Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Ha osnovu člana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon i 10/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Član 1.

U Uredbi o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik PC”, br. 100/11, 63/12 i 101/12 – u daljem tekstu: Uredba) u članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Korektivni koeficijent iz stava 1. ovog člana iznosi 0,9612.”

Stav 4. briše se.

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „srazmerno ukupnoj oceni.”

Stav 2. menja se i glasi:

„Procentualno uvećanje osnovne plate iznosi najviše 8,08%.”

Član 3.

U članu 14. stav 1. menja se i glasi:

„Izuzetno od člana 6. ove uredbe, lekaru na specijalizaciji, lekaru u kućnoj nezi, lekaru specijalisti odgovarajuće grane medicine, odnosno stomatologije, a koji ne obavljaju poslove izabranog lekara, lekaru povratniku sa odsustva dužeg od šest meseci, lekaru početniku, lekaru pripravniku, lekaru koji je zasnovao radni odnos na novom radnom mestu, procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka ne može biti manji od proseka radnog učinka lekara u zdravstvenoj ustanovi.”

Član 4.

U članu 16. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Za period u kome je izabrani lekar odsutan zbog privremene sprečenosti za rad, za medicinsku sestru-tehničara koji je u timu sa tim lekarom, za taj period se procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava na nivou proseka radnog učinka u zdravstvenoj ustanovi.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od obračuna i isplate plata za maj 2013. godine.

05 Broj: 110-4348/2013

U Beogradu, 23. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar