Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B A

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA REFINANSIRANjE ZBIRNOG IZNOSA GLAVNICE DUGOROČNIH KREDITA PROIZVOĐAČA MLEKA KOJI DOSPEVAJU U 2009. I 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 70/09), u Programu mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini, u poglavlju III. Korišćenje sredstava, stav 5. reči: „Spisak banka dostavlja u roku od sedam dana od dana objavljivanja ove uredbe u ’Službenom glasniku Republike Srbije’.” zamenjuju se rečima: „Spisak banka dostavlja najkasnije do 1. oktobra 2009. godine.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar