Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun isplate plata zaposlenih u javnim službama (,,Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08 i 26/08), u članu 2. tač. 11. i 12. menjaju se i glase:

,,11. U socijalnoj zaštiti:

Direktor ustanove socijalne zaštite 25,84 Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika 25,28 Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad i rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad 25,22 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica 28,24 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju i dece u stacionaru do tri godine starosti 26,33 Diplomirani defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za vaspitanje dece i omladine, stručni radnik i vaspitač u prihvatilištvu za urgentnu zaštitu dece i omladine (VII stepen stručne spreme) 20,41 Lekar opšte prakse i diplomirani stomatolog u ustanovama socijalne zaštite 22,55 Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, pravnik, sociolog, pedagog, radni terapeut, logoped, složeni ekonomsko-finansijski poslovi, organizator kulturno-zabavnog života, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u SCR (VII stepen stručne spreme) 19,35 Defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za decu omladinu (VI stepen stručne spreme) 15,94 Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, socijalni radnik i pravnik u CSR i referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih stari lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (VI stepen stručne spreme) 15,83 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) 15,10 Složeniji ekonomsko-finansijski poslovi: kontista i bilansita (VI stepen stručne spreme) 13,95 Administrativno-tehnički poslovi, statističar, programer i referent za opšte poslove (VI stepen stručne spreme) 13,82 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ostalim ustanovama socijalane zaštite (VI stepen stručne spreme) 14,56 Medicinska sestra – vaspitač i negovateljica u paviljonima-kućicama za smeštaj dece (IV stepen stručne spreme) 12,14 VKV radnik (V stepen stručne spreme) 11,99 Medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (IV stepen stručne spreme) 13,57 Medicinska sestra, fizioterapeut i i zubni tehničar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (IV stepen stručne spreme) 13,11 Ekonomsko-finansijski poslovi, unošenje podataka u računar, magacioner, ekonom (nabavljač), domaćica kluba, vozač putničkog vozila, radni instruktor, kozmetičar, kuvar, daktilograf i administrativni radnik (IV stepen stručne spreme) 10,69 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (III stepen stručne spreme) 10,39 KV kuvar, pekar, KV radnik, portir, nabavljač i magacioner, vozač, negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, frizer, radni instruktor, gerontodomaćica i daktilograf u CSR (III stepen stručne spreme) 10,03 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (II stepen stručne spreme) 9,30 Negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, berberin, gerontodomaćica (II stepen stručne spreme) 9,03 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare, daktilograf i pomoćni kuvar, telefonista i poslovi u tehničkoj radionici (II stepen stručne spreme) 7,43 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (II stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do 3 godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare (I stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika (I stepen stručne spreme) 6,45 Spremačica u ostalim ustanovama socijalne zaštite (I stepen stručne spreme) 6,17 Fizički radnik 5,91

12. U stručnim službama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje:   PRVA GRUPA   Direktor Zavoda (VII SSS) 25,30 Zamenik direktora (VII SSS) 23,00 DRUGA GRUPA Izvršni direktor (VII SSS) 22,00 Direktor Pokrajinskog zavoda, direktor sektora u direkciji, direktor Filijale za grad Beograd (VII SSS) 21,50 Direktor filijale preko 200.000 osiguranika (VII SSS) 21,00 Direktor filijale do 200.000 osiguranika, zamenik direktora Pokrajinskog zavoda, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda, zamenik direktora Filijale za grad Beograd, pomoćnik direktora Filijale za grad Beograd, savetnik direktora Zavoda, zamenik direktora sektora u direkciji (VII SSS) 20,50 Pomoćnik direktora filijale, savetnik direktora Pokrajinskog zavoda, načelnik odeljenja u direkciji, načelnik centra u Direkciji, glavni revizor – rukovodilac grupe, šef kabineta direktora Zavoda, sekretar za poslove organa Zavoda, pomoćnik direktora sektora u direkciji (VII SSS)  18,00 TREĆA GRUPA Načelnik odeljenja Filijale za grad Beograd, načelnik odeljenja u Pokrajinskom zavodu, načelnik odeljenja lekarskih komisija, šef odseka lekarskih komisija za grad Beograd, pomoćnik načelnika u direkciji (VII SSS)  17,75 Savetnik direktora filijale preko 200.000 osiguranika, šef odseka lekarskih komisija preko 200.000 osiguranika, šef odseka u direkciji (VII SSS)  17,50 Načelnik odeljenja u filijali, savetnik direktora filijale do 200.000 osiguranika, šef odseka lekarskih komisija do 200.000 osiguranika, šef ispostave preko 100.000 osiguranika, pomoćnik načelnika u filijali, vođa–rukovodilac grupe u direkciji (VII SSS)  17,25 Predsednici lekarskih komisija, samostalni stručni saradnik – koordinator, lekar, član lekarske komisije – veštak, šef ispostave preko 50.000 osiguranika (VII SSS) 16,50 VII SSS Vođa grupe – koordinator 16,20 Interni revizor, samostalni stručni saradnik – nadzornik osiguranja  16,00 Samostalni stručni saradnik u direkciji, prevodilac, šef odseka u filijali, šef ispostave do 50.000 osiguranika 15,25 Samostalni stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu  14,50 Samostalni stručni saradnik u filijali 14,00 VI SSS Viši saradnik u direkciji i Pokrajinskom zavodu, šef ispostave, viši saradnik u isturenom šalteru–koordinator, šef odseka u Filijali, viši saradnik – koordinator, koordinator, rukovodilac grupe 12,40 Viši saradnik u filijali 11,40 Saradnik u Direkciji 10,50 Saradnik, rukovodilac obezbeđenja – portir 10,10 V SSS Saradnik za tehničke poslove  9,35 IV SSS Šef odseka u Direkciji, vođa grupe, koordinator 9,40 Šef odseka u filijali, šef isturenog šaltera 9,30 Poslovni sekretar kabineta, viši referent u Direkciji, daktilograf glavni operater u Direkciji, daktilograf operater u Direkciji, referent za tehničke poslove 8,95 Viši referent u Pokrajinskom zavodu i filijali, poslovni sekretar u Pokrajinskom zavodu i filijali 8,70 Referent u filijali, zanatsko-tehnički poslovi u Filijali, vozač-ekonom, grafičko štamparski poslovi, daktilograf operater 8,65 III SSS Kurir, vozač–kurir, kafe kuvarica, grafičko štamparski poslovi i poslovi ekonomata u direkciji, vozač, zanatsko-tehnički poslovi u filijali 7,65 I i II SSS Nekvalifikovani radnik: spremačica, portir, telefonista, ložač 6,70 Fizički radnik   5,70”.

Član 2.

U članu 3, u tački 9. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Za negovateljice u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti – 15%.”

Tačka 12. menja se i glasi:

„12. Republički zavod za zdravstveno osiguranje:

1) za poslove pripreme podzakonskih akata, projekata, analize, revizije, kontrole, kontrole centralne baze podataka, pravnog zastupanja, drugostepenog postupka, medicinskih poslova, u zavisnosti od odgovornosti i složenosti poslova – od 0,5 do 1,50;

2) po osnovu rukovođenja:

– za direktora i zamenika direktora Republičkog zavoda – 30%;

za izvršnog direktora i direktora Pokrajinskog zavoda – 25%;

za direktora sektora u direkciji, zamenika direktora sektora u direkciji, pomoćnika direktora sektora u direkciji, direktora filijale, zamenika direktora filijale, zamenika direktora Pokrajinskog zavoda, pomoćnika direktora Pokrajinskog zavoda, pomoćnika direktora filijale i predsednika lekarske komisije za grad Beograd, predsednika lekarske komisije – do 20%;

za načelnika odeljenja u direkciji, načelnika odeljenja Pokrajinskog zavoda, šefa kabineta, sekretara za poslove organa upravljanja, načelnika odeljenja u filijali, šefa odseka, šefa ispostave, vođu grupe – do 15%;

lekar – veštak – do 10%;

3) za poslove pomoći pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja – do 20%;

4) za overavanje zdravstvenih knjižica osiguranim licima – do 10%;

5) za koordinaciju poslova u direkciji, Pokrajinskom zavodu i filijalama, za poslove nadzornika osiguranja i poslove interne revizije – 10%.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za mart 2008. godine.

05 Broj: 110-3629/2007-16

U Beogradu, 27. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar