Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANjA U POLjOPRIVREDNE OBJEKTE U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANjE DELA KAMATNE STOPE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2011. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0064.38.Doc/1 PROGRAM

KREDITNE PODRšKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNE OBJEKTE U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za poljoprivredne objekte).

Investicionim ulaganjem u poljoprivredne objekte u smislu ovog programa smatraju se izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija, sanacija, promena namene i drugi radovi na ekonomskim objektima u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

Kreditna podrška za poljoprivredne objekte sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih investicionim ulaganjima u poljoprivredne objekte u 2011. godini u odnosu na tržišne, a u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinastava.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1)fizičko lice;

2)preduzetnik;

3)pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za ulaganje u:

1) objekte za skladištenje žitarica i industrijskog bilja, i to za silose, podna skladišta i sušare;

2) objekte za skladištenje voća, povrća i ukrasnog bilja, i to za hladnjače i ulo hladnjače;

3) objekte za stočarstvo, i to u:

(1) objekte za držanje mlečnih krava, ovaca i koza,

(2) objekte za mužu i skladištenje mleka,

(3) objekte za adekvatnu manipulaciju stajnjakom,

(4)objekte za držanje životinja za proizvodnju mesa, odnosno jaja;

4) objekte za vinarstvo i proizvodnju rakije, i to vinarije, destilerije i prateće objekte.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za poljoprivredne objekte podnosi se:

1) rešenje kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja koje glasi na korisnika ili na člana kormecijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva čiji je nosilac korisnik;

2) dokumentacija koja dokazuje vrednost i namenu investicije (predračun, odnosno ponuda izvođača radova);

3) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj, po realizaciji investicije, a najkasnije šest meseci pre isteka roka za otplatu kredita, korisnik dostavlja sledeću dokumentaciju:

1) zaključen ugovor o građenju;

2) dokaz o plaćanju i prenosu sredstava na račun izvođača radova;

3) račune za nabavljeni materijal za izgradnju sa dokazom o izvršenoj uplati koji glase na korisnika, ako korisnik nabavlja materijal;

4) privremene i/ili okončanu situaciju overene licencnim pečatima odgovornog izvođača radova i nadzornog organa;

5) dokaz da je objekat podoban za upotrebu, odnosno da su radovi izvedeni u skladu sa rešenjem kojim je odobreno izvođenje radova;

6) drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ako se zahtev za kreditnu podršku za poljoprivredne objekte odnosi na završetak započetog objekta ili završetak započetih radova na objektu potrebno je da pored dokumentacije iz stava 4. ovog odeljka podnosilac zahteva dostavi i projekat izvedenog stanja.

Korisnik ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da poljoprivredne objekte koji su predmet kredita upotrebljava u skladu sa njihovom namenom, da ih ne otuđi i ne daje drugim licima na korišćenje ili u zakup do momenta otplate kredita.

4827011.0064.38.Doc/2 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2011. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj stočarske proizvodnje, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisan je predmet uređenja i određeno da se njome utvrđuje Program kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope.

Programom kreditne podrške za investiciona ulaganja u poljoprivredne objekte u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je sastavni deo ove uredbe utvrđeni su ciljevi programa, namene za koje se mogu koristiti sredstva kreditne podrške za poljoprivredne objekte, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za korišćenje kreditne podrške i dokumentacija koja se dostavlja posle puštanja kredita u tečaj.

Pravo na korišćenje sredstava imaju fizičko lice, preduzetnik i pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za poljoprivredne objekte ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Članom 3. propisano je da su sredstva za sprovođenje obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade. Takođe propisano je da se sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine i 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu. Na Razdelu 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 2.853.643.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-241/2011 od 21. januara 2011. godine, 05 Broj: 401-2824/2011 od 14. aprila 2011. godine, 05 Broj: 401-3139/2011 od 21. aprila 2011. i 05 Broj: 401-3683/2011 od 13. maja 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu, kojim su obezbeđena sredstva za realizaciju Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini u iznosu od 2.724.303.000 dinara, u koje spadaju i sredstva za realizaciju ove uredbe.

Sredstva za sprovođenje Uredbe za 2012. i 2013. godinu obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe potrebni ugovori kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, a radi obezbeđivanja kontinuiteta u ulaganjima u poljoprivredne objekte za skladištenje, kao i u objekte za stočarstvo, čime će se obezbediti kontinuirano snabdevanje tržišta najznačajnijim prehrambenim proizvodima za potrebe stanovništva, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar