Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

Na osnovu člana 27e stav 38. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Član 1.

U Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 21/14, 66/14 i 118/14), u članu 3. stav 5. reči: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave”.

Član 2.

U članu 6. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 2. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM – Zbirni pregled molbi, koji čini sastavni deo ove uredbe. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku.”

Dosadašnji st. 3-5. postaju st. 4-6.

Član 3.

U članu 8. st. 2. i 4. reči: „28. februara 2015. godine” zamenjuju se rečima: „30. juna 2015. godine”.

Član 4.

Korisnici javnih sredstava koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dobili generalnu saglasnost Komisije iz člana 8. stav 2. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 21/14, 66/14 i 118/14 – u daljem tekstu: Uredba) dužni su da do 31. marta 2015. godine, preko nadležnog organa iz člana 5. st. 1. i 3. Uredbe, odnosno neposredno (član 5. stav 2. Uredbe) podnesu Komisiji plan usklađivanja broja zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama, tako da ukupan broj ovih lica ne bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod tog korisnika, počev od 1. jula 2015. godine.

Nadležni organ iz člana 5. st. 1. i 3. Uredbe je dužan da Komisiji dostavi obrazloženo mišljenje o planu usklađivanja iz stava 1. ovog člana za svakog korisnika javnih sredstava pojedinačno.”

Član 5.

Obrazac ZPM – Zbirni pregled molbi odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar