Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09 i 73/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REPROGRAMIRANjU I OSLOBAĐANjU PLAĆANjA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILjU PODSTICANjA RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Član 1.

U Uredbi o reprogramiranju i oslobađanju plaćanja zatezne kamate po odobrenim dugoročnim kreditima datim za finansiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava fizičkim i pravnim licima u cilju podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10), u članu 3. posle reči: „tri godine” dodaju se reči: „od datuma poslednjeg dospeća”.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

„Otplata kredita vrši se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim, devetomesečnim ili godišnjim anuitetima/ratama, izraženim u evrima prema planu otplate koji se prilaže uz aneks ugovora o kreditu i čini njegov sastavni deo.”

Član 2.

Član 7. menja se i glasi:

„Član 7.

Na predlog banke, ako korisnik dugoročnog kredita izmiri rate i redovnu kamatu ili kredit u celosti do 31. jula 2011. godine, kao i u slučaju reprogramiranja kredita, oslobađa se plaćanja zatezne kamate na sredstva odobrena od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.”

Član 3.

U članu 8. reči: „31. decembra 2010. godine” zamenjuju se rečima: „31. jula 2011. godine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar