Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 2/10), u članu 3. stav 6. menja se i glasi:

„Preduzeće ili preduzetnik kome je odobren najviši iznos kredita u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 34/09, 36/09, 47/09 i 49/09), bez obzira da li je navedeni kredit vraćen ili se koristi, može dobiti novi kredit u skladu sa uslovima iz ove uredbe.”

Stav 8. menja se i glasi:

„Korisnik kredita koji je iskoristio kredit sa subvencionisanom kamatnom stopom za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava do iznosa iz st. 2 i 3. ovog člana, može koristiti i kredite po osnovu izvoznih poslova najviše do visine razlike između limita utvrđenog za kredite za izvozne poslove i limita sredstava za likvidnost i trajna obrtna sredstva.”

Član 2.

U članu 8. stav 2. reči: „i člana 4.”, brišu se.

St. 3. i 4. menja se i glasi:

„Banka korisniku kredita iz člana 3. stav 2. i člana 4. ove uredbe i za reprogram, obračunava kamatu u visini kamatne stope za redovne kredite umanjenu za subvencionisani iznos kamate. Ako korisnik kredita prestane da ispunjava uslove iz ove uredbe kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 4% godišnje za kredite iz stava 1. ovog člana i za reprogram.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 3. ove uredbe je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku kredita, iznosi najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije -1,5% godišnje, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku kredita, uvećava se za 5% godišnje.”

Član 3.

Posle člana 10. dodaje se član 10a koji glasi:

„Član 10a

Sredstva koja su preneta Fondu u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 34/09, 36/09, 47/09 i 49/09), mogu se koristiti i u 2010. godini za te namene, kao i za subvencionisanje kamate u 2010. godini za kredite koji su odobreni u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 28/09, 29/09, 34/09, 81/09, 94/09 i 96/09).”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar