Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini (u daljem tekstu: krediti) preduzetnika, malih i srednjih privrednih društava registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 600.000.000,00 dinara obezbeđena su na razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a plasiraju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Međusobni odnosi između Ministarstva i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Subvencionisanje kamatne stope, u skladu sa ovom uredbom, vrši se za kredite odobrene sa rokom vraćanja od 18 meseci, od čega je period počeka pet meseci, dok se ostatak duga isplaćuje u 13 mesečnih rata. U toku perioda počeka, zajmoprimac plaća samo kamatu.

Krediti se odobravaju u dinarima i uz primenu valutne klauzule za kredite kojima se finansiraju održavanje likvidnosti i finansiraju obrtna sredstva i to do najvišeg iznosa iskazanog u dinarima (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), koji može biti za:

1) preduzetnika i malo preduzeće do 30.000.000,00 dinara;

2) srednje preduzeće do 200.000.000,00 dinara.

Razvrstavanje preduzeća iz stava 2. ovog člana izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11-dr. zakon).

Preduzeće ili preduzetnik kome je odobren najviši iznos kredita u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 85/12, 98/12 i 116/12), bez obzira da li je navedeni kredit vraćen ili se koristi, može dobiti novi kredit u skladu sa uslovima iz ove uredbe.

Fond prati i kontroliše da li je preduzeće ili preduzetnik ostvario pravo na kredit do iznosa iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

Subvencionisanje kamatne stope može se koristiti za refinansiranje postojećih kredita kod iste banke, do visine koja zavisi od grupe privrednih subjekata iz člana 3. ove uredbe kojoj korisnik kredita pripada.

Ako korisnik kredita vrati kredit pre isteka ugovorenog roka, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred plaćene subvencionisane kamate za obračunski period u kome kredit nije korišćen.

Član 5.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

1) organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena;

2) proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

3) za refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 6.

Subvencionisani iznos kamate za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe iznosi 5% na godišnjem nivou na iznos kredita u dinarima ili dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate subvencionisane kamate. Fond će pripadajući iznos subvencionisane kamate za 2013. godinu isplatiti do kraja tekuće budžetske godine. Fond će preostali iznos subvencionisane kamate za naredne kalendarske godine prenositi banci najkasnije do kraja trećeg kvartala u tekućoj godini.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe i za refinansiranje ove vrste kredita je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku kredita, iznosi najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije za kredite u dinarima i najviše do visine 3,5 % na godišnjem nivou za kredite sa valutnom klauzulom.

Jednokratna naknada za obradu kredita, koju banka zaračunava za kredite, ne može biti viša od 0,5% od iznosa kredita.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke, a naročito način i uslovi puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju se ugovorom.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond podnosi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj:

U Beogradu, 24. januara 20103. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu i članu 42. Zakona o Vladi.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlozi donošenja ove uredbe su održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava kroz subvencionisanje kamate.

Cilj donošenja ove uredbe je da se privredi olakša da prevaziđe krizu i da dočeka novu ekspanziju sa sačuvanim ljudskim i fizičkim kapitalom. Rezultati koji se postižu donošenjem i sprovođenjem ove uredbe imaju za cilj da se poveća likvidnost realnog sektora, da se smanje troškovi kreditiranja i ostali troškovi, kako bi se očuvala konkurentnost domaće privrede na domaćem i stranim tržištima uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti, kao i da se stimuliše tražnja za domaćim trajnim potrošnim dobrima.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Navedenim članom, utvrđuje se da se ovom uredbom definišu uslovi za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini preduzetnika, malih i srednjih privrednih društava registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Uz član 2.

Ovim članom utvrđuje se da su sredstva za namene iz ove uredbe u iznosu od 600.000.000,00 dinara obezbeđena na razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 –subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, a plasiraju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije. Međusobni odnosi između Ministarstva i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Uz član 3.

Ovim članom se utvrđuje da se subvencionisanje kamatne stope, u skladu sa ovom uredbom, vrši za kredite odobrene sa rokom vraćanja od 18 meseci, od čega je period počeka pet meseci, dok se ostatak duga isplaćuje u 13 jednakih mesečnih rata. Krediti se odobravaju u dinarima i uz primenu valutne klauzule a do najvišeg iznosa iskazanog u dinarima (ukupno kod svih banaka preko kojih se realizuju ovi krediti), koji može biti za:

1) preduzetnika i malo preduzeće do 30.000.000,00 dinara;

2) srednje preduzeće do 200.000.000,00 dinara.

.

Uz član 4.

Ovim članom uređuje se da se subvencionisanje kamatne stope može koristiti za refinansiranje postojećih kredita kod iste banke, i to do visine u zavisnosti kojoj grupi privrednih subjekata iz člana 3. ove uredbe pripada korisnik kredita;

Uz član 5.

Ovim članom se utvrđuje da se subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti i namena;

proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

za refinansiranje kredita kod druge banke.

Uz član 6.

Ovim članom se utvrđuje kamatna stopa za subvencionisani iznos kamate.

Uz član 7.

Ovim članom se utvrđuje da se međusobna prava i obaveze između Fonda i banke, a naročito način i uslovi puštanja subvencionisane kamate, povraćaj, kao i ostali uslovi u skladu sa ovom uredbom, uređuju ugovorom.

Uz član 8.

Ovim članom se utvrđuje nadzor nad sprovođenjem ove uredbe od strane Ministarstva, kao i obaveza Fonda da izveštava Ministarstvo o realizaciji kredita iz ove uredbe i obaveza Ministarstva da dostavlja Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava iz ove uredbe.

Uz član 9.

Ovim članom se uređuje da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe sredstva u iznosu od 600.000.000,00 dinara obezbeđena su na razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 –subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja ove uredbe je da se privredi olakša da prevaziđe krizu i da dočeka novu ekspanziju sa sačuvanim ljudskim i fizičkim kapitalom.

Rezultati koji se postižu donošenjem i sprovođenjem ove uredbe imaju za cilj da se poveća likvidnost realnog sektora, da se smanje troškovi kreditiranja i ostali troškovi, kako bi se očuvala konkurentnost domaće privrede na domaćem i stranim tržištima uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti, kao i da se stimuliše tražnja za domaćim trajnim potrošnim dobrima.

Mere imaju nekoliko osnovnih ciljeva:

da subvencijom dela kamate smanje troškove finansiranja;

održavanje postojećeg broja zaposlenih i stimulisanje novog zapošljavanja.

VI. Razlozi za hitno donošenje i ranije stupanje na snagu uredbe

Osnovni razlog za hitno donošenje i ranije stupanje na snagu Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini, leži u neophodnosti da se bez odlaganja otpočne sa realizacijom ove mere, imajući u vidu probleme likvidnosti preduzeća koja posluju na teritoriji Republike Srbije.

Ostavite komentar