Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US i 98/13 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBUO IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, broj 77/02), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja infrastrukturnog koridora, na delovima teritorija gradova Niša, Leskovca i Vranja i opština Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Vlasotince, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo.”

Član 2.

U članu 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „kao i neposredno izdavanjem lokacijske dozvole.”

Član 3.

1.1. Položaj koridora i plan razmeštaja pratećih objekata autoputa E-75(Referalna karta broj 4.)

Koridor autoputa E-75 (DP IA reda br. 1; M-1 – prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva („Službeni glasnik RS”, br. 105/13 i 119/13), u daljem tekstu: Uredba), dužine oko 152 km započinje na njegovom ukrštanju sa koridorom autoputa E-80 (DP IA reda br. 4; M-1.12) ispred grada Niša, u blizini naselja Trupale (na stacionaži km 812+000), a završava se na granici sa Republikom Makedonijom (na stacionaži km 963+954). Širina koridora iznosi 700 m; obuhvata trasu autoputa širine oko 70 m sa obostranim (neposrednim i širim) zaštitnim pojasom ukupne širine 630 m.

U odnosu na morfološke karakteristike i izgrađenost prostora, kao i u odnosu na postojeći državni put IA reda br. 1 (M-1), koridor autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije ima sledeći položaj i tehničke karakteristike po deonicama:

1) Trupale – Pečenjevce (km 812+000 – km 844+804,57) – izgrađena deonica autoputa pruža se dolinom reke Južne Morave na ravničarskom terenu dužine od 32,8 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h; od km 812+000 do km 820+000 nalazi se na desnoj obali reke Južne Morave u dužini od 8,0 km, a od km 820+000 do km 844+804,57 na levoj obali reke u dužini od 24,8 km;

2) Pečenjevce – Grabovnica (km 844+804,57 – km 865+844) – izgrađena deonica autoputa, pruža se levom obalom reke Južne Morave na izrazito ravničarskom terenu u dužini od oko 21,0 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h;

3) Grabovnica – Grdelica (km 865+844 – km 873+700) – planirani koridor autoputa pružaće se sa obe strane reke Južne Morave na ravničarskom terenu u dužini od oko 7,9 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h, i to: od km 865+844 do km 869+300 nalaziće se na levoj obali u dužini od 3,5 km; od km 869+300 do km 870+800 na desnoj obali u dužini od 1,5 km; dok će se od km 870+800 do km 873+700 ponovo nalaziti na levoj obali u dužini od 2,9 km;

4) Grdelica – Vladičin Han (km 873+700 – km 900+100) – planirani koridor autoputa na delu od Grdelice do Mominog Kamena (km 889+700) pružaće se duž postojećeg DP IA reda br. 1 (M-1) u dužini od oko 16,0 km. Na delu trase od stacionaže km 879+500 do stacionaže km 883+950 (kroz Grdeličku klisuru u zoni naselja Predejane) autoput se pruža kroz tunel (sa petljom „Predejane” udaljenom oko 2,0 km od naselja). Od Mominog Kamena do iza Vladičinog Hana van trase postojećeg DP IA reda br. 1 (M-1) u dužini od oko 10,0 km, obilazeći Vladičin Han sa istočne strane po brdsko-planinskom terenu, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 100 km/h. U delu deonice Caričina Dolina – Vladičin Han planira se izmeštanje trase postojeće železničke pruge, u dužini od 1,0 km;

5) Vladičin Han – Bujanovac (Levosoje) (km 900+100 – km 942+195) – planirani koridor autoputa ukupne dužine 42,1 km pružaće se koridorom postojećeg DP IA reda br. 1 (M-1), a kod grada Vranja i na potezu od Donjeg Neradovca do Levosoja nalaziće se delimično van koridora DP IA reda br. 1 (M-1) (u njegovoj blizini);

6) Bujanovac (Levosoje) – granica Republike Makedonije (km 942+195 – km 963+954) – deonica koridora autoputa, koja je u izgradnji, pruža se koridorom postojećeg DP IA reda br. 1 (M-1), ukupne dužine 21,8 km, na ravničarskom terenu u dužini od oko 18,0 km i brežuljkastom terenu na poslednja 3,0 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h.

1.1.1. Plan razmeštaja pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75

Prateći sadržaji autoputa dele se na:

1) funkcionalne sadržaje putnog saobraćaja za održavanje, upravljanje i obezbeđenje bržeg, sigurnijeg, udobnijeg i pouzdanijeg transporta robe i ljudi na autoputu: a) baze za održavanje puta, b) objekti kontrole i upravljanja i v) objekti naplate putarine;

2) prateće sadržaje – za potrebe korisnika u saobraćaju: a) parkirališta i b) uslužni centri (stanice za snabdevanje pogonskim gorivom (u daljem tekstu: benzinske stanice), moteli, restorani, TIR centri i dr).

Utvrđuju se sledeći osnovni kriterijumi za razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75:

1) razmeštaj pratećih sadržaja obezbediće funkcionalno zadovoljavanje:

(a) osnovnih zahteva bezbednosti saobraćaja – nepovoljnim se smatraju sve lokacije pratećih sadržaja na samoj petlji i u njenoj neposrednoj blizini, ulaznim i izlaznim kracima petlje; obezbeđenje veze sa autoputem se vrši posebnim ulaznim i izlaznim saobraćajnim trakama prema kriterijumima koji se primenjuju za petlje;

(b) konfora korisnika autoputa i konfora korisnika pratećeg sadržaja – lokacija pratećeg sadržaja ne sme da predstavlja mesto „nasilnog” usporenja na autoputu;

(v) osnovnih zahteva u pogledu sadašnjih i budućih potreba i mogućnost fazne realizacije pratećih sadržaja u zavisnosti od porasta saobraćaja i neophodnih rekonstrukcija;

2) bezbednost saobraćaja može se obezbediti formiranjem paralelnih servisnih saobraćajnica sa jednom ulivnom i jednom izlivnom trakom za više pratećih sadržaja;

3) poštovanje optimalnih funkcionalnih rastojanja između pratećih sadržaja, uz uvažavanje specifičnosti zatečenog stanja, odnosno stečenih obaveza vezanih za postojeće objekte za koje su izdate građevinske i upotrebne dozvole;

4) ravnomerno raspoređivanje pratećih sadržaja na celoj deonici autoputa, radi obezbeđenja ravnomernije raspodele direktnih i indirektnih koristi za lokalnu zajednicu, mogućnosti zapošljavanja, prihoda lokalnih zajednica od poreza na profit objekata i dr;

5) na jednoj lokaciji može biti po pravilu jedna dominantna funkcija pratećeg sadržaja autoputa sa pojedinim dopunskim, kompatibilnim sadržajima sa više korisnika, sa jednom ulaznom saobraćajnicom sa autoputa i jednom izlaznom saobraćajnicom na autoput;

6) odstupanje od kriterijuma 2) i 3) i gušći raspored pratećih sadržaja na Koridoru X moguć je kod urbanih centara (glavnog grada, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja) utvrđenih Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) (Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Jagodina, Leskovac i Vranje) i na prilazu putnim graničnim prelazima, koji se nalaze na Koridoru X (Batrovci, Horgoš i Preševo), zbog veće frekvencije ulaznog i izlaznog saobraćaja na autoputu;

7) rangiranje deonica prema verovatnoći korišćenja pratećih sadržaja u koridoru autoputa na osnovu prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i svojstva uticajnog područja posmatrane deonice autoputa (rang ukrštanja, godišnji obim i neravnomernost ulazno-izlaznog saobraćaja);

8) stacionaža određenog sadržaja predstavlja stacionažu na sredini dužine u odnosu na izliv i uliv sa autoputa; stacionaže za postojeće prateće sadržaje (kao i planirane sa rešenjem o lokacijskoj dozvoli) date su tačno, dok su za planirane prateće sadržaje autoputa, za koje nije izdato rešenje o lokacijskoj dozvoli, date orijentaciono (sa tačnošću maksimum +/- 1000 m) i biće bliže definisane kroz primenu Prostornog plana.

U izgradnji pratećih sadržaja u koridoru autoputa preporučuje se poštovanje principa: bio-klimatske arhitekture i ekoloških kriterijuma sa malim stepenom uticaja na sredinu; korišćenja obnovljivih izvora energije i naprednih tehnika gradnje koje koriste sunce za grejanje i vetar za klimatizaciju, kao i lokalne građevinske materijale; uklapanja u pejzaž i dr.

Pre izgradnje objekata duž koridora autoputa, a koji se pružaju iznad visine od 20 m i koji su izvan naseljenih mesta, neophodno je pribaviti saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

1.1.1.1. Funkcionalni sadržaji

1) Baze za održavanje puta

Baze za održavanje puta imaju osnovnu ulogu servisiranja svih potrebnih radova zimskog i letnjeg održavanja puta, a komplementarni su im i objekti u funkciji informatike (telefonske veze, regulisanje i kontrola saobraćaja i sl).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija baza za održavanje puta:

(1) blizina naselja, mogućnost opremanja komunalnom infrastrukturom, ekološka pogodnost;

(2) funkcionalno rastojanje od 50 do 70 km;

(3) mogućnost manipulisanja vozila (petlje, naplata putarine);

(4) površina od 2 do 3 ha.

U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije predviđene su sledeće baze za održavanje puta:

(a) „Severni Bulevar” – sa leve strane autoputa, istočno od petlje „Severni Bulevar”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Aleksinački rudnici” do petlje „Pečenjevci” u dužini od oko 60 km (od čega na deonici ovog prostornog plana oko 30 km);

(b) „Grdelica” – sa leve strane autoputa istočno od petlje „Grdelica”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Pečenjevci” do petlje „Vladičin Han” u dužini oko 50,0 km;

(v) „Vranje” – sa desne strane autoputa severno od petlje „Vranje”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Vladičin Han” do petlje „Bujanovac 1” u dužini oko 37,0 km, i

(g) „Preševo” – sa desne strane autoputa južno od čeone kapije za naplatu putarine, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Bujanovac 2” do graničnog prelaza u dužini oko 30,0 km.

Raspored baza dat je sa orijentacionim položajem i može biti korigovan u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, kao upravljača puta (u skladu sa Zakonom o javnim putevima – „Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13) i razradom Prostornog plana (pri čemu će se odrediti tačna stacionaža).

U zavisnosti od namenjenih aktivnosti predviđenih baza za održavanje puta odrediće se njihov osnovni sadržaj: magacin soli, pokrivena skladišta, otvorena skladišta, garaže za razne vrste vozila, remontna radionica, magacin rezervnih delova, upravna zgrada, komunalni objekti, pumpe za gorivo, parking vozila, pristupni putevi baza-autoput i dr.

2) Objekti i službe kontrole i upravljanja

Objekti i službe kontrole i upravljanja saobraćajem, koji imaju osnovnu namenu nadgledanja odvijanja saobraćaja, policijske kontrole (stanice), informacionog centra i pružanja pomoći (punkta), običajeno se lociraju kod baza za održavanje puta u zavisnosti od njihovog ranga (od Beograda do Republike Makedonije predviđena je jedna centralna baza „Severni Bulevar” kod Niša).

Lokacije objekata kontrole i upravljanja mogu se, u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, odrediti i u okviru ostalih funkcionalnih sadržaja (po potrebi i parkirališta) u koridoru autoputa. U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – Republika Makedonija, planirana je izgradnja posebnog punkta – informacionog centra i pomoći na putu AMS Srbije (desno, oko km 960+000) u sklopu planiranog parkirališta „Čukarka”.

3) Objekti naplate putarine

Za obezbeđenje zatvorenog sistema naplate putarine predviđeno je jedno čeono naplatno mesto (ČNM) na autoputu E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije (uz napomenu da se sistem naplate putarine odnosno status ČNM može korigovati u skladu sa politikom upravljača autoputa JP „Putevi Srbije”):

(1) postojeće ČNM pre petlje „Doljevac” (km 831+110), predviđeno je za ukidanje po uspostavljanju ČNM u blizini graničnog prelaza „Preševo”;

(2) planirano ČNM pre petlje „Preševo” (oko km 957+800);

(3) kao i bočne ulivno-izlivne naplatne stanice (BNS).

Potrebna površina za ČNM iznosi oko 3 ha, a za BNS oko 0,3 ha. Na ČNM i BNS biće omogućen i elektronski vid naplate putarine.

1.1.1.2. Prateći sadržaji za korisnike puta

1) Parkirališta

Parkirališta sa parkinzima površine 1,5-5 ha imaju osnovnu funkciju obezbeđenja sigurnog i konfornog putovanja, u prvom redu odmora i dopunsku funkciju promocije turizma u okruženju.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija parkirališta sa parkinzima:

(1) tehnički zahtevi saobraćaja (u podnožju, na sredini ili vrhu putnog uspona i sl); poseban prostor za parkiralište za automobile, teretna vozila i autobuse;

(2) funkcionalno rastojanje od 10 do 20 km – obostrano i naizmenično razmeštanje parkirališta za kraće zaustavljanje vozila i zadržavanje putnika sa potrebnim konforom za kraće zadržavanje i predah (od 15 do 30 minuta);

(3) poželjna je blizina većih ili manjih naselja, vidikovca, vodenog ogledala i sl. (prirodni ambijent), kao i opremljenost ili pogodnost lokacije za opremanje komunalnom infrastrukturom (za vodu za piće i sanitarni čvor) i telefonskim vezama za pružanje pomoći vozačima.

Osnovni sadržaji parkirališta (prva faza):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) parking putničkih automobila sa minimum 20 mesta, parking teretnih vozila sa minimum osam mesta i autobusa sa minimum dva mesta (po mogućstvu sa nadstrešnicama i senicima za zaštitu vozila od sunca);

(3) javna česma, sanitarni čvor (minimum 40 m2 bruto);

(4) mesta za odmor i sedenje za minimum 50 osoba, nadstrešnice, telefonska govornica i pejzažno uređena površina za odmor od 500 do 1000 m2;

(5) tabla sa nazivom i planom parkirališta na ulazu u parkiralište (informacije o neposrednom okruženju i njegovim motivima) i tabla na izlazu sa parkirališta sa osnovnim informacijama o daljem putu (o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(6) ostali funkcionalni sadržaji putnog saobraćaja.

Dodatni sadržaji parkirališta (druga faza):

(1) manji kafe/restoran, manja prodavnica, manje igralište (za odbojku ili košarku);

(2) mini-pijaca za prodaju lokalnih poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda sa natkrivenim prostorom sa tezgama i pratećim sanitarnim uređajima;

(3) mogući informativno-turistički punkt u funkciji promocije turizma (sa javnim i službenim telefonom ili upotrebom mobilnog telefona i detaljnijim informacijama o neposrednom okruženju i saobraćajnim skretanjima prema turističkim motivima i dr);

(4) prostor za priručna sredstva prve pomoći i pomoći na putu za putničke automobile (minimum 30 m2);

(5) po potrebi službeni objekat za nužni smeštaj zaposlenih na parkiralištu i svratište inspekcije i policije.

U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije, predviđena su 23 parkirališta (u pravcu rasta stacionaže – 11 desno od toga 10 planiranih, i 12 levo od toga 11 planiranih) i to na sledećim lokacijama:

(a) postojeća samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Čokot” – desno (km 818+000) i levo (km 817+900);

(b) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Doljevac”, po ukidanju naplatne rampe „Doljevac”, desno (oko km 831+200) i levo (oko km 831+200);

(v) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Pečenjevce”, desno (oko km 842+150) i levo (oko km 841+900);

(g) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Grajevce”, desno (oko km 852+100) i levo (oko km 851+350);

(d) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Guberevac”, desno (oko km 865+400) i levo (oko km 865+400);

(đ) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Grdelica”, desno (oko km 877+500) i levo (oko km 877+500);

(e) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Repište”, desno (oko km 885+750) i levo (oko km 885+750);

(ž) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Panevlje”, desno (oko km 911+050) i levo (oko km 911+500);

(z) planirano samostalno parkiralište „Suvi Dol”, levo (oko km 919+375);

(i) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Vranje”, desno (oko km 925+450) i levo (oko km 926+000);

(j) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Letovica”, desno (oko km 946+500) i levo (oko km 946+300);

(k) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Čukarka” (sa planiranim punktom za informacije i pomoć na putu), desno (oko km 960+000) i „Miratovac”, levo (oko km 961+100).

2) Uslužni centri

2.1) Benzinske stanice

Benzinske stanice na autoputu su obavezni prateći sadržaji u koridoru autoputa i predstavljaju punktove manje i srednje veličine, pretežno sa specijalizovanim saobraćajnim sadržajima za snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, za pružanje usluga opravke vozila, pranja vozila i drugo, uz odgovarajuće zadovoljavanje potreba (predah, uzimanje hrane, kupovina i sl) u toku kraćeg i srednjeg zadržavanja putnika, sa mogućnošću dužeg zadržavanja u slučaju ozbiljnije opravke vozila i pešačke veze benzinske stanice sa parkiralištem ili motelom. Benzinske stanice mogu biti samostalni objekti ili u sklopu motela.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija benzinskih stanica:

(1) funkcionalno rastojanje od 20 do 30 km – obostrano i naizmenično razmeštanje samostalnih benzinskih stanica tipa I (benzinsko-putnička stanica) i tipa II (benzinsko-servisna stanica). Ukoliko zbog razmeštaja postojećih benzinskih stanica, prolaska kroz urbane centre glavnog grada, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja i prilaza putnim graničnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u smicanju;

(2) benzinske stanice u sastavu motela manjeg su kapaciteta i imaju osnovnu namenu usluge gostiju motela;

(3) poželjno je obezbeđenje obostranog pristupa (sa autoputa i sa državnog puta ili javnog opštinskog puta) gde je to moguće;

(4) površina od 1,5 do 3 ha.

Tip I benzinsko-putničke stanice može da ima sledeće sadržaje (u prvoj fazi):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) pumpna stanica sa orjentaciono deset točionih mesta, i to: osam za putnička vozila (za benzin, dizel, tečni naftni gas (TNG), komprimovani prirodni gas (KPG), a u perspektivi i za punjenje automobila na električni pogon) i dva za teretna vozila (benzin, dizel, TNG i KPG), sa prodajom ostalih potrošnih materijala, sitnih rezervnih delova za automobile i dr;

(3) parking za 40 i više putničkih vozila, za 16 i više teretnih vozila i za četiri i više autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma i javni mokri čvor, po pravilu u okviru benzinske stanice (muški i ženski, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, minimum 80 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa stanice (površina po proračunu);

(5) tabla sa nazivom i planom benzinske stanice na ulazu u stanicu;

(6) informativno-turistički punkt na izlazu sa stanice (sa javnim i službenim telefonom i informacijama o neposrednom okruženju i njegovim motivima, o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(7) služba pomoći i  informacija, sa službenim i javnim telefonom;

(8) restoran sa kuhinjom, otvorenim i zatvorenim prostorom za goste, kao i prostorom za igru i animaciju dece;

(9) prodavnica opšte potrošnje: piće, hrana, cigarete, štampa i dr;

(10) službeni smeštaj osoblja restorana i pumpne stanice, svratište inspekcije, policije i drugo, nužan smeštaj zaposlenih sa ostavom materijala, alata i dr.

Tip II benzinsko-servisna stanica može da ima sledeće dodatne sadržaje u drugoj fazi realizacije (u odnosu na tip I):

(1) prodavnica rezervnih delova i opreme za najzastupljenije marke automobila (minimum 100 m2 bruto);

(2) servis za opravku vozila (odvojeno za putnička vozila od kamiona i autobusa, sa šlep-službom, zaklonjenim parkingom za havarisana vozila i dr), lociran na izlaznom delu benzinske stanice.

U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije, predviđeno je 23 benzinske stanice (u pravcu rasta stacionaže – 11 desno od toga osam planiranih, i 12 levo od toga osam planiranih), i to na sledećim lokacijama:

(a) planirana obostrana smaknuta benzinska stanica „Doljevac – Korvin rad” (levo, oko km 828+500) i „Doljevac” (desno, oko km 830+450);

(b) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica, „Pukovac 1” (desno, km 833+680 – potencijalno se ukida uz mogućnost izgradnje parkirališta) i planirana „Pukovac 2” (levo, oko km 833+680);

(v) planirana obostrana smaknuta benzinska stanica, „Brestovac-zapad” (desno, oko km 836+780) i planirana „Brestovac-istok” (levo, oko km 838+450);

(g) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica u sastavu turističko-rekreativnog kompleksa motela „Vlasina 1” i „Vlasina 2” (oko km 861+100);

(d) postojeća benzinska stanica u sastavu turističko-rekreativnog kompleksa motela „Predejane” (levo, km 881+500), uz mogućnost prilaza i korišćenja korisnika autoputa sa petlje „Predejane” (oko km 882+850), odnosno preko veze sa državnim putem;

(đ) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Dekutince 1” (desno, km 901+050) i „Dekutince 2” (levo, km 901+050);

(e) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Vranje 2” (desno, oko km 919+196) i (levo, oko km 918+500);

(ž) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Levosoje 1” (desno, oko km 941+800) i „Levosoje 2” (levo, oko km 942+500);

(z) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Biljača” desno (km 951+250, što odgovara km 964+000 po stacionaži DP IA reda br. 1) i levo (km 951+200, što odgovara km 964+600 po stacionaži DP IA reda br. 1 deonica Levosoje – Bukuruvac);

(i) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Preševo-zapad” (desno, oko km 953+550) i „Preševo-istok” (levo, oko km 953+550); što odgovara km 967+100 po stacionaži DP IA reda br. 1, deonica Bukuruvac – granica Republike Makedonije;

(j) samostalne obostrane smaknute benzinske stanice:

– „Čukarka 1” (na ime izmeštanja BS „Preševo 1”) desno oko km 959+000 (što odgovara stacionaži DP IA reda br.1 – km 972+550, deonica Bukuruvac – granica Republike Makedonije) na katastarskim parcelama broj: 611, 612/4, 612/1, 610, 609, 608/2, 607/2, 606, 605, 604/1, 604/2, 601/1, 601/4, 601/3, 601/6, 601/8, 601/9, 602/2, 602/1, 603, 486/4, 487/1, 487/3, 1081/1, 1081/5, 1081/6, 488/1, 489/1, 490/1, 657/2, 657/3, 652/1, 652/2, 649/4, 649/3, 624/2, 625, 626/3, 626/4, 627/1, 627/2, 613/2, 614, 615, 616/2, 617/2, 618/2, 653/2 – K.O. Čukarka (uključujući i turističko-rekreativni kompleks motela „Preševo/Čukarka” – desno); i

– „Čukarka 2” (na ime izmeštanja BS „Preševo 2”) levo oko km 959+150 (što odgovara stacionaži DP IA reda br. 1 – km 972+650 deonica Bukuruvac – granica Republike Makedonije), na katastarskim parcelama broj: 449/2, 497/2, 500/2, 499/2, 498/2, deo 501/1, 496, 601/2, 601/5, 600/1, 600/2, 599/2, 599/1, 587/2, 587/1, 586/1, 586/2, 588/2, 585, deo 494/1, 494/3, 494/4, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 495, 508/2, 511/2, 501/2, 507/2, 1081/2, 1081/3, 1081/7, 1083/4, 651/1, 651/2 – K.O. Čukarka (uključujući i turističko-rekreativni kompleks motela „Preševo/Čukarka” – levo);

(k) postojeća benzinska stanica „Intermol” (levo, km 963+033) u sklopu kompleksa graničnog prelaza Preševo ka Republici Makedoniji.

2.2) Moteli

Moteli u koridoru autoputa predstavljaće punktove sa najbogatijim sadržajima, za najduže zadržavanje putnika radi potreba saobraćaja, odmora, rekreacije i turizma (koji podrazumeva najmanje jedno noćenje).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija motela:

(1) funkcionalno rastojanje od 30 do 60 km (tip I), odnosno od 80 do 160 km (tip II). Ukoliko zbog razmeštaja postojećih motela, prolaska kroz urbane centre glavni grad, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja i prilaza putnim graničnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u smicanju;

(2) po pravilu moteli će biti organizovani kao tip I (standardni motel) i tip II (motel u turističko-rekreativnom kompleksu). U zavisnosti od pogodnosti lokacije, moteli će se graditi sa obe strane autoputa, radi racionalizacije poslovanja i korišćenja izgrađenih kapaciteta, sa međusobnom pešačkom i kolsko-službenom vezom. Moguće je i premostiti autoput objektom koji u svom sklopu ima uslužne sadržaje motela;

(3) lokacije su uslovljene položajem postojećih motela, prirodnim i stvorenim vrednostima područja, blizinom naselja, mogućnošću povezivanja sa državnim putevima i javnim opštinskim putevima, odnosno uz najveća saobraćajna čvorišta, posebno prema najznačajnijim turističkim destinacijama;

(4) površina tip I okvirno od 0,8 ha do 2 ha i tip II od 2 ha pa naviše s tim da, ako je u njegovom sklopu i benzinska stanica, površine se sabiraju. Prateći sadržaji motela mogu da budu i izvan zone autoputa povezani pešačkom komunikacijom.

Tip I standardni motel može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na autoputu:

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) po pravilu okvirno 50-100 ležajeva sa: restoranom otvorenog tipa od okvirno 80-160 mesta u zatvorenom prostoru i okvirno 100-200 mesta na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, prodavnicom (suvenira i dr) i mokrim čvorom. Objekat veličine 1500-4000 m2;

(3) parking za 50-100 putničkih vozila, 20-40 teretnih vozila i 5-10 autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma, zaseban javni mokri čvor (ženski i muški, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, 50-100 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa punkta, površina po proračunu;

(5) tabla sa nazivom motela i planom motelskog kompleksa na ulazu u punkt;

(6) turističko-informativni sadržaji;

(7) službeni smeštaj osoblja motela, turističko-informativnog objekta i održavaoca punkta, prostorije za policiju, svratište za inspekciju u sastavu motela;

(8) sadržaji za odmor i relaksaciju (nadstrešnice, uređene slobodne zelene površine, kao i sadržaji za odmor – staze, klupe i stolovi, sedišta, korpe za otpatke i dr). Pored prostora za odmor i rekreaciju, moguće je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(9) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, relaksacione i dr).

Tip II (motel u turističko-rekreativnom kompleksu) može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na autoputu:

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) više od 100 ležajeva sa: restoranom u zatvorenom prostoru i na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, moguć je i fri-šop i prodavnica (etno-zanatskih proizvoda i suvenira i dr), mokrim čvorom (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom);

(3) parking za više od 100 putničkih, 40 teretnih vozila i deset autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama (za više od 560 jednovremenih korisnika);

(4) zaseban objekat (objekti) restorana i kafea;

(5) javne česme i javni mokri čvorovi (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, za korisnike koji nisu obuhvaćeni mokrim čvorovima u motelu i posebnim ugostiteljskim objektima) i privremena dnevna sabirališta smeća sa kompleksa, površine po proračunu;

(6) tabla sa nazivom i planom motelskog kompleksa na ulazu u kompleks;

(7) turističko-informativni i promotivno-propagandni sadržaji (turistički biro, turistička izložba, video projekcije i dr, sa javnim i službenim telefonima i informacijama o okruženju kompleksa, glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr);

(8) policijska stanica;

(9) pošta i filijala banke sa menjačnicom;

(10) prostor za službeni smeštaj osoblja motela, turističko-informativnih sadržaja i dr. (po pravilu za 1/2 osoblja smene), kao i službene prostorije za inspekcije i dr;

(11) zatvoreni objekti za sportsku rekreaciju (teretana, stoni tenis, skvoš, kuglana, streljaštvo iz vazdušnog oružja i dr);

(12) otvoreni sportsko-rekreativni tereni (tenis, odbojka, košarka, mali fudbal, mala trim-staza i dr);

(13) zatvoreni objekti za relaksaciju i zabavu (sauna, masaža, bilijar, šah, fliperi, kompjuterske igre i dr);

(14) specijalni zatvoreni i otvoreni rekreativni sadržaji, zavisno od prirodno turističkih resursa (termo-akvatički sadržaji sa termalnim bazenima i dr);

(15) sadržaji za odmor i relaksaciju u etno-ambijentu (otvoreni paviljoni, nadstrešnice, zakloni od vetra, vatrišta, uređene slobodne zelene površine, sa sadržajima za odmor – staze, klupe, stolovi, korpe za otpatke. Pored prostora za odmor i rekreaciju, obavezno je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(16) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, rekreativne, relaksacione, kamp i dr).

U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije, predviđeno je 12 motela, i to sedam motela tip I i pet motela tip II (u pravcu rasta stacionaže – desno pet od toga pet planiranih i levo sedam od toga pet planiranih), i to na sledećim lokacijama:

(a) planirani obostrani smaknuti moteli tip I „Doljevac – Korvin Grad” (levo, oko km 828+500) i „Doljevac” (desno, oko km 830+450);

(b) planirani obostrani smaknuti moteli „Vlasina” tip II (oko km 860+900) – u blizini petlje „Vlasotince” sa sadržajima sa obe strane i specifičnom ponudom Vlasinskog jezera;

(v) postojeći motel „Predejane” tip II (levo, km 881+500), uz mogućnost korišćenja i prilaza korisnika autoputa sa petlje „Predejane” (oko km 882+850) odnosno preko veze sa državnim putem;

(g) planirani obostrani smaknuti moteli „Vladičin Han” tip I, (oko km 904+000) – na mestu „Gramađa” južno od petlje sa mogućnošću dvonamenskog korišćenja za tranzitne i goste van koridora autoputa;

(d) planirani obostrani smaknuti moteli „Bujanovac” tip I (oko km 934+500) – u opštinskom centru Bujanovac pored reke Moravice, sa dvonamenskom funkcijom za tranzitne goste i gradske potrebe;

(đ) postojeći motel „Biljača” tip I (levo, km 951+200);

(e) planirani obostrani smaknuti moteli „Preševo/Čukarka” tip II (oko km 959+000), sa mogućnošću dvonamenskog korišćenja za tranzitne i goste van koridora autoputa.

2.3) TIR centri

TIR centri („International Road Transports”) u koridoru autoputa predstavljaće punktove prvenstveno za teška transportna vozila sa osnovnim i specijalizovanim sadržajima: za servisiranje, snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, pranje vozila i dr; uz odgovarajuće zadovoljavanje ostalih potreba (predah, higijena, uzimanje hrane, kupovina i sl); parkingom za minimum 50 teretnih vozila i više putničkih vozila i autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama; zelenim razdelnim ostrvom, ulaznim i izlaznim kolovoznim trakama.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija TIR centara: funkcionalno rastojanje od oko 200 km; na prilazu većim saobraćajnim čvorištima; mogućnost infrastrukturnog opremanja; površina od 3 do 5 ha.

U koridoru autoputa E-75, deonica Niš – granica Republike Makedonije, planirana je izgradnja jednog (1) TIR centra „Panevlje” (levo, oko km 908+600).”

U odeljku 1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema, posle pododeljka 1.4. Položaj koridora razvodnog gasovoda, dodaju se novi pododeljci 1.5. Položaj koridora dalekovoda 400 kV i 1.6. Položaj koridora produktovoda, koji glase:

1.5. Položaj koridora dalekovoda 400 kV

Položaj koridora DV 400 kV na teritoriji Republike Srbije, od TS „Niš 2” do granice sa Republikom Makedonijom (ukupne dužine 141 km) u manjoj meri prati i seče infrastrukturni koridor Niš – granica Republike Makedonije, i to od TS „Niš 2” do „Leskovac 2” (dužina DV 41 km); od TS „Leskovac 2” do „Vranje 4” (dužina DV 74 km); i od TS „Vranje 4” do granice Republike Makedonije (dužina DV 26 km).

1.5.1. Elektroenergetski vodovi i postrojenja za potrebe

napajanja sadržaja autoputa

Za potrebe napajanja sadržaja autoputa i putnih objekata (tuneli, tehnički centri, auto baze, naplatne rampe, petlje itd) obezbediće se privodi od postojećih trafostanica izgradnjom novih trafostanica, dalekovoda raznih naponskih nivoa (izvan neposrednog koridora autoputa) i niskonaponske mreže.

1.6. Položaj koridora produktovoda

Položaj koridora produktovoda (naftnih derivata) kroz Republiku Srbiju (deonica Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) malim delom nalazi se u infrastrukturnom koridoru Niš – granica Republike Makedonije (u dužini od oko 2,0 km) i to na području grada Niša. Koncepcija razvoja i mere zaštite životne sredine koridora produktovoda sprovodiće se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) („Službeni glasnik RS”, broj 19/11).”

U odeljku 2. Plan veza infrastrukturnih sistema s okruženjem, pododeljak 2.1. Plan veza autoputa E-75 s okruženjem, menja se i glasi:

2.1. Plan veza autoputa E-75 s okruženjem

Veze autoputa E-75 s okruženjem ostvarivaće se putem petlji i denivelisanih ukrštanja, primenom sledećih kriterijuma:

1) obezbeđenje veza s autoputem na mestima ukrštanja s državnim putevima I reda i saobraćajno najfrekventnijim državnim putevima II reda ili javnim opštinskim putevima, uz korišćenje alternativnih putnih pravaca;

2) obezbeđenje veze sa autoputem ka gradskim i opštinskim centrima u okruženju koridora, po mogućnosti na mestu postojećih ukrštanja sa pravcima glavnih gradskih-naseljskih saobraćajnica; i

3) obezbeđenje veze sa autoputem za pojedina područja (planirana za razvoj turizma od međunarodnog i nacionalnog značaja) i značajne prostorno-razvojne strukture (industrija, robno-transportni centri i dr).

2.1.1. Petlje

Utvrđen položaj 16 petlji, i to:

(1) petlja „Trupale” (km 812+000) – u funkciji račvanja autoputa iz pravca Beograd – Niš (E-75) na pravce prema Republici Makedoniji (E-75) i Bugarskoj (E-80);

(2) petlja „Severni Bulevar” (km 815+884) – u funkciji veze autoputa sa područjem grada Niša;

(3) petlja „Prokuplje” (km 821+500) – u funkciji veze autoputa sa područjem opštine i regionalnim centrom Prokuplje i magistralnim pravcem prema severnoj turističkoj subregiji Kopaonik, području Kosova i Metohije i makroregionalnom centru Priština, preko postojećeg državnog puta IB reda br. 35 (M-25), odnosno planiranog autoputa na pravcu Niš – Priština;

(4) petlja „Doljevac” (km 832+100) – u funkciji veze autoputa sa područjem opštine i opštinskog centra Doljevac i opštine Žitorađa, preko postojećeg državnog puta IIA reda br. 216 (R-245), kao i sa alternativnim putnim pravcem DP IIA reda br. 158 (R-214);

(5) petlja „Brestovac” (km 838+120) – u funkciji veze autoputa sa područjem opština Gadžin Han i Bojnik i severoistočnim delom područja grada Leskovca, preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IIA reda br. 225 (R-242), deonica Gadžin Han -Brestovac i deonica od Brestovca do Bojnika;

(6) petlja „Pečenjevce” (km 845+437) – u funkciji veze autoputa sa severoistočnim područjem grada i regionalnim centrom Leskovac, preko postojećeg državnog puta IA reda br. 1 i državnog puta IIA reda br. 158 (R-214) i lokalne putne mreže;

(7) petlja „Vlasotince” (km 861+670) – u funkciji veze autoputa sa istočnim delom područja grada Leskovca, područjem opštine i opštinskim centrom Vlasotince i područjem opštine Babušnica, preko državnog puta IB reda br. 39 (M-9) (Leskovac – Vlasotince – Babušnica – Pirot);

(8) planirana petlja „Grdelica” (oko km 872+636) – u funkciji veze autoputa sa južnim delom grada Leskovca i naseljem Grdelica i sa jugozapadnim delom područja opštine i opštinskim centrom Vlasotince, preko (ukrštanja) državnog puta IIB reda br. 438 (R-123.a);

(9) planirana petlja „Predejane” (oko km 882+850) – u funkciji veze sa južnim delom grada Leskovca, naseljem Predejane (udaljena oko 2 km u pravcu juga) i motelom „Predejane” (sa benzinskom stanicom), područjem Crne Trave i turističkom destinacijom Vlasine, preko veze sa državnim putem IIA reda br. 158 (R-214);

(10) planirana petlja „Vladičin Han” (oko km 896+380) – u funkciji veze autoputa sa severnim delom opštine i opštinskim centrom Vladičin Han, područjem opštine i opštinskim centrom Surdulica i turističkim centrom „Vlasina” preko DP IB reda br. 40 (M-1.13);

(11) planirana petlja „Gramađa” (oko km 903+380) – u funkciji veze autoputa sa južnim i jugozapadnim delom područja opštine i opštinskim centrom Vladičin Han (sa južnim delom naselja u kome je planirana izgradnja regionalne industrijske zone, robno-transportnog centra i teretne železničke stanice, sa značajnim udelom teretnog tranzitnog saobraćaja) preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta DP IIB reda br. 441 (R-124.a); sa južnim delom područja opštine i naseljenim mestom Vučje, preko postojećeg državnog puta DP IIB reda br. 436 (R-124); sa jugoistočnim delom područja opštine Vladičin Han i jugozapadnim delom područja opštine i opštinskim centrom Surdulica preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta DP IIB reda br. 441 (R-124.a), kao i turističkim centrom „Vlasina”; (planski horizont uslovljen realizacijom regionalne industrijske zone);

(12) planirana petlja „Vranjska Banja” (oko km 916+700) – u funkciji veze postojećeg državnog puta DP IIB reda br.443 (R-239) i Krive Feje, kao i veze Vranjske Banje, nacionalnog i perspektivno međunarodnog značaja i primarne turističke destinacije Vlasina i Krajište; (planski horizont uslovljen realizacijom neizgrađene deonice DP IIB reda br. 442 (R-239) i aktiviranjem turističkog prostora Besna Kobila u okviru navedene turističke destinacije);

(13) planirana petlja „Vranje” (oko km 920+313) – u funkciji veze grada Vranja i postojećeg DP IIA reda br. 227 (R-223) i severozapadnim delom područja grada Vranja;

(14) planirana petlja „Bujanovac 1” (oko km 933+827) – u funkciji veze autoputa sa južnim delom područja grada Vranja, zapadnim i istočnim delom područja opštine Bujanovac, Manastirom Sv. Prohor Pčinjski i granicom Republike Makedonije i južnim delom primarne turističke destinacije Vlasina i Krajište (Besna Kobila – Dukat), preko (ukrštanja) postojećih državnih puteva IIA reda br. 233 (R-125.a i R-125.b);

(15) planirana petlja „Bujanovac 2” (oko km 937+433) – južno od centra opštine Bujanovac, u funkciji veze autoputa sa južnim delom područja opštine i opštinskim centrom Bujanovac i sa državnim putem IB reda br. 41 (M-25.3) za Kosovo i Metohiju (Gnjilane – Bujanovac), uz obezbeđenje poprečne veze državnog puta IB reda br. 41 (M-25.3) sa državnim putem IB reda br. 44 (M-1);

(16) petlja „Preševo” (km 958+000, u izgradnji) – u funkciji povezivanja opštinskog centra Preševa i ostalih naselja u opštini, kao i veze državnog puta IB reda br. 42 (M-25.2) sa autoputem.

Stacionaže za planirane petlje autoputa date su orijentaciono i biće bliže definisane kroz primenu Prostornog plana.

2.1.2. Denivelisana ukrštanja

Denivelisanim ukrštanjima obezbeđuje se kvalitetno povezivanje i prohodnost lokalne saobraćajne mreže na području Infrastrukturnog koridora putem propusta iznad ili ispod autoputa E-75.

Razmeštaj postojećih denivelisanih ukrštanja (dat u narednom stavu), kao i predlog planiranih denivelisanih ukrštanja utvrdiće se kroz primenu Prostornog plana u skladu s poštovanjem sledećih kriterijuma:

1) zadržavanjem postojećih trasa svih javnih opštinskih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa autoputem;

2) obezbeđenjem denivelisanog ukrštanja za sve nekategorisane opštinske puteve (atarske puteve – poljski, šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 500 m, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice nekategorisanog opštinskog puta duž ograde autoputa do pogodnog mesta za ukrštanje;

3) obezbeđenjem, ukoliko je to potrebno, bar jednog denivelisanog ukrštanja za područje jedne katastarske opštine čiju teritoriju preseca autoput;

4) razmeštajem denivelisanih ukrštanja javnih i nekategorisanih opštinskih puteva sa autoputem obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km;

5) na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci, dok će ostali nadzemni vodovi (vodoprivredni, energetski i dr) biti provedeni ispod trase u slučaju da to diktiraju lokalni uslovi (struktura tla, reljef itd) i u slučaju da je navedeno tehničko rešenje prihvatljivo za subjekat, u čijoj je nadležnosti nadzemni vod;

6) dimenzionisanje nadvožnjaka ili podvožnjaka omogućiće prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije) za dvosmerni saobraćaj, uz minimalnu visinu podvožnjaka 4,5 m i širinu 6 m;

7) propusti – mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači;

8) instalacije i vodovi, koji su položeni uz autoput i prugu, smestiće se van ograđenog putnog ili pružnog pojasa, a ukoliko ne postoji adekvatno rešenje za njihovo izmeštanje, instalacijama i vodovima obezbediće se posebne mere pristupa i zaštite.

Denivelisana ukrštanja (prelazi preko/ispod) autoputa su:

deonica: Trupale – Pečenjevce

1. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (pruga) km 813+164,90 2. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (lokalni put: Popovac – Trupale) km 814+500,00 3. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (lokalni put: Niš – industrijska zona) km 815+300,00 4. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (put Novo Selo – Lalinci) km 816+738,00 5. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (veza sa DP IB reda br. 35 (M-25)) km 817+621,00 6. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak km 818+940,00 7. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava km 819+578,00 8. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, lokalni put km 822+360,00 9. Prolaz ispod autoputa, most, reka Krajevačka reka km 822+518,00 10. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (lokalni put Batušnica – Balajnac) km 822+760,00 11. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (atarski put) km 824+670,00 12. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (atarski put) km 825+731,00 13. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (atarski put) km 826+875,58 14. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (atarski put) km 828+425,00 15. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (DP reda IIA br. 158 (R-214), Doljevac – Malošište) km 828+840,50 16. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (opština Doljevac) km 828+856,75 17. Prelaz preko autoputa, most km 829+510,00 18. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (atarski put) km 830+570,00 19. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (atarski put) km 831+750,00 20. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (lokalni put Morava – Pukovac) km 834+895,60 21. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (lokalni put Morava – Brestovac) km 837+070,00 22. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (lokalni put Lipovica – Morava) km 839+861,43 23. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak (atarski put) km 842+726,94 24. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak za pešake km 844+700,00 deonica: Pečenjevce – Grabovnica 25. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Pečenjevce -Brejanovce km 845+027,92 26. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, atarski put u K.O. Brejanovce km 845+871,90 27. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, „Malo Živkovo” km 846+100,00 28. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Živkovo – Donja Lakošnica km 846+893,02 29. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Bogojevce – Lakošnica km 848+944,15 30. Prolaz ispod autoputa, most km 849+450,00 31. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Drševac – most Zlokućane km 850+338,63 32. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, atarski put za Navalin km 851+075,00 33. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Leskovac – Grajevce km 852+416,32 34. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Kumarevo – Jelašnica km 853+855,44 35. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, lokalni put Manojlovce – Donja Slatina km 856+221,00 36. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, atarski put za Manojlovac km 857+225,00 37. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, atarski put za Donje Krajince km 858+541,00 38. Prolaz ispod autoputa, most km 859+750,00 39. Prelaz preko autoputa (nadvožnjak), lokalni put Nomanica – budući motel km 860+425,00 40. Prelaz preko autoputa (nadvožnjak), lokalni put Guberevac – Dobrotin km 864+175,00 deonica: Grabovnica – Grdelica 41. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak km 866+288,00 42. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak km 866+806,00 43. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak km 867+693,00 44. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak (pruga) oko km 868+000,00 45. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 868+120,00 46. Prelaz preko autoputa, most oko km 869+050,00 47. Prolaz ispod autoputa, most oko km 869+500,00 48. Prolaz ispod autoputa, most oko km 870+900,00 49. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 872+200,00 50. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 872+750,00 51. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 873+360,00 deonica: Grdelica – Vladičin Han 52. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava oko km 874+256,00 53. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava oko km 875+422,00 54. Prolaz ispod autoputa, most oko km 876+302,00 55. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava oko km 877+150,00 56. Prolaz ispod autoputa, most, Polojska reka oko km 877+380,00 57. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava oko km 878+394,00 58. Prolaz ispod autoputa, most oko km 879+480,00 59. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava, K.O. Predejane oko km 881+153,00 60. Prolaz ispod autoputa, most, reka Južna Morava oko km 883+099,00 61. Prolaz ispod autoputa, most oko km 883+579,00 62. Prolaz ispod autoputa, most oko km 884+960,00 63. Prolaz ispod autoputa, most, Caričin potok oko km 885+450,00 64. Prolaz ispod autoputa, most, Trgovište – Džep oko km 889+600,00 deonica: Vladičin Han – Bujanovac 65. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, K.O. Polom oko km 900+148,00 66. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, put za Dekutince oko km 901+144,59 67. Prolaz ispod autoputa, most, Dekutinska reka oko km 901+743,75 68. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 902+620,00 69. Prolaz ispod autoputa, most, reka Jelašnica oko km 903+081,54 70. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 903+294,00 71. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 903+639,10 72. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, K.O. Gramađe oko km 904+524,30 73. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 905+726,90 74. Prolaz ispod autoputa, most, Vrbovska reka oko km 906+268,00 75. Prolaz ispod autoputa, most oko km 906+911,55 76. Prolaz ispod autoputa, most oko km 907+222,05 77. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 908+431,40 78. Prolaz ispod autoputa, most „Usovčina” oko km 908+955,32 79. Prolaz ispod autoputa, most oko km 909+645,90 80. Prolaz ispod autoputa, most „Prevalac” oko km 910+338,30 81. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 911+786,00 82. Prolaz ispod autoputa, most, Korbevačka reka 1 oko km 912+042,00 83. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, pruga Beograd – Skoplje oko km 912+275,00 84. Prolaz ispod autoputa, most, Korbevačka reka 2 oko km 912+493,00 85. Prolaz ispod autoputa, most „Južna Morava” oko km 913+063,00 86. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak „Mazarać” oko km 913+356,60 87. Prolaz ispod autoputa, most, Moštanička reka oko km 915+407,00 88. Prolaz ispod autoputa, most „Bresnička reka” oko km 916+028,00 89. Prolaz ispod autoputa, most „Vranjska Banja” oko km 916+496,00 90. Prolaz ispod autoputa, most „Ranutovački potok” oko km 917+576,00 91. Prolaz ispod autoputa, most „Čivlak” oko km 918+535,00 92. Prolaz ispod autoputa, most, Suvodolski potok oko km 919+103,00 93. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, pruga Beograd – Skoplje oko km 919+690,00 94. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, pruga oko km 922+800,00 95. Prolaz ispod autoputa, most, regulacija Vranjske reke oko km 923+137,00 96. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, DP reda IIA br. 227 (R-223) oko km 923+425,00 97. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, Ribinski potok oko km 925+220,00 98. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, K.O. Ribnice oko km 925+279,00 99. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, K.O. Donji Neradovac oko km 926+599,00 100. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 926+985,00 101. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, DP reda IIA br. 158 (R-214), K.O. Donji Neradovac oko km 927+741,00 102. Prolaz ispod autoputa, most, Pavlovačka reka oko km 928+758,00 103. Prolaz ispod autoputa, most oko km 929+309,00 104. Prolaz ispod autoputa, most oko km 929+535,00 105. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, DP reda IIA br. 233 (R-125) oko km 931+728,00 106. Prolaz ispod autoputa, most, Davidovačka reka oko km 932+009,00 107. Prolaz ispod autoputa, most oko km 932+916,00 108. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 933+945,00 109. Prolaz ispod autoputa, most „Vrelo” oko km 934+122,00 110. Prolaz ispod autoputa, vijadukt „Južna Morava” oko km 934+816,00 111. Prolaz ispod autoputa, most, Bogdanovačka reka oko km 936+301,00 112. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 936+792,00 113. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, Turski do oko km 937+051,00 114. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 937+956,00 115. Prolaz ispod autoputa, most, Bujanovačka reka oko km 938+032,00 116. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 938+871,00 117. Prolaz ispod autoputa, most, reka Moravica oko km 939+481,00 118. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, postojeći put oko km 939+993,00 119. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 940+403,00 120. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 941+096,00 121. Prolaz ispod autoputa, most oko km 941+249,00 deonica: Bujanovac – granica Republike Makedonije 122. Prolaz ispod autoputa, most, K.O. Borovac oko km 943+484,00 123. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 943+736,00 124. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak za Rajince oko km 946+868,00 125. Prolaz ispod autoputa, most oko km 947+382,00 126. Prolaz ispod autoputa, most oko km 947+980,00 127. Prolaz ispod autoputa, most oko km 948+267,00 128. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 949+050,00 129. Prolaz ispod autoputa, most oko km 950+370,00 130. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, ka Biljači oko km 951+426,00 131. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 951+636,00 132. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak oko km 952+500,00 133. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, za Bukarevac oko km 952+650,00 134. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, za Žujince oko km 954+380,00 135. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, za Reljan oko km 956+220,00 136. Prelaz preko autoputa, nadvožnjak, za Mamince oko km 959+440,00 137. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak oko km 960+605,00 138. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, za Miratovac oko km 962+100,00 139. Prolaz ispod autoputa, podvožnjak, K.O. Miratovac oko km 962+520,00

2.1.3. Paralelni alternativni putni pravci

1) Alternativni putni pravci

Osnovne funkcije alternativnog putnog pravca autoputa E-75 su:

– obezbeđenje alternativnog saobraćajnog pravca sever-jug u Infrastrukturnom koridoru, radi omogućavanja obavljanja dela saobraćaja na ovom pravcu bez naplate putarine;

– prijem saobraćaja sa poprečnih putnih pravaca i usmeravanje na autoput preko najbližih petlji;

– povezivanje državnih puteva II reda i opštinskih puteva i zadovoljenje lokalnih saobraćajnih potreba u Infrastrukturnom koridoru.

Polazeći od osnovnih funkcija, položaj koridora alternativnog putnog pravca utvrđen je primenom sledećih kriterijuma: (a) da se nalazi u blizini koridora autoputa i (b) da povezuje gradske i opštinske centre i veća naselja u okruženju koridora.

Koridor alternativnog putnog pravca pružaće se paralelno koridoru autoputa sa deonicama sa leve i desne strane, čije će se funkcionalno povezivanje ostvariti državnim putem IB reda br. 44 (M-1) (deonicama koje nisu obuhvaćene planiranom trasom autoputa) i državnim putem IIA reda br. 158 (R-214) (koji će u značajnoj meri preuzeti dosadašnje funkcije DP IA reda br. 1 (M-1) u opsluživanju i povezivanju državnih puteva II reda i opštinskih puteva), petljama i denivelisanim ukrštanjima, i to:

(1) na području grada Niša poklapaće se sa postojećom trasom državnog puta IIA reda br. 158 (R-214) (koji je većim delom gradska saobraćajnica), a od Velikog Sela do Doljevca će se uklapati u trasu ranijeg DP IA reda br. 1 (M-1) (koji je izgradnjom autoputa postao lokalni put), zatim će nastaviti trasom DP IIA reda br. 158 (R-214) do Pečenjevaca;

(2) od Pečenjevaca do Grabovnice poklapaće se sa trasom sadašnjeg državnog puta IA reda br. 1 (M-1), koji izgradnjom obilaznice oko Leskovca postaje lokalni put i glavna gradska saobraćajnica kroz regionalni centar;

(3) od Grabovnice do naselja Vladičin Han koristiće trasu postojećeg državnog puta IB reda br. 44 (M-1), a u naselju Vladičin Han prolaziće kroz opštinski centar kao glavna gradska saobraćajnica;

(4) od Vladičinog Hana do Vranja pružaće se postojećom trasom državnog puta IIA reda br. 158 (R-214) i prolaziti kroz naselja Repince, Lepenica, Priboj, Mazarać i Bresnica, dok će kroz regionalni centar Vranje prolaziti kao gradska saobraćajnica;

(5) od Vranja do Bujanovca zadržaće trasu postojećeg državnog puta IIA reda br. 158 (R-214), posle obilaska opštinskog centra Bujanovca prolaziće kroz naselja Levosoje i Samoljica, uklapajući se na trasu autoputa kod petlje „Preševo” i sa državnim putem IB reda br. 42 (M-25.2) Preševo – Gnjilane.

2) Paralelne servisne saobraćajnice

Osnovne funkcije paralelnih servisnih saobraćajnica autoputa E-75 su:

(1) obezbeđenje paralelne servisne saobraćajnice na deonicama koridora autoputa na prilazu i građevinskom području naselja i gradova;

(2) prijem saobraćaja s paralelnih servisnih magacinskih, trgovinsko-ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja (uslužnih centara) pored autoputa i usmeravanje na autoput.

Položaj trase i pravila gradnje servisnih saobraćajnica utvrđivaće se odgovarajućim urbanističkim planom za naseljeno mesto, odnosno primenom prostornog plana jedinice lokalne samouprave. Ovim prostornim planom su definisana usmeravajuća pravila uz poštovanje kriterijuma priključenja servisnih saobraćajnica na autoput na petljama.

Izuzetno od kriterijuma iz prethodnog stava, na deonici autoputa od petlje „Preševo” do granice sa Republikom Makedonijom, servisne saobraćajnice se mogu priključivati na autoput ulivnim i izlivnim trakama u nivou, i to od petlje „Preševo” do benzinske stanice „Čukarka 1” i „Čukarka 2”.”

„1. Prioriteti sprovođenja Prostornog plana

Ciljevi, planske koncepcije i rešenja Prostornog plana sprovode se:

1) primenom utvrđenih kriterijuma;

2) neposrednom primenom pojedinačnih politika i pravila;

3) poštovanjem utvrđenih normativa i standarda;

4) ugrađivanjem i razradom Prostornim planom utvrđenih ciljeva i koncepcija, kroz planske dokumente i druge planove i programe razvoja opština, užih teritorijalnih celina, naselja, javnih preduzeća, kao i kroz druge programe i projekte;

5) nastavkom istraživanja i planiranja, izradom tehničke dokumentacije, monitoringom promena u prostoru i operacionalizacijom osnovnih koncepcija Prostornog plana.

Opšti prioriteti

U sprovođenju planskih ciljeva i koncepcije, kao i u primeni definisanih kriterijuma, mera i instrumenata, normativa i standarda, prioritet ima:

1) obezbeđenje neophodnih uslova i smanjenje na prihvatljivi nivo prostornih ograničenja za izgradnju, opremanje i funkcionisanje infrastrukturnih sistema u koridoru u skladu sa zakonskim propisima, opštim razvojnim opredeljenjima i postavkama Prostornog plana;

2) sanacija do sada nastalih šteta od postojećih infrastrukturnih sistema i buduće rigorozno sprečavanje svih direktnih i indirektnih negativnih uticaja;

3) socijalna, ekonomska i ekološka zaštita stanovništva u Infrastrukturnom koridoru, koje je ugroženo izgradnjom i funkcijom infrastrukturnih sistema;

4) primena prostorno-planskih, urbanističkih i ekoloških mera koje su utvrđene Prostornim planom, opštih propisa u pogledu zaštite životne sredine i neposrednih tehničko-tehnoloških mera zaštite;

5) stimulisanje, u prvom redu poreskim i kreditnim merama, onih delatnosti i aktivnosti koje na planskom području najbrže povećavaju zaposlenost i ostvarivanje dobiti;

6) izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata pratećih sadržaja autoputa neophodno je da bude izvedena u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima, standardima i merama zaštite od požara;

7) obezbeđivanje institucionalnih, organizacionih i informatičkih uslova za sprovođenje Prostornog plana, kao i uslova za nastavak započetih istraživanja, izradu odgovarajućih programa, planova i projekata od interesa za razvoj područja.

Prioritetna planska rešenja i projekti do 2017. godine

Utvrđuju se sledeći prioriteti sprovođenja Prostornog plana do 2017. godine na:

1) izgradnji i opremanju autoputa E-75:

(1) rehabilitacija kolovoza postojećeg državnog puta IA reda br. 1 (M-1), deonica Grdelica – Vladičin Han;

(2) završetak izgradnje autoputa na deonicama: Grabovnica – Grdelica; Vladičin Han – Bujanovac i Bujanovac (Levosoje) – granica Republike Makedonije;

(3) izgradnja funkcionalnih sadržaja autoputa i to: planiranih petlji; baza za održavanje puta „Severni Bulevar” i „Preševo”;

(4) izgradnja pratećih sadržaja za potrebe korisnika autoputa i to:

(a) uređenje postojećih i izgradnja planiranih parkirališta;

(b) rekonstrukcija i kompletiranje sadržaja postojećih benzinskih stanica;

(v) izgradnja planiranih benzinskih stanica (utvrđenih u poglavlju IV);

(g) izgradnja planiranih motela i rekonstrukcija i kompletiranje postojećih motela.

U skladu sa raspoloživim sredstvima, u planskom periodu daje se mogućnost fazne izgradnje pratećih sadržaja autoputa, koja će biti bliže definisana razradom ovog prostornog plana planom detaljne regulacije, odnosno lokacijskom dozvolom.

2) opremanju i rekonstrukciji magistralne međunarodne pruge Niš – granica Republike Makedonije sa izmeštanjem deonice pruge, u dužini od 1 km na deonici Caričina Dolina – Vladičin Han;

3) dovođenje u optimalno funkcionalno stanje postojećih gasovoda: magistralnog gasovoda MG 11 (Niš – Orljane), razvodnog gasovoda (RG 11-01) Orljane – Leskovac i fazna izgradnja gasovoda RG 11-02 od Leskovca ka Vranju i dalje (u skladu sa smernicama Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije, glava IV. Položaj magistralnih infrastrukturnih sistema u infrastrukturnom koridoru, podpoglavlje 1.4. Položaj koridora razvodnog gasovoda, odnosno u skladu sa planovima izgradnje razvodnog gasovoda RG 11-01 i RG 11-02 Niš – Leskovac – Vranje, koji predstavlja vezu sa magistralnim gasovodom MG 11 Niš – Prokuplje – Priština; RG 11-01 (Orljane – Leskovac), koji je izgrađen i RG 11-02 (Leskovac – Vranje), koji je podeljen na pet deonica i izvodi se fazno: I deonica izvedena, II deonica – postoji PDR, III i IV deonica – planira se izrada PPPPN i V deonica – postoji PDR. Za RG 11-02 na deonici RG 11-02 (BS Velika Kopašnica – granica teritorije opštine Vladičin Han i grada Vranja) radi se PPPPN i projektna dokumentacija RG 11-02 po fazama realizacije.

Rastojanje sadržaja ostalih infrastrukturnih sistema u koridoru (objekata i instalacija) od magistralnih gasovoda definisano je Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Za potrebe realizacije južnog kraka „Južnog toka” predviđa se izrada posebnog PPPPN kojim će se utvrditi trasa i zaštitni pojas u skladu sa tehničkom dokumentacijom imajući u vidu rešenja ovog prostornog plana.

4) dovođenje u optimalno funkcionalno stanje elektroprenosne mreže i transformatorskih postrojenja 400 kV: od TS 400/220/110/10 kV „Leskovac 2” do „Vranje 4” 400/110 kV, odnosno od TS „Vranje 4” do granice Republike Makedonije; izgradnja DV 110 kV za priključenje planiranih TS 110/h (npr. TS „Doljevac”); rekonstrukcija DV 2h110 kV broj 154/1 TS „Niš 2” – TS „Niš 1”; rekonstrukcija DV 110 kV broj 113/1 TS „Niš 2” – TS „Niš 1”; adaptacija DV 110 kV broj 113/2 TS „Niš 2” – TS „Leskovac 4”; uvođenje DV 110 kV broj 113/2 TS „Niš 2” – TS „Leskovac 4” u novu TS 110/35/10 kV „Doljevac”; adaptacija 110 kV broj 113/4 TS „Leskovac 2” – EVP „Grdelica”; rasplet DV 110 i 35 kV kod „Vranje 4”; adaptacija DV 110 kV broj 113/5 HE „Vrle 3” – EVP „Grdelica”; izgradnja novog DV 400 kV TS „Kraljevo 3” – TS „Niš 2”; razmatranje mogućnosti izgradnje drugog interkonektivnog voda 400 kV sa Bugarskom, koji bi po jednoj od mogućih varijanti predstavljao DV 400 kV TS „Leskovac 2” – granica Bugarske; rekonstrukcija DV 154/4 i 154/1 i formiranje dvostrukog dalekovoda na pravcu TS „Niš 2” – TS „Niš 8” – TS „Niš 1”; izgradnja/rekonstukcija/adaptacija DV 110 kV TS „Jablanica” – TS „Vučje” – TS „Leskovac 2”; izgradnja DV 110 kV TS „Vranje 4” – TS „Preševo”; uz obezbeđenje nesmetanog pristupa i održavanja i funkcionisanja DV i TS, što ukuljučuje i povremene veće radove na zameni opreme prilikom kojih se može pojaviti i potreba za kraćim zaustavljanjem saobraćaja, u koordinicaji sa JP „Putevi Srbije” i dr.

U postojećim koridorima elektroenergetske infrastrukture mogu se obavljati radovi na održavanju, sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji, ako je potrebno zbog planiranih intervencija i revitalizacije elektroenergetskog sistema.

5) razvoju telekomunikacione infrastrukture povezivanjem: na magistralne optičke kablove i nacionalne čvorove telekomunikacione centre; i regionalnih čvorova sa mrežom krajnjih centrala;

6) zaštiti životne sredine podizanjem novih šuma i zaštitnih šumskih pojasa: u blizini građevinskih područja naselja na autoputu i pruzi; za potrebe rekultivacije pozajmišta za izgradnju autoputa i železničke pruge; u zonama izvorišta vodosnabdevanja;

7) razvoj obnovljivih izvora energije u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i uz saglasnost resornog ministarstva; prioritet je realizacija malih hidroelektrana, i to: 1) Trlište i Drenje – Mutnička reka; Džep 2, Koračevac, Koračevac 1, Manajle, Manajle 1, Momin Kamen i Caričino – Južna Morava; Makovište i Manjak – Garvanica; Lipar i Jabukovo – Radovska; Letovište – Letoviška, opština Vladičin Han; 2) Prvonek – Banjska reka; Pržinci, Duavica i Korbevačka reka – Korbevačka reka; Bučalo – Studentska i Veternica; Čokljanci – Kočurska reka; Koćura – Barelićka reka i Kamik – Novoselska reka, grad Vranje.

8) izvođenje geoloških istraživanja, nafte i gasa: istražni prostor br. 1915 na teritoriji Republike Srbije južno od Save i Dunava; izvođenje geoloških istraživanja, mineralnih resursa: 1) područje „Staro Lojze”, grad Leskovac; 2) područje „Guberevac – Mala Grabovnica”, grad Leskovac ; 3) područje „Mala Grabovica – zapadno polje”, grad Leskovac; 4) područje „Mala Grabovica – istočno polje”, grad Leskovac; 5) područje „Korminjoš” teritorija grada Vranja; eksploataciona polja i overene rezerve mineralnih sirovina (lokalitet – sirovina, teritorija): 1) Čekmin – opekarska glina, grad Leskovac; 2) Guberevac, grad Leskovac; 3) kvarcne stene, opština Vladičin Han; 4) Momin Kamen – dacit kao TGK, opština Vladičin Han; 5) Polom i „Zabel”- opekarska glina, opština Vladičin Han; 6) Zlatokop – zeolitski tuf, grad Vranje; 7) kvarc, grad Vranje; 8) Celopek kod Vranjske Banje – glina; 9) Samoljica – granati, opština Bujanovac; 10) felspad i kvarc, opština Bujanovac; 11) Duškina mala – mermer, opština Preševo; 12) Crna Reka – serpentinisani gabro, opština Preševo; 13) kvarcna stena, opština Preševo; 14) Cer – bazalt, opština Preševo; 15) Strezovce – mermer, opština Preševo; 16) Strezovce potez Cer – Maminsko brdo, opština Preševo; 17) Trnava, hrom, opština Preševo; izvođenje hidrogeoloških istraživanja, podzemnih voda: 1) bunar V-1, Pukovac, istražni prostor V-590, opština Doljevac; 2) bunar BB-1, Brestovac, istražni prostor V-581, grad Leskovac; 3) istražni prostor B-708, grad Leskovac; 4) istražni prostor V-630, Vranjska Banja, grad Vranje; 5) eksploataciono polje E-24/list 395, opština Bujanovac; 6) istražno-eksploataciona bušotina BH-7, Bujanovačka Banja, eksploatacioni prostor broj E-9, opština Bujanovac; 7) eksploatacioni prostor broj E-35, Rekovac, opština Bujanovac.

9) korišćenju i zaštiti zemljišta, voda i vodoprivredne infrastrukture:

(1) obezbeđenje zaštite obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete klase, naročito onog koje je uređeno postupkom komasacije; težnja da se pri realizaciji putne i železničke infrastrukture (sa pratećim sadržajima), gde je moguće, izbegne iskorišćavanje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se koristi zemljište slabije bonitetne klase i neobradivo poljoprivredno zemljište;

(2) realizacija regionalnih sistema za snabdevanje stanovništva vodom i rečnog sistema za korišćenje i zaštitu voda; razvoj sistema za odvodnjavanje, realizacijom, revitalizacijom i održavanjem postojećih sistema; razvoj kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; trajno obezbeđenje uslova za korišćenje voda i zaštitu njenog kvaliteta odnosno identifikacija i zaštita vodnih tela na vodnim područjima, površinskih i podzemnih voda za potrebe stanovništva u skladu sa članom 73. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12).

2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana

Prostorni plan se sprovodi:

1) donošenjem plana detaljne regulacije za:

(a) sve komercijalne sadržaje (odmorišta, sadržaje uz parkirališta, benzinske stanice, motele, TIR centre) na koridoru autoputa E-75 od Niša do granice Republike Makedonije;

2) izdavanjem lokacijske dozvole na osnovi Prostornog plana za:

(a) trasu, petlje i prateće sadržaje u funkciji autoputa (baze za održavanje puta, tehničke centre tunela, objekte naplatnih stanica, objekte kontrole i upravljanja saobraćaja, parkirališta) sa svom pratećom infrastrukturom; benzinske stanice „Čukarka 1” i „Čukarka 2” (za koje je pribavljeno zemljište na katastarskim parcelama nabrojanim u poglavlju IV, deo 1.2.2. Prateći sadržaji za korisnike puta, podtačka 2.1) Benzinske stanice, stav 5, navod pod (j)), uključujući i planirane obostrane smaknute motele tipa II „Preševo/Čukarka”, ukoliko su rešeni imovinsko-pravni odnosi;

(b) za koridore i objekte ostalih planiranih infrastrukturnih sistema, koji su u funkciji izgradnje i eksploatacije autoputa, a nakon pribavljanja uslova nadležnih javnih preduzeća i obezbeđenja tehničke dokumentacije na nivou idejnih projekata od strane nadležnih javnih preduzeća i drugih organizacija.

3) direktnim sprovođenjem prostornih planova jedinica lokalne samouprave ili njihovom razradom urbanističkim planom za: alternativne putne pravce autoputa i servisne saobraćajnice paralelne sa autoputem (u saradnji sa JP „Putevi Srbije”); trasu biciklističke istočnoevropske transferzale broj 11 i dr.

Preostali prostor u obuhvatu ovog prostornog plana predstavlja zonu primene prostornih planova jedinice lokalne samouprave, po pitanju namene prostora i u delovima koji su usklađeni sa planskim rešenjima, pravilima i smernicama ovog prostornog plana.

2.1. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim planskim dokumentima

2.1.1. Usklađivanje važećih planskih dokumenata

Usklađivanje važećih planskih dokumenata (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi) sa rešenjima, pravilima i smernicama ovog prostornog plana, nadležne jedinice lokalne samouprave će izvršiti kroz redovne procedure preispitivanja i izmene i dopune planskih dokumenata, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog prostornog plana.

Do usklađivanja, važeći planski dokumenti se ne mogu primenjivati u delovima koji su u suprotnosti sa planskim rešenjima, pravilima i smernicima ovog prostornog plana, koja se odnose na prateće sadržaje u funkciji autoputa (petlje i denivelisana ukrštanja), prateće sadržaje za potrebe korisnika puta (benzinske stanice, moteli i dr), položaj magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru i zaštitne pojaseve magistralnih infrastrukturnih sistema.

Usklađivanje urbanističkih planova koji obuhvataju delove područja magistralnih infrastrukturnih koridora, nadležne jedinice lokalne samouprave će izvršiti u rokovima usklađenim sa dinamikom kompletiranja i izgradnje tih sistema.

2.1.2. Usklađivanje drugih dokumenata i obaveze u sprovođenju Prostornog plana

Nadležna javna preduzeća i posebne organizacije u roku od najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovih izmena i dopuna Prostornog plana, uskladiće, po potrebi, sa planskim rešenjima, merama i smernicama ovog prostornog plana svoje srednjoročne i godišnje planove i tehničku dokumentaciju, a posebno planove rekonstrukcije i održavanja puteva, održavanja i izgradnje pruga, gasovoda, optičkih kablova i dr.

Prioritetne mere i obaveze za sprovođenje planskih rešenja i smernica su:

1) obezbeđenje mera pojačanog nadzora urbanističke i građevinske inspekcije radi kontrole korišćenja rezervisanog prostora za magistralne infrastrukturne koridore, do njegovog privođenja planiranoj nameni;

2) obavezno je izvođenje kompleksnih geoloških istraživanja, koja se sastoje u analizi i sintezi postojećeg fonda geoloških podataka, fotogeološkoj analizi i inženjerskogeološkom i hidrogeološkom kartiranju u cilju definisanja uslova za bezbednu izgradnju i korišćenje infrastrukturnog koridora;

3) nadležna javna preduzeća i posebne organizacije obezbediće detaljno snimanje stanja izgrađenosti prostora i vlasništva nepokretnosti predviđenih za uklanjanje u neposrednim zaštitnim pojasima infrastrukturnih koridora (autoputa, pruge, gasovoda, optičkog kabla), a prema dinamici kompletiranja, izgradnje i modernizacije pojedinih infrastrukturnih sistema, utvrđenoj ovim prostornim planom;

4) nadležna javna preduzeća, JP „Putevi Srbije” i dr, utvrdiće i obavestiti nadležne gradske i opštinske službe o kriterijumima za finansijsko i materijalno obeštećenje kod preuzimanja nepokretnosti, ograničenja prava svojine i šteta nastalih pri izvođenju radova na izgradnji pojedinih infrastrukturnih sistema i objekata;

5) stručne službe nadležnih skupština gradova i opština informisaće, putem oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, lokalnu zajednicu o donetim programima iz prethodne tačke, davati uputstva o pravima i obavezama vlasnika i korisnika obuhvaćenih nepokretnosti i druga potrebna obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Prostornog plana;

6) u implementaciji planskih rešenja koridora autoputa, kroz izradu i verifikaciju projektne dokumentacije, potrebno je dokazati tehno-ekonomsku opravdanost izgradnje planiranih petlji.

3. Dalje aktivnosti na izmenama i dopunama Prostornog plana

Dopune i eventualne izmene Prostornog plana obaviće se po kompletiranju i/ili izmeni i verifikaciji tehničke dokumentacije za pojedine magistralne infrastrukturne sisteme u Infrastrukturnom koridoru na nivou generalnog i/ili idejnog projekta.

U etapi sprovođenja Prostornog plana do 2017. godine, predviđena je dopuna planskih rešenja po ispunjenju uslova iz prethodnog stava, i to za koridor pruge za velike brzine i za druge infrastrukturne sisteme u koridoru.

4. Pretpostavke za praćenje sprovođenja Prostornog plana

JP „Putevi Srbije”, „Koridori Srbije” d.o.o, republička javna preduzeća („Železnice Srbije” a.d, JP „Srbijagas”, „Jugorosgaz” a.d, JP „Elektroprivreda Srbije”, JP „Pošta Srbije”, JVP „Srbijavode” i dr), stručne službe Nišavskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga, gradova Niša, Leskovca i Vranja i skupština opština Doljevac, Merošina, Vlasotince, Gadžin Han, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo, izveštavaće periodično, a najmanje jednom u dve godine, ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, ministarstvo nadležno za poslove rudarstva i geoloških istraživanja, o preduzetim aktivnostima i problemima u zaštiti i korišćenju zaštitnih pojasa postojećih i rezervisanog prostora za planirane koridore magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru, odnosno o sprovođenju planskih rešenja, smernica i mera utvrđenih Prostornim planom.

Ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja kao i rudarstva, na osnovu izveštaja iz prethodnog stava, po potrebi će izveštavati Vladu o problemima i predlagati mere za efikasnije sprovođenje Prostornog plana.”

Član 4.

Grafički prikazi, referalne karte, i to: referalna karta broj 1. – „Položaj infrastrukturnih sistema u infrastrukturnom koridoru”; referalna karta broj 2. – „Namena površina”; referalna karta broj 3. – „Uslovi, ograničenja i mere zaštite prostora”; i referalna karta broj 4. – „Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana”, izrađene u razmeri 1 : 100 000, izmenjene i dopunjene u skladu sa ovom uredbom, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Po jedan primerak grafičkog prikaza iz stava 1. ovog člana čuva se trajno u Vladi, ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, ministarstvu nadležnom za poslove regionalnog razvoja, ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave, ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva i urbanizma, JP „Putevi Srbije”, „Koridori Srbije” d.o.o, skupštini gradova Niša, Leskovca i Vranja, i skupštini opština Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Vlasotince, Vladičin Han, Bujanovac i Preševo, a po dva primerka u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 5.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar