Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH

U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 07/08 i 09/08), u članu 2. iza tačke 10. dodaje se tačka 10a koja glasi:

„10a U Republičkom zavodu za sport: Direktor 25,86 Pomoćnik direktora 22,82 Istraživač (VII stepen stručne spreme) 21,00 Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme) 19,80 Lekar specijalista 19,20 Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme) 18,90 Samostalni stručni saradnik, sekretar (VII stepen stručne spreme) 16,50 Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 18,10 Stručni saradnik, šef računovodstva, lekar opšte prakse, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) 17,87 Saradnik u oblasti fizičke kulture i medicine sporta, nutricionista, fizioterapeut, viši medicinski tehničar, saradnik u oblasti marketinga, organizator rekreacije (VI stepen stručne spreme) 13,05 Rukovaoc postrojenja, zanatlije – bravar, stolar, domar, električar (V stepen stručne spreme) 10,71 Kontista, blagajnik, likvidator, knjigovođa, komercijalni referent, referent naplate, medicinska sestra, laborant, administrativno-sekretarski poslovi, magacioner, kurir (IV stepen stručne spreme) 10,20 Portir, kafe kuvarica, radnik na otvorenim terenima (III stepen stručne spreme) 7,52 Garderober (III stepen stručne spreme) 6,70 Radnik na održavanju terena (II stepen stručne spreme) 6,45 Higijeničar (II stepen stručne spreme ) 6,06 Fizički radnik 5,76. ”

Član 2.

U članu 3. iza tačke 5. dodaje se tačka 5a koja glasi:

„5a Republički zavod za sport:

Na osnovu rukovođenja:

direktoru – 4,50;

pomoćniku direktora – 2,50;

načelniku, sekretaru, šefu računovodstva – 1,50;

rukovodiocu službe – 1,00.

Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja:

za doktorat – 1,00;

za magistraturu – 0,50.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za februar 2008. godine.

05 Broj: 110-3629/2007-11

U Beogradu, 6. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

Ostavite komentar