnih i zagađujućih voda u vodotoke;

održavanje tehničkih sredstava u aluvijalnom delu vodotoka;

promena namene vodnog zemljišta;

izgradnja hidrotehničkih objekata (akumulacija, mini hidroelektrane, brane…) uključujući i regulaciju vodotoka reke Mileševke;

izgradnja vodozahvata i kaptiranje izvora ili dubokih bušotina izdvojenih za potrebe pojedinačnih domaćinstava, i sve druge aktivnosti koje bi mogle uticati na režim podzemnih voda na zaštićenom području;

formiranje pozajmišta ili otvaranja kamenoloma;

formiranje deponija.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite II stepena radovi i aktivnosti ograničavaju se na:

izvođenje hitnih i neophodnih radova u okviru sanacije vetroloma, vetroizvala, požara, prenamnoženja štetnih organizama i dr. uz uslove zaštite prirode;

primenu odgovarajućih bioloških mera borbe protiv fitopatoloških i entomoloških oboljenja šuma;

izvođenje mera aktivne zaštite i unapređenja populacija retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta;

sakupljanje lekovitog bilja;

ribolov – rekreativni i naučnoistraživački;

naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa;

kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe;

praćenje stanja (monitoring) flore i faune;

lov i ribolov u skladu sa utvrđenim merama zaštite i korišćenja prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11);

sprovođenje odgovarajućih mera protivpožarne i protiverozione zaštite;

uklanjanje niskog rastinja shodno orografiji terena radi omogućavanja nesmetanog prolaza duž postojeće staze kroz klisuru;

izgradnju objekata saobraćajne, komunalne i druge infrastrukture;

uređenje i rekonstrukciju parkinga na ulasku u klisuru i postojećeg makadamskog puta kroz tunel;

uređenje i rekonstrukciju postojeće planinarske staze kroz klisuru u cilju obilaska cele klisure i uređenje prelaza preko reke do najznamenitijeg staništa na lokalitetu Ravnište na kome raste tercijarni relikt omorika;

postavljanje mobilijara (korpe, klupe, nadstrešnica) sa opremom za planinarske i rekreativne svrhe;

izdvajanje i označavanje specijalnih zona zaštite radi obezbeđenja minimalnog narušavanja i uznemiravanja biotopa.

Član 7.

Na području na kojem je utvrđen režim zaštite III stepena, radovi i aktivnosti koji mogu imati nepovoljan uticaj na vrednosti Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”, zabranjuju se i ograničavaju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita prirode.

Član 8.

Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke” poverava se na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume”, Šumsko gazdinstvo „Prijepolje” iz Prijepolja (u daljem tekstu: Upravljač).

Član 9.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, Upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: organizuje čuvarsku službu; obeleži zaštićeno područje; donese plan upravljanja zaštićenim područjem za period od deset godina, godišnji program upravljanja zaštićenim područjem i izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi; obaveštava korisnike zaštićenog područja o mogućnostima za obavljanje radova i aktivnosti; učestvuje u postupku utvrđivanja naknade za uskraćivanje ili ograničavanje prava korišćenja; izdaje saglasnosti i odobrenja; prati stanje i vodi evidenciju o prirodnim vrednostima, nepokretnostima i ljudskim aktivnostima; utvrđuje i naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja.

Član 10.

Očuvanje, unapređenje i održivo korišćenje područja Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” sprovodi se prema planu upravljanja koji se donosi za period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od 10 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe. U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, Upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji je dužan da donese i dostavi Ministarstvu na saglasnost u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 4. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeve zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenje programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 11.

Upravljač je dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi, uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” .

Član 12.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke”, njegove spoljne granice i granice površina, odnosno lokaliteta sa režimima zaštite najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka o Specijalnom rezervatu prirode „Klisura reke Mileševke”, koji se odnose na prirodne i stvorene vrednosti, spoljne granice i granice režima zaštite na osnovu katastarskog plana, nepokretnosti, aktivnosti i druge podatke od značaja za upravljanje zaštićenim područjem.

Član 13.

Upravljač će doneti i dostaviti Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 14.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 15.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2014

U Beogradu, 24. septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

OPIS GRANICA SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„KLISURA REKE MILEŠEVKE”

Granice Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”

Opis granice za Specijalni rezervat prirode „Klisura reke Mileševke“ počinje od tromeđe KO Biskupići, KO Pravoševo i KO Međani i ide granicom KO Biskupići na jug duž spoljne granice katastarske parcele broj 712 do katastarske parcele broj 966 KO Međani, gde ide na istok spoljnom granicom kat. par. br. 966, pa dalje ka jugu granicom kat. par. br. 968 i 967, pa opet 966 i 965 sve do KO Milošev Do i kat par. br 88. Odatle nastavlja prvo ka jugu spoljnom granicom kat. par. br. 89, pa dalje ka zapadu, kat par. br. 90, 91, 92, 93 i 95, sve do obale Dubokog potoka, gde prelazi na levu obalu potoka sekući kat. par. br. 3454 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 1 i 2, pa dalje krećući se ka severu ide levom obalom sve do kat. par. br. 83, odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom kat. par. br. 83, 80, 82 i opet 80 sve do granice sa KO Kaćevo i vrha Kašanj 1307 m. Odatle granica nastavlja ka severoistoku i seče kat. par. br. 1 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 3-66, sve do granice sa kat. par. br. 1461 KO Milošev Do, odakle nastavlja ka severu spoljnom granicom kat. par. br. 1 sve do kat. par. br. 130, odakle opet seče kat. par. br. 1 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 67-92, do kat. par. br. 361 koju seče duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 93-130, sve do kat. parcele 379 KO Hisardžik, odakle nastavlja ka zapadu spoljnom granicom kat. par. br. 361, pa na jug spoljnom granicom kat. par. 363 i ponovo 361, pa opet na sever spoljnom granicom kat. par. 361, 417 i opet 361, pa na sever sekući kat. par. br. 1442 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 131 i 132, sve do granice KO Kosatica odakle nastavlja na severozapad spoljnom granicom kat. par. 5866, 5909/1, 5864 i 5863 do lokacije Jelen Do i kote 838 odakle ide ka istoku do granice KO Biskupić i seče kat. par. br. 112 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 131-162, a zatim ne zahvatajući put – kat. par. br. 111, ide njenom spoljnom granicom na istok sve do kat. par. br. 119 koju seče duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 165-246. Dalje nastavlja spoljnom granicom kat. par. br. 119 na jug zahvatajući i prateći spoljnu granicu kat. par. br. 114, 116 i opet 114 na sever, pa preko kat. par. br. 389 i 388, sve do granice KO Biskupići i KO Pravoševo. Odatle prati spoljnu granicu KO Biskupići na istok i kat. par. br. 388, 389, 115, 712 sve do početne tačke i tromeđe KO Biskupići, KO Pravoševo i KO Međani, odnosno do početne tačke opisa granice.

2. Granice i površine lokaliteta sa utvrđenim režimom I, II i III stepena zaštite

2.1 Granica i površina lokaliteta sa utvrđenim režimom I stepena zaštite

Opis granica režima I stepena zaštite počinje od tromeđe KO Kaćevo, KO Biskupići i KO Međani i ide granicom KO Kaćevo na jugo-istok duž spoljne granice kat. par. br. 1 sve do granice sa KO Milošev Do i prati spoljnu granicu obuhvatajući kat. par. br. 80, 82 i opet na zapad kat. par. br. 80 opet do granice KO Kaćevo odakle nastavlja na severo-zapad, seče kat. par. 1 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 247-316, sve do granice KO Biskupići odakle nastavlja na istok spoljnom granicom kat. par. br. 1 natrag do tromeđe KO Kaćevo, KO Biskupići i KO Međani, odnosno do početne tačke opisa granice.

Površinom od ukupno 132,58 ha obuhvaćene su kat. par. br. 1/deo KO Kaćevo i kat. par. br. 80, 81 i 82 KO Milošev Do.

2.2 Granica i površina lokaliteta sa utvrđenim režimom II stepena zaštite

Opis granice za režim II stepena zaštite počinje od tromeđe KO Biskupići, KO Pravoševo i KO Međani i ide granicom KO Biskupići na jug duž spoljne granice kat. par. br. 712 do kat. par. br. 966 KO Međani, gde ide na istok spoljnom granicom kat. par. br. 966, pa dalje ka jugu granicom kat. par. br. 968 i 967, pa opet 966 i 965 sve do KO Milošev Do i kat par. br. 88. Odatle nastavlja prvo ka jugu, spoljnom granicom kat. par. br. 89, pa dalje ka zapadu, kat par. br. 90, 91, 92, 93 i 95, sve do obale Dubokog potoka gde prelazi na levu obalu potoka, sekući kat. par. br. 3454 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 319 i 320, pa dalje krećući se ka severu ide levom obalom sve do kat. par. br. 83, odakle nastavlja na sever zahvatajući ovu parcelu i ponovo kat. par. br. 3454 do tromeđe KO Milošev Do, KO Kaćevi i KO Međani, odakle dalje nastavlja na sever granicom KO Kaćevo i KO Međani, spoljnom granicom kat. par. br. 966, sve do tromeđe KO Kaćevo, KO Međani i Biskupići, odakle nastavlja na zapad granicom KO Kaćevo i Biskupići, tj. spoljnom granicom kat. par. br. 714, sve do prelomne tačke sa koordinatama pod red. br. 321, odakle seče kat. par. 1 ka jugu, duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 322-345, sve do granice sa kat. par. br. 1461 KO Milošev Do, odakle nastavlja ka severu spoljnom granicom kat. par. br. 1, sve do kat. par. br. 130, odakle opet seče kat. par. br. 1 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 346-371, do kat. par. br. 361, koju seče duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 372-409, sve do kat. par. br. 379 KO Hisardžik, odakle nastavlja ka zapadu spoljnom granicom kat. par. br. 361, pa na jug spoljnom granicom kat. par. br. 363 i ponovo 361, pa opet na sever spoljnom granicom kat. par. br. 361, 417 i opet 361, pa sever seče kat. par. br. 1442 u prelomnim tačkama pod red. br. 410 i 411, sve do granice KO Kosatica odakle nastavlja na severozapad spoljnom granicom kat. par. br. 5866, 5909/1, 5864 i 5863 do lokacije Jelen Do i kote 838, odakle ide ka istoku do granice KO Biskupić i seče kat. par. br. 112 duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 412-443, a zatim ne zahvatajući put – kat. par. br. 111, ide njenom spoljnom granicom na istok sve do kat. par. br. 119, koju seče duž prelomnih tačaka sa koordinatama pod red. br. 444-525. Dalje nastavlja spoljnom granicom kat. par. br. 119 na jug zahvatajući i prateći spoljnu granicu kat. par. br. 114, 116 i opet 114 na sever, pa preko kat. par. br. 389 i 388 sve do granice KO Biskupići i KO Pravoševo. Odatle prati spoljnu granicu KO Biskupići na istok i kat. par. br. 388, 389, 115, 712, sve do početne tačke i tromeđe KO Biskupići, KO Pravoševo i KO Međani, odnosno do početne tačke opisa granice.

Površinom od ukupno 1.103,34 ha obuhvaćene su katastarske parcele 5863/deo, 5864, 5865, 5866, 5867, 5869, 5870, 5871, 5909/deo KO Kosatica, katastarske parcele 361/deo, 363, 417, 1436/deo, 1442/deo KO Hisardžik, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 3454/deo KO Milošev Do, katastarske parcele 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968 KO Međani i katastarske parcele 112/deo, 114, 115, 116, 119/deo, 388, 389, 625, 712, 714 KO Biskupići.

2.2 Granica i površina lokaliteta sa utvrđenim režimom III stepena zaštite

Granica režima III stepena zaštite sadrži dve odvojene celine.

Granica prve celine nalazi se u KO Međani, a kreće od najistočnije tačke ove celine od granice kat. par. br. 921 i granice KO Međani i Biskupići pa ide dalje na jugo-istok spoljnom granicom kat. par. br. 921, 926, 928, 929, 935, 936, 937, 938, 939, a zatim ide na severo-istok spoljnom granicom kat. par. br. 940, 956, 957/1, 958, 959, 960, 961, 962, 963, sve do granice KO Međani i Biskupići odakle nastavlja ka istoku ovom granicom i spoljnom granicom kat. par. br. 963, 962, 961, 960, 953, 952, 946, 945, 944, 943, 942, 932, 931, 922 i granicom kat. par. br. 921 ponovo do početne tačke opisa, tj. krajnje istočne tačke kat. par. br. 921 i granice KO Međani i Biskupići.

Granica druge celine nalazi se u KO Biskupići i čini je spoljnja granica kat. par. br. 625.

Površinom od ukupno 7,81 ha obuhvaćene su katastarske parcele br. 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962, 963 KO Međani i katastarska parcela 625 KO Biskupići.

Tabela 1. Kordinate prelomnih tačaka granice Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke”

R. br. X Y 1 7402639,02 4798564,98 2 7402627,29 4798571,78 3 7401680,87 4798889,08 4 7401680,407 4798888,765 5 7401672,944 4798910,573 6 7401649,944 4798938,573 7 7401636,944 4798979,573 8 7401636,944 4799003,573 9 7401632,944 4799028,573 10 7401627,944 4799066,573 11 7401616,631 4799092,431 12 7401606,944 4799114,573 13 7401590,944 4799184,573 14 7401576,944 4799250,573 15 7401572,944 4799263,573 16 7401568,944 4799283,573 17 7401560,944 4799310,573 18 7401561,634 4799311,052 19 7401550,944 4799327,573 20 7401525,944 4799359,573 21 7401491,944 4799390,573 22 7401460,922 4799427,982 23 7401457,944 4799431,573 24 7401414,944 4799473,573 25 7401390,944 4799506,573 26 7401354,944 4799564,573 27 7401343,944 4799570,573 28 7401266,944 4799574,573 29 7401149,993 4799572,573 30 7401149,944 4799572,573 31 7401149,944 4799572,576 32 7401109,523 4799574,841 33 7401096,238 4799577,638 34 7401070,025 4799583,157 35 7401036,763 4799589,393 36 7401013,896 4799592,512 37 7400948,412 4799592,512 38 7400925,544 4799599,788 39 7400875,652 4799620,576 40 7400836,154 4799652,798 41 7400768,591 4799736,992 42 7400713,501 4799817,028 43 7400656,333 4799917,853 44 7400637,761 4799945,504 45 7400609,558 4799987,494 46 7400566,942 4800017,638 47 7400517,049 4800034,268 48 7400467,157 4800046,742 49 7400442,21 4800046,742 50 7400405,83 4800033,229 51 7400384,002 4800026,992 52 7400368,411 4800034,268 53 7400356,977 4800049,86 54 7400356,98 4800049,862 55 7400352,389 4800056,652 56 7400347,824 4800067,303 57 7400326,524 4800112,44 58 7400307,718 4800073,667 59 7400267,598 4800006,802 60 7400241,967 4799973,369 61 7400220,793 4799933,25 62 7400210,763 4799900,932 63 7400202,962 4799861,927 64 7400204,076 4799836,295 65 7400206,193 4799817,24 66 7400200,89 4799812,32 67 7399704,665 4800572,371 68 7399712,615 4800588,531 69 7399712,703 4800588,543 70 7399720,416 4800608,145 71 7399727,103 4800629,319 72 7399741,59 4800668,77 73 7399757,192 4800694,402 74 7399762,28 4800708,393 75 7399775,023 4800743,436 76 7399779,609 4800781,04 77 7399780,595 4800789,128 78 7399778,366 4800814,76 79 7399775,023 4800835,934 80 7399754,963 4800859,336 81 7399744,933 4800883,854 82 7399741,59 4800906,142 83 7399743,819 4800923,973 84 7399760,535 4800962,978 85 7399759,421 4800986,381 86 7399754,963 4801001,983 87 7399738,247 4801049,903 88 7399719,557 4801110,955 89 7399704,814 4801159,117 90 7399698,241 4801173,273 91 7399693,075 4801184,401 92 7399679,44 4801187,57 93 7399612,602 4801203,452 94 7399612,604 4801203,456 95 7399603,008 4801205,737 96 7399597,829 4801207,26 97 7399591,143 4801215,061 98 7399577,77 4801225,091 99 7399557,71 4801250,722 100 7399528,735 4801267,439 101 7399510,553 4801269,621 102 7399500,874 4801270,782 103 7399456,298 4801270,782 104 7399428,437 4801270,782 105 7399396,119 4801280,812 106 7399354,885 4801324,274 107 7399312,537 4801392,254 108 7399280,218 4801453,548 109 7399262,388 4801476,95 110 7399219,298 4801501,573 111 7399215,582 4801503,697 112 7399128,657 4801544,93 113 7399082,965 4801568,333 114 7399042,846 4801589,507 115 7399026,13 4801605,109 116 7398996,04 4801663,059 117 7398948,12 4801752,213 118 7398909,115 4801802,362 119 7398880,14 4801840,253 120 7398847,822 4801866,999 121 7398818,847 4801878,143 122 7398797,673 4801878,143 123 7398779,842 4801875,914 124 7398756,439 4801865,885 125 7398724,121 4801827,994 126 7398694,031 4801792,332 127 7398644,997 4801726,581 128 7398616,022 4801687,577 129 7398603,055 4801668,559 130 7398599,814 4801663,805 131 7397838,14 4802636,17 132 7397838 4802635,97 133 7398959,964 4803066,856 134 7398956,13 4803070,37 135 7398950,9 4803074,79 136 7398944,82 4803078,95 137 7398939,92 4803081,6 138 7398929,991 4803087,392 139 7398929,24 4803087,83 140 7398925,78 4803090,26 141 7398918,97 4803096,7 142 7398915,4 4803100,64 143 7398910,998 4803107,11 144 7398910,988 4803115,093 145 7398910,988 4803120,255 146 7398914,524 4803126,443 147 7398926,015 4803135,282 148 7398942,81 4803137,934 149 7398956,951 4803137,934 150 7398963,141 4803137,934 151 7399025,017 4803125,559 152 7399108,107 4803114,067 153 7399173,519 4803106,112 154 7399200,037 4803099,04 155 7399205,731 4803097,528 156 7399256,609 4803084,013 157 7399287,371 4803075,54 158 7399319,828 4803142,619 159 7399319,828 4803161,167 160 7399319,828 4803227,009 161 7399313,37 4803286,427 162 7399309,009 4803326,545 163 7399302,518 4803371,986 164 7399299,588 4803394,141 165 7400573,2 4803455,29 166 7400600,081 4803456,167 167 7400600,821 4803456,376 168 7400670,155 4803461,558 169 7400663,572 4803454,212 170 7400732,815 4803480,178 171 7400847,499 4803516,963 172 7400871,74 4803520,426 173 7400938,38 4803529,946 174 7401018,442 4803542,929 175 7401050,9 4803553,748 176 7401159,092 4803488,833 177 7401178,355 4803472,322 178 7401234,826 4803423,918 179 7401232,71 4803413,34 180 7401232,698 4803413,278 181 7401232,595 4803413,08 182 7401232,572 4803413,073 183 7401197,346 4803402,912 184 7401187,735 4803400,139 185 7401120,143 4803380,641 186 7401081,534 4803365,792 187 7401063,883 4803359,003 188 7401059,59 4803354,21 189 7401050,72 4803338,45 190 7401043,25 4803337,05 191 7401043,179 4803336,996 192 7401029,54 4803326,62 193 7401014,6 4803320,79 194 7400995,958 4803302,225 195 7400995,23 4803301,5 196 7400985,79 4803274,25 197 7400962,23 4803260,46 198 7400953,261 4803261,297 199 7400948,19 4803261,77 200 7400944,58 4803252 201 7400924,54 4803240,59 202 7400909,85 4803237,55 203 7400881,997 4803230,441 204 7400859,03 4803224,58 205 7400853,7 4803221,79 206 7400820,28 4803220,72 207 7400806,864 4803207,746 208 7400785,31 4803186,9 209 7400790,9 4803171,05 210 7400791,96 4803156,93 211 7400793,622 4803153,831 212 7400813,22 4803117,28 213 7400827,26 4803090,52 214 7400833,946 4803078,838 215 7400840,32 4803067,7 216 7400856,74 4803059,49 217 7400865,27 4803053,33 218 7400873,294 4802799,927 219 7400873,528 4802796,346 220 7400873,435 4802795,49 221 7400863,96 4802708,323 222 7400850,812 4802462,261 223 7400850,565 4802457,647 224 7400848,651 4802400,241 225 7400850,565 4802379,192 226 7400847,953 4802358,454 227 7400880,87 4802383,426 228 7400901,013 4802375,369 229 7400939,955 4802355,226 230 7400969,498 4802351,197 231 7400984,269 4802359,255 232 7401019,183 4802375,369 233 7401033,632 4802380,623 234 7401063,496 4802391,483 235 7401099,753 4802403,568 236 7401117,21 4802403,568 237 7401131,981 4802398,197 238 7401148,095 4802386,111 239 7401172,266 4802371,34 240 7401196,438 4802372,683 241 7401217,923 4802382,083 242 7401266,265 4802415,654 243 7401299,836 4802441,168 244 7401325,35 4802463,996 245 7401387,121 4802490,853 246 7401393,524 4802489,43

Tabela 2. Kordinate prelomnih tačaka granice lokaliteta sa utvrđenim režimom zaštite I (prvog) stepena

R. br. X Y 247 7401681,244 4798889,016 248 7401680,85 4798889,08 249 7401680,387 4798888,765 250 7401672,924 4798910,573 251 7401653,279 4798934,489 252 7401648,716 4798942,384 253 7401636,924 4798979,573 254 7401636,924 4799003,573 255 7401632,924 4799028,573 256 7401627,924 4799066,573 257 7401616,611 4799092,431 258 7401606,924 4799114,573 259 7401590,924 4799184,573 260 7401576,924 4799250,573 261 7401572,924 4799263,573 262 7401568,924 4799283,573 263 7401560,924 4799310,573 264 7401561,614 4799311,052 265 7401550,924 4799327,573 266 7401525,924 4799359,573 267 7401491,924 4799390,573 268 7401460,902 4799427,982 269 7401457,924 4799431,573 270 7401414,924 4799473,573 271 7401390,924 4799506,573 272 7401354,924 4799564,573 273 7401343,924 4799570,573 274 7401266,924 4799574,573 275 7401149,973 4799572,573 276 7401149,973 4799572,573 277 7401149,924 4799572,573 278 7401149,924 4799572,576 279 7401109,503 4799574,841 280 7401096,218 4799577,638 281 7401070,005 4799583,157 282 7401036,743 4799589,393 283 7401013,876 4799592,512 284 7400948,392 4799592,512 285 7400925,525 4799599,788 286 7400875,632 4799620,576 287 7400836,134 4799652,798 288 7400768,571 4799736,992 289 7400713,481 4799817,028 290 7400656,313 4799917,853 291 7400637,741 4799945,504 292 7400609,538 4799987,494 293 7400566,922 4800017,638 294 7400517,029 4800034,268 295 7400467,137 4800046,742 296 7400442,191 4800046,742 297 7400405,811 4800033,229 298 7400383,983 4800026,992 299 7400368,391 4800034,268 300 7400356,957 4800049,86 301 7400356,96 4800049,862 302 7400352,369 4800056,652 303 7400347,805 4800067,303 304 7400326,504 4800112,44 305 7400341,719 4800164,678 306 7400346,79 4800183,95 307 7400353,89 4800206,265 308 7400366,062 4800236,187 309 7400392,435 4800273,21 310 7400416,778 4800311,247 311 7400422,864 4800335,591 312 7400426,922 4800362,471 313 7400438,586 4800415,215 314 7400463,944 4800452,745 315 7400482,745 4800467,007 316 7400494,197 4800475,302 317 7400503,475 4800477,982 318 7400508,325 4800479,383

Tabela 3. Kordinate prelomnih tačaka granice lokaliteta sa utvrđenim režimom zaštite II (drugog) stepena

R. br. X Y 319 7402639,02 4798564,98 320 7402627,29 4798571,78 321 7400508,32 4800479,38 322 7400508,325 4800479,383 323 7400503,474 4800477,982 324 7400494,197 4800475,302 325 7400482,744 4800467,007 326 7400463,944 4800452,745 327 7400438,586 4800415,215 328 7400426,921 4800362,47 329 7400422,864 4800335,591 330 7400416,778 4800311,247 331 7400392,434 4800273,21 332 7400366,062 4800236,187 333 7400353,89 4800206,265 334 7400346,79 4800183,95 335 7400341,718 4800164,677 336 7400326,503 4800112,44 337 7400307,698 4800073,667 338 7400267,578 4800006,802 339 7400241,947 4799973,369 340 7400220,772 4799933,25 341 7400210,743 4799900,931 342 7400202,942 4799861,927 343 7400204,056 4799836,295 344 7400206,173 4799817,24 345 7400200,87 4799812,32 346 7399704,665 4800572,371 347 7399712,615 4800588,531 348 7399712,703 4800588,543 349 7399720,416 4800608,145 350 7399727,103 4800629,319 351 7399741,59 4800668,77 352 7399757,192 4800694,402 353 7399762,28 4800708,393 354 7399775,023 4800743,436 355 7399779,609 4800781,04 356 7399780,595 4800789,128 357 7399778,366 4800814,76 358 7399775,023 4800835,934 359 7399754,963 4800859,336 360 7399744,933 4800883,854 361 7399741,59 4800906,142 362 7399743,819 4800923,973 363 7399760,535 4800962,978 364 7399759,421 4800986,381 365 7399754,963 4801001,983 366 7399738,247 4801049,903 367 7399719,557 4801110,955 368 7399704,814 4801159,117 369 7399698,241 4801173,273 370 7399693,075 4801184,401 371 7399679,44 4801187,57 372 7399612,602 4801203,452 373 7399612,604 4801203,456 374 7399603,008 4801205,737 375 7399597,829 4801207,26 376 7399591,143 4801215,061 377 7399577,77 4801225,091 378 7399557,71 4801250,722 379 7399528,735 4801267,439 380 7399510,553 4801269,621 381 7399500,874 4801270,782 382 7399456,298 4801270,782 383 7399428,437 4801270,782 384 7399396,119 4801280,812 385 7399354,885 4801324,274 386 7399312,537 4801392,254 387 7399280,218 4801453,548 388 7399262,388 4801476,95 389 7399219,298 4801501,573 390 7399215,582 4801503,697 391 7399128,657 4801544,93 392 7399082,965 4801568,333 393 7399042,846 4801589,507 394 7399026,13 4801605,109 395 7398996,04 4801663,059 396 7398948,12 4801752,213 397 7398909,115 4801802,362 398 7398880,14 4801840,253 399 7398847,822 4801866,999 400 7398818,847 4801878,143 401 7398797,673 4801878,143 402 7398779,842 4801875,914 403 7398756,439 4801865,885 404 7398724,121 4801827,994 405 7398694,031 4801792,332 406 7398644,997 4801726,581 407 7398616,022 4801687,577 408 7398603,055 4801668,559 409 7398599,814 4801663,805 410 7397838,14 4802636,17 411 7397838 4802635,97 412 7398959,964 4803066,856 413 7398956,13 4803070,37 414 7398950,9 4803074,79 415 7398944,82 4803078,95 416 7398939,92 4803081,6 417 7398929,991 4803087,392 418 7398929,24 4803087,83 419 7398925,78 4803090,26 420 7398918,97 4803096,7 421 7398915,4 4803100,64 422 7398910,998 4803107,11 423 7398910,988 4803115,093 424 7398910,988 4803120,255 425 7398914,524 4803126,443 426 7398926,015 4803135,282 427 7398942,81 4803137,934 428 7398956,951 4803137,934 429 7398963,141 4803137,934 430 7399025,017 4803125,559 431 7399108,107 4803114,067 432 7399173,519 4803106,112 433 7399200,037 4803099,04 434 7399205,731 4803097,528 435 7399256,609 4803084,013 436 7399287,371 4803075,54 437 7399319,828 4803142,619 438 7399319,828 4803161,167 439 7399319,828 4803227,009 440 7399313,37 4803286,427 441 7399309,009 4803326,545 442 7399302,518 4803371,986 443 7399299,588 4803394,141 444 7400573,2 4803455,29 445 7400600,081 4803456,167 446 7400600,821 4803456,376 447 7400670,155 4803461,558 448 7400663,572 4803454,212 449 7400732,815 4803480,178 450 7400847,499 4803516,963 451 7400871,74 4803520,426 452 7400938,38 4803529,946 453 7401018,442 4803542,929 454 7401050,9 4803553,748 455 7401159,092 4803488,833 456 7401178,355 4803472,322 457 7401234,826 4803423,918 458 7401232,71 4803413,34 459 7401232,698 4803413,278 460 7401232,595 4803413,08 461 7401232,572 4803413,073 462 7401197,346 4803402,912 463 7401187,735 4803400,139 464 7401120,143 4803380,641 465 7401081,534 4803365,792 466 7401063,883 4803359,003 467 7401059,59 4803354,21 468 7401050,72 4803338,45 469 7401043,25 4803337,05 470 7401043,179 4803336,996 471 7401029,54 4803326,62 472 7401014,6 4803320,79 473 7400995,958 4803302,225 474 7400995,23 4803301,5 475 7400985,79 4803274,25 476 7400962,23 4803260,46 477 7400953,261 4803261,297 478 7400948,19 4803261,77 479 7400944,58 4803252 480 7400924,54 4803240,59 481 7400909,85 4803237,55 482 7400881,997 4803230,441 483 7400859,03 4803224,58 484 7400853,7 4803221,79 485 7400820,28 4803220,72 486 7400806,864 4803207,746 487 7400785,31 4803186,9 488 7400790,9 4803171,05 489 7400791,96 4803156,93 490 7400793,622 4803153,831 491 7400813,22 4803117,28 492 7400827,26 4803090,52 493 7400833,946 4803078,838 494 7400840,32 4803067,7 495 7400856,74 4803059,49 496 7400865,27 4803053,33 497 7400873,294 4802799,927 498 7400873,528 4802796,346 499 7400873,435 4802795,49 500 7400863,96 4802708,323 501 7400850,812 4802462,261 502 7400850,565 4802457,647 503 7400848,651 4802400,241 504 7400850,565 4802379,192 505 7400847,953 4802358,454 506 7400880,87 4802383,426 507 7400901,013 4802375,369 508 7400939,955 4802355,226 509 7400969,498 4802351,197 510 7400984,269 4802359,255 511 7401019,183 4802375,369 512 7401033,632 4802380,623 513 7401063,496 4802391,483 514 7401099,753 4802403,568 515 7401117,21 4802403,568 516 7401131,981 4802398,197 517 7401148,095 4802386,111 518 7401172,266 4802371,34 519 7401196,438 4802372,683 520 7401217,923 4802382,083 521 7401266,265 4802415,654 522 7401299,836 4802441,168 523 7401325,35 4802463,996 524 7401387,121 4802490,853 525 7401393,524 4802489,43

[pic]

Pregledna karta granica Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Mileševke” sa režimima I, II i III stepena zaštite[pic]

Ostavite komentar