Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija

Na osnovu člana 262. stav 2. i člana 269. stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija (u daljem tekstu: Uprava).

Član 2.

Koeficijenti za radna mesta državnih službenika u sedištu Uprave i zavodima jesu:

Nazivi zvanja Platna grupa Platni razredi 1 II platna grupa 2,03 III platna grupa 1,49 IV platna grupa 1,06 V platna grupa 0,88

Član 4.

Državnom službeniku koji rukovodi unutrašnjom jedinicom koeficijent se uvećava za dva platna razreda.

Državnom službeniku koji prestane da rukovodi unutrašnjom jedinicom koeficijent se smanjuje za dva platna razreda.

Član 5.

Namešteniku koji stupa na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice uvećava se koeficijent za 10%.

Namešteniku koji prestane da rukovodi unutrašnjom jedinicom određuje se koeficijent platne grupe u kojoj se nalazi njegovo radno mesto.

Član 6.

Državnim službenicima koji su posebnim rešenjem direktora uprave određeni da obavljaju poslove poverenika za izvršenje kazne rada u javnom interesu i uslovne osude sa zaštitnim nadzorom koeficijent se uvećava za dva platna razreda platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto na koje su državni službenici raspoređeni.

Član 7.

Državnim službenicima i nameštenicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a koji imaju stepen uvećanja staža 12/16 – koeficijent se uvećava za 30%.

Državnim službenicima i nameštenicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a koji imaju stepen uvećanja staža 12/14 – koeficijent se uvećava za 10%.

Državnim službenicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, a čije je radno mesto razvrstano u zvanje višeg savetnika, samostalnog savetnika i savetnika, koeficijent se, bez obzira na stepen uvećanja staža, uvećava za 10%.

Član 8.

Koeficijent se određuje rešenjem.

Rešenjem o koeficijentu određuje se platna grupa u kojoj se nalazi radno mesto, broj platnog razreda i visina koeficijenta.

Član 9.

Koeficijente za državne službenike i nameštenike u sedištu Uprave određuje direktor Uprave, a koeficijente za državne službenike i nameštenike u zavodima određuje upravnik zavoda.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se počev od isplate plata za mesec januar 2007. godine.

05 Broj:110-675/2007-4

U Beogradu, 8. februara 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK Vojislav Koštunica, s.r.

4100307.003.doc/21

Ostavite komentar