Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA

ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07 i 91/07), u članu 2. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. i 13. menjaju se i glase:

„1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik i vaspitač (VI stepen stručne spreme) 14,88 Stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,19 Učitelj (V stepen stručne spreme) 13,65 Učitelj i vaspitač (IV stepen stručne spreme) 13,42 Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) 10,71 Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) 8,81 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme) 8,29 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, peglarka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76 2. U srednjem obrazovanju: Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) 14,88 Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,19 Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) 13,65 Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) 13,42 Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IV stepen stručne spreme) 10,71 Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) 9,47 Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) 8,81 Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom, radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) 8,29 Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, peglarka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76   3. U višem obrazovanju: Profesor sa doktoratom 25,65 Profesor sa magistraturom 20,96 Viši predavač sa magistraturom 20,17 Profesor (VII stepen stručne spreme) 20,17 Predavač magistar nauka 19,04 Viši predavač (VII stepen stručne spreme) 19,04 Predavač (VII stepen stručne spreme) 18,58 Stručni saradnik, nastavnik praktične nastave (VII stepen stručne spreme) 18,58 Šef računovodstva i sekretar škole (VII stepen stručne spreme) 17,32 Lektor, bibliotekar i prevodilac (VII stepen stručne spreme) 17,32 Nastavnik praktične nastave i stručni saradnik (VI stepen stručne spreme) 14,88 Šef računovodstva i sekretar škole (VI stepen stručne spreme) 13,19 Viši tehnički saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) 13,19 Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i studentska pitanja i statističar (VI stepen stručne spreme) 13,19 VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka – domar (V stepen stručne spreme) 8,81 Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) 10,71 Vozač putničkog vozila, finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant, tehničar, tehnički saradnik, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podataka na računaru, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) 8,29 Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, održavanje instalacija, vozač, domar, ekonom i nabavljač (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (II stepen stručne spreme) 6,57 Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) 6,57 Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76   4. U univerzitetskom obrazovanju: Generalni sekretar univerziteta sa više od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) 19,67 Generalni sekretar univerziteta sa manje od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) 19,41 Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac, sekretar fakulteta, šef kabineta rektora (VII stepen stručne spreme) 17,32 Šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) 13,19 Viši tehnički saradnik, viši stručni saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) 13,19 Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i statističar (VI stepen stručne spreme) 13,19 VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka – domar (V stepen stručne spreme) 8,81 Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) 10,71 Finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant tehničar, tehnički sekretar, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podataka na računaru, vozač putničkog vozila, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) 8,29 Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, poslovi održavanja instalacija, vozač, pomoćnik obducent i domar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme) 7,52 Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (III stepen stručne spreme) 7,52 Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) 6,57 Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76 5. U učeničkom standardu: Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica 21,59 Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa 21,20 Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa 21,17 Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa 21,11 Direktor doma do 5 vaspitnih grupa 21,05 Zamenik direktora 20,36 Pomoćnik direktora 19,82 Rukovodilac sektora 19,55 Upravnik doma 19,38 Vaspitač (VII stepen stručne spreme) 17,32 Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) 17,32 Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) 16,95 Vaspitač (VI stepen stručne spreme) 13,20 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 13,20 Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) 12,97 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,56 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 10,72 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,27 Domar (V stepen stručne spreme) 9,07 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 10,13 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,59 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 8,71 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,39 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 7,91 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 6,99 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76   6. U studentskom standardu: Direktor ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 30,07 Zamenik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 26,20 Pomoćnik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 25,13 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma sa preko 900 korisnika, upravnik studentskog restorana sa preko 3000 obroka, šef službe sa preko 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 22,52 Direktor ustanove sa preko 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 21,88 Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) 21,59 Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC-a i direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta (VII stepen stručne spreme) 21,21 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma od 350 do 900 korisnika, upravnik studentskog restorana od 1500 do 3000 obroka, šef službe do 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 21,19 U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma do 350 korisnika, upravnik studentskog restorana do 1500 obroka, rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme) 20,74 Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme) 20,36 U ustanovi sa preko 40 jedinica: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, projektant informacionog sistema, administrator baze, vodeći programer (VII stepen stručne spreme) 20,17 Programer u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) 19,83 Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 19,82 Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme) 19,55 Upravnik doma, upravnik restorana (VII stepen stručne spreme) 19,39 U ustanovi sa preko 40 jedinica: pravnik, ekonomista, nabavljač, nutricionista (VI stepen stručne spreme) 18,13 Referent za obračun PDV-a u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme) 18,11 Šef kuhinje u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme) 15,90 Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme) 17,32 Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme) 17,32 Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) 16,95 U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, šef prodavnice i bifea, šef službe (IV stepen stručne spreme) 14,59 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef kuhinje i vođa smene (IV stepen stručne spreme) 13,77 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar specijalista (V stepen stručne spreme) 13,00 U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, rukovodilac odeljenja, saradnik, referent, kontista, sistem administrator (IV stepen stručne spreme) 13,24 U ustanovi sa preko 40 jedinica: tehničar za telekomunikaciju (IV stepen stručne spreme) 12,71 U ustanovi sa preko 40 jedinica: blagajnik (IV stepen stručne spreme) 12,26 Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) 13,20 Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme) 12,97 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef sale, rukovodilac kluba, šef bifea (IV stepen stručne spreme) 11,87 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, magacioner, blagajnik, materijalni knjigovođa, operater (IV stepen stručne spreme) 11,63 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, mesar, rukovodilac kluba (III stepen stručne spreme) 11,34 U ustanovi sa preko 40 jedinica: nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar, domar, električar, knjižničar, tehnički sekretar (IV stepen stručne spreme) 11,46 U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar, automehaničar (IV stepen stručne spreme) 11,32 U ustanovi sa preko 40 jedinica: domar, ložač, monter, stolar, električar, bravar, vodoinstalater, frigomehaničar, moler, vozač, kontrolor, rukovalac mašine za čišćenje mermera (III stepen stručne spreme) 10,90 Vođa smene (V stepen stručne spreme) 10,56 Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) 10,72 U ustanovi sa preko 40 jedinica: prodavac, ekonom, radnik obezbeđenja (III stepen stručne spreme) 10,46 Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) 10,27 Vođa smene (IV stepen stručne spreme) 10,13 U ustanovi sa preko 40 jedinica: šanker, konobar, krojač (III stepen stručne spreme) 9,66 Domar (V stepen stručne spreme) 9,07 U ustanovi sa preko 40 jedinica: magacinski radnik, pomoćni radnik (III stepen stručne spreme) 8,82 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kopirant, kafe kuvar (III stepen stručne spreme) 8,70 U ustanovi sa preko 40 jedinica: pomoćni kuvar (II stepen stručne spreme) 8,64 Vođa smene (III stepen stručne spreme) 8,59 Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) 8,71 Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) 8,39 Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) 7,91 U ustanovi sa preko 40 jedinica: kurir (II stepen stručne spreme) 7,84 U ustanovi sa preko 40 jedinica: higijeničar, pomoćni radnik u studentskom domu, pomoćni radnik u kuhinji, radnik u vešeraju, radnik na isporuci rublja (II stepen stručne spreme) 7,78 U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar i baštovan (II stepen stručne spreme) 7,46 Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) 6,99 Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) 6,57 Spremačica (I stepen stručne spreme) 6,06 Fizički radnik 5,76 11. U socijalnoj zaštiti:   Direktor ustanove socijalne zaštite 25,84 Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika 25,28 Rukovodilac odeljenja zasebnog objekta domskog smeštaja u ustanovi za smeštaj i domskog odeljenja pri centru za socijalni rad i rukovodilac odeljenja međuopštinskog centra za socijalni rad 25,22 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti 23,92 Lekar specijalista u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju 22,31 Diplomirani defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za vaspitanje dece i omladine, stručni radnik i vaspitač u prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine (VII stepen stručne spreme) 20,41 Lekar opšte prakse i diplomirani stomatolog u ustanovama socijalne zaštite 19,10 Vaspitač, socijalni radnik, specijalni pedagog, psiholog, pravnik, sociolog, pedagog, radni terapeut, logoped, složeni ekonomsko-finansijski poslovi, organizator kulturno-zabavnog života, nutricionista i trijažer u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i u CSR (VII stepen stručne spreme) 19,35 Defektolog u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti, u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika, u ustanovama za stare i umereno ometene u mentalnom razvoju, vaspitač u zavodima za decu i omladinu (VI stepen stručne spreme) 15,94 Vaspitač, socijalni radnik, radni terapeut, pravnik u ostalim ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika, socijalni radnik i pravnik u CSR i referent za komunikacije sa korisnicima usluga u ustanovi socijalne zaštite za smeštaj penzionera i drugih starih lica čiji je kapacitet iznad 1000 korisnika (VI stepen stručne spreme) 15,83 Socijalni radnik, radni terapeut i medicinska sestra – vaspitač u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) 14,89 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i u stacionaru za decu do tri godine starosti (VI stepen stručne spreme) 13,68 Složeniji ekonomsko-finansijski poslovi: kontista i bilansista (VI stepen stručne spreme) 13,95 Administrativno-tehnički poslovi, statističar, programer i referent za opšte poslove (VI stepen stručne spreme) 13,82 Viša medicinska sestra i fizioterapeut u ostalim ustanovama socijalne zaštite (VI stepen stručne spreme) 13,19 Medicinska sestra – vaspitač i negovateljica u paviljonima-kućicama za smeštaj dece (IV stepen stručne spreme) 12,14 VKV radnik (V stepen stručne spreme) 11,99 Medicinska sestra i fizioterapeut u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (IV stepen stručne spreme) 11,49 Medicinska sestra, fizioterapeut i zubni tehničar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (IV stepen stručne spreme) 11,06 Ekonomsko-finansijski poslovi, unošenje podataka u računar, magacioner, ekonom (nabavljač), domaćica kluba, vozač putničkog vozila, radni instruktor, kozmetičar, kuvar, daktilograf i administrativni radnik (IV stepen stručne spreme) 10,69 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (III stepen stručne spreme) 10,39 KV kuvar, pekar, KV radnik, portir, nabavljač i magacioner, vozač, negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, frizer, radni instruktor, gerontodomaćica i daktilograf u CSR (III stepen stručne spreme) 10,03 Negovateljica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti (II stepen stručne spreme) 9,30 Negovateljica u ustanovama za smeštaj nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare i ustanovama za umereno ometene u mentalnom razvoju, berberin, gerontodomaćica (II stepen stručne spreme) 9,03 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare, daktilograf i pomoćni kuvar, telefonista i poslovi u tehničkoj radionici (II stepen stručne spreme) 7,43 Vešerka, servirka, čuvar, portir, ložač, domar u ostalim ustanovama socijalne zaštite (II stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, umereno, teže i teško ometenih u mentalnom razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica, dece u stacionaru do tri godine starosti i nepokretnih i polupokretnih korisnika u ustanovama za stare (I stepen stručne spreme) 7,40 Spremačica u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika (I stepen stručne spreme) 6,45 Spremačica u ostalim ustanovama socijalne zaštite (I stepen stručne spreme) 6,17 Fizički radnik 5,91

13. U zdravstvenim ustanovama:   Subspecijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti 29,32 Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije, operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rendgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl. 28,24 Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS 26,33 Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama 26,13 Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika 22,73 Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara 22,55 Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika*, ekonomista, pravnika i inženjera 18,70 Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme) 15,10 Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme) 14,56 Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme) 14,18 Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi i ostali poslovi koje obavljaju zdravstveni radnici (V stepen stručne spreme) 13,78 Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intenzivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, hitna medicinska pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabinet, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme) 13,57 Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme) 13,26 Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta, savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme) 13,11 Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i transfuzija krvi (IV stepen stručne spreme) 12,59 Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme) 10,71 Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme) 10,20 Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije i sl. (III stepen stručne spreme) 8,98 Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme) 8,36 Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme) 8,06 Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme) 7,34 Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme) 6,83 Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama 6,18 Najjednostavniji poslovi (fizički radnik – NK) 5,93 * Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima, rade na odeljenju, odnosno učestvuju u zdravstvenoj dijagnostici i terapiji, na istraživanjima u laboratorijama dodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi 0,36.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za novembar 2007. godine.

05 Broj: 110-3629/2007-4

U Beogradu, 15. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

4100207.029.doc/14

Ostavite komentar