Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/09, 21/09, 43/09 i 49/09), u Programu mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini, u poglavlju III. Korišćenje sredstava, tačka 1. Kratkoročno kreditiranje, stav 2. podtačka 2) menja se i glasi:

„2) sa maksimalnom efektivnom kamatnom stopom: referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS) +5 (pet) % na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;”.

U stavu 5. reči: „alineja druga” brišu se.

Stav 10. menja se i glasi:

„Subvencija kamatne stope odobrene po Programu iznosi:

1) za fizička lica: visina referentne kamatne stope NBS;

2) za fizička lica i zemljoradničke zadruge imaoce robnih zapisa izdatih u skladu sa Zakonom, koji koriste uskladištene poljoprivredne proizvode po robnom zapisu kao predmet zaloge za obezbeđenje potraživanja banaka po odobrenim kreditima na osnovu ove uredbe: visina referentne kamatne stope NBS +2 (dva) % na godišnjem nivou.”

Posle stava 10. dodaje se novi stav 11. koji glasi:

„Obračunata referentna kamatna stopa će biti jednaka referentnoj kamatnoj stopi koju je banka primenila u ugovoru o kreditu sa klijentom.”

Dosadašnji st. 11, 12. i 13. postaju st. 12, 13. i 14.

Dosadašnji stav 14. koji postaje stav 15. menja se i glasi:

„Ukoliko se utvrdi da kredit nije namenski iskorišćen ili je delimično namenski iskorišćen, kredit se proglašava dospelim tako što se celokupna glavnica i pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata koja je obračunata u skladu sa poslovnom politikom banke za ceo period korišćenja kredita naplaćuje od korisnika kredita, uključujući i ceo iznos subvencionisan od strane Ministarstva sa obračunatom zateznom kamatom u skladu sa poslovnom politikom banke. Posle naplate ukupnog duga od korisnika, poslovna banka prenosi Ministarstvu na namenski račun Fonda ukupan iznos kamate koji je subvencionisan, zajedno sa zateznom kamatom obračunatom u skladu sa poslovnom politikom banke.”

Dosadašnji st. 15, 16. i 17. postaju st. 16, 17. i 18.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar