Uredba o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini (u daljem tekstu: krediti) za preduzetnike i privredna društva koji su registrovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) je za namene iz člana 1. ove uredbe u 2010. godini preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) obezbedilo 535 miliona dinara za subvencionisanje kamatne stope kredita za investicije.

Međusobni odnosi između Ministarstva i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Krediti za investicije se odobravaju preko banke u Republici Srbiji (u daljem tekstu: banka) uz primenu valutne klauzule sa rokom otplate do pet godina na poček od šest do 12 meseci.

Najviši iznos kredita koje korisnik kredita može ukupno ostvariti kod svih banaka u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj je:

1) za preduzetnika do 30.000,00 evra (za pretežnog izvoznika do 60.000,00 evra);

2) za malo preduzeće do 200.000,00 evra (za pretežnog izvoznika do 400.000,00 evra);

3) za srednje preduzeće do 1.500.000,00 evra (za pretežnog izvoznika do 3.000.000,00 evra);

4) za veliko preduzeće do 4.000.000,00 evra (za pretežnog izvoznika do 8.000.000,00 evra).

Razvrstavanje preduzeća iz stava 2. ovog člana izvršeno je u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09).

Korisnici kredita su u obavezi da banci uz zahtev za korišćenje kredita dostave dokumentaciju o investicionim ulaganjima u skladu sa uslovima banke za dodelu tih kredita.

Član 4.

Najviša ponderisana kamatna stopa za korisnika kredita, koji ispunjava uslove u skladu sa ovom uredbom, a koji se odobrava preko banke, iznosi 3m EURIBOR + 4% godišnje.

Kredit koji obezbeđuje banka može biti garantovan od strane Fonda i to na način da najviša ponderisana kamatna stopa za korisnika kredita, koji ispunjava uslove u skladu sa ovom uredbom, iznosi 3m EURIBOR +2% godišnje i garanciju do 75% kredita koje banka plasira iz sopstvenih potencijala.

Jednokratna naknada za obradu kredita koje banka zaračunava za kredite ne može biti viša od 1% od iznosa kredita.

Subvencionisani iznos kamate iznosi 3,5% godišnje limitirano na neotplaćeni deo kredita za svaku godinu.

Fond iznos kamate iz stava 4. ovog člana prenosi banci unapred za svaku godinu, na iznos dinarske protivvrednosti kredita, obračunatog po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate kamate, s tim da se uplaćeni iznos kamate smatra konačnim iznosom kamate za tu godinu.

Član 5.

Poreska uprava vrši kontrolu namenskog korišćenja sredstava dobijenih po osnovu kredita.

Ako Poreska uprava utvrdi da su sredstva dobijena po osnovu kredita nenamenski korišćena, Fond će dati nalog banci da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita za period korišćenja kredita.

U slučaju iz stava 2. ovog člana korisnik kredita gubi pravo na dalje korišćenje subvencionisanog kredita, a banka može nastaviti da obračunava kamatu za tu vrstu kredita u skladu sa njenom poslovnom politikom.

Fond je dužan da banci, da nalog da obračuna i naplati iznos subvencionisane kamate od korisnika kredita, za period korišćenja kredita, ako korisnik kredita, ne ispuni uslove iz ove uredbe.

Ako korisnik kredita ne ispuni uslove iz ove uredbe kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 5% godišnje.

Član 6.

Krediti se ne mogu koristiti za:

1) organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

2) proizvodnju i promet roba i usluga koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim;

3) reprogram postojećih kredita kod iste banke i za refinansiranje kredita kod druge banke.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze između Fonda i banke uređuju se ugovorom.

Član 8.

Subvencionisanje kamatne stope neće se vršiti za kredite koji se koriste za:

1) reprogram postojećih kredita, odnosno finansijskog lizinga, kod iste banke, odnosno lizing kuće;

2) refinansiranje kredita, kod druge banke, odnosno lizing kuće.

Ako korisnik kredita, pre isteka perioda korišćenja otplati ugovoreni iznos, banka će Fondu izvršiti povraćaj dela unapred uplaćene subvencionisane kamate za obračunski period koji nije pokriven korišćenjem kredita.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Fond podnosi Ministarstvu izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Ministarstvo podnosi Vladi izveštaj o realizaciji korišćenja sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar