Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA

U 2011. GODINI KROZ SUBVENCIONISANjE DELA KAMATNE STOPE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2011. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0064.36.Doc/1 PROGRAM

KREDITNE PODRšKE ZA RAZVOJ STOčARSTVA U 2011. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita za razvoj stočarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za razvoj stočarstva).

Kreditna podrška za razvoj stočarstva sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih razvoju stočarstva u 2011. godini u odnosu na tržišne, a u cilju unapređenja stočarske proizvodnje, unapređenja rasnog sastava stoke i radi povećanja konkurentnosti, obima i kvaliteta proizvodnje mleka, mesa, jaja, ribe i meda.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva pod uslovima utvrđenim Uredbom imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva za nabavku:

1) kvalitetnih priplodnih junica do 10 grla;

2) kvalitetnih priplodnih krava do 10 grla;

3) teladi telesne mase do 160 kg do 25 grla;

4) kvalitetnih priplodnih dviski, ovaca i ovnova do 40 grla;

5) kvalitetne priplodne jagnjadi do 40 grla;

6) kvalitetnih priplodnih koza i jarčeva do 40 grla;

7) kvalitetnih priplodnih jaradi do 40 grla;

8) kvalitetnih priplodnih nazimica i nerastova do 10 grla;

9) prasadi za tov telesne mase do 30 kg do 100 grla;

10) kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke) do 3000 jedinki;

11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice do 100 rojeva;

12) riblje mlađi do 6.000 kg.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za razvoj stočarstva podnosi se sledeća dokumentacija:

1) predračun za nabavku iz stava 3. ovog odeljka ili predugovor o kupoprodaji;

2) kopija:

(1) uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke (pedigre) za kvalitetna priplodna grla (za uvozna grla, kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika),

(2) odgovarajućeg dokumenta o poreklu uveženog jata živine izdatog od nadležnog organa zemlje izvoznice,

(3) potvrde o kontroli jata živine u odgoju izdate od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukciju stoke;

3) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Izuzetno, ako je prodavac predmeta kredita fizičko lice, kreditna podrška za razvoj stočarstva može se odobriti na osnovu zahteva i izjave podnosioca zahteva date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu i bez dokumentacije utvrđene stavom 4. ovog odeljka a u skladu sa poslovnom politike banke.

Korisnik posle puštanja kredita u tečaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita dostavlja banci sledeću dokumentaciju:

1) kopiju pasoša za goveda kojim se utvrđuje da je izvršeno obeležavanje i registracija grla, odnosno praćenje kretanja goveda (za uvozna grla kopiju originalnog pasoša iz zemlje izvoznika), odnosno da su grla evidentirana u Centralnoj bazi Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na način propisan Pravilnikom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 57/09 i 14/10) ili kopiju odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji svinja, ovaca i koza propisane Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja („Službeni glasnik RS”, broj 94/10) i Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza („Službeni glasnik RS”, broj 6/11), koje izdaje nadležna veterinarska organizacija prilikom obeležavanja i registracije životinja;

2) original ili overenu kopiju računa za nabavljeni predmet kredita, odnosno ugovor o kupoprodaji;

3) drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da predmet kredita ne otuđi i ne daje drugim licima na korišćenje do momenta otplate kredita, kao i da u slučaju uginuća, prinudnog klanja ili ubijanja usled bolesti ili nesrećnog slučaja priplodnog grla koje je predmet kredita obezbedi potvrdu nadležne veterinarske ustanove.

Izuzetno odredba stava 7. ovog odeljka ne odnosi se na grla namenjena tovu koja je dozvoljeno otuđiti pre momenta otplate kredita uz prethodnu saglasnost banke.

3. Osiguranje predmeta kredita

Korisnik je dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita za kategorije životinja koje se osiguravaju na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na način i pod uslovima predviđenim Uredbom i ovim programom.

Minimalni obim pokrića predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kredita zaštićen od rizika:

1) uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja;

2) prinudnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine, te se klanje vrši u cilju iskorišćenja odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde);

3) prinudnog klanja ili ubijanja životinja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga – prinudna klanja iz ekonomskih razloga mogu se odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača).

Korisnik zaključuje polisu osiguranja za kategorije životinja koje se osiguravaju do visine godišnjih premijskih stopa na sledeći način:

Namena Visina godišnje premijske stope 1. Kvalitetne priplodne junice do 4,28% 2. Kvalitetne priplodne krave do 4,28% 3. Telad telesne mase do 160 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 5,82% 4. Kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnovi do 4,23% 5. Kvalitetna priplodna jagnjad do 4,23% 6. Kvalitetne priplodne koze, jarčevi i jarad do 4,23% 7. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi do 4,47% 8. Prasad za tov, telesne mase do 30 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,47%

Korisnik je dužan da ima validnu polisu osiguranja do momenta otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu.

Ako korisnik ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog odeljka, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos zadužuje korisnika, a Ministarstvo se oslobađa plaćanja 100% premije osiguranja.

4827011.0064.36.Doc/2 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), kojim je propisano da Vlada propisuje za svaku budžetsku godinu vrste i oblik podsticaja, obim, uslove i način ostvarivanja prava na pojedine vrste i oblike podsticaja i određuje korisnike podsticaja, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, Nacionalnim programom i Nacionalnim programom ruralnog razvoja, u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) kojim su raspoređena sredstva korisnicima, kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu da svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2011. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj stočarske proizvodnje, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe propisan je predmet uređenja i određeno da se njome utvrđuju Program kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope.

Programom kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope, koji je sastavni deo ove uredbe utvrđeni su ciljevi programa, namene za koje se mogu koristiti sredstva kreditne podrške za razvoj stočarstva, dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za korišćenje kreditne podrške i okumentacija koja se dostavlja posle puštanja kredita u tečaj.

Pravo na korišćenje sredstava imaju fizičko lice, preduzetnik i pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, a zemljoradnička zadruga ako ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu.

Programom kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2011. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope propisana je dužnost korisnika da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita za kategorije životinja koje se osiguravaju na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na način i pod uslovima predviđenim Uredbom i ovim programom.

Minimalni obim pokrića predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kredita zaštićen od rizika:

1) uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja,

2) prinudnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine, te se klanje vrši u cilju iskorišćenja odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde),

3) prinudnog klanja ili ubijanja životinja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga – prinudna klanja iz ekonomskih razloga mogu se odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača).

Korisnik je dužan da ima validnu polisu osiguranja do momenta otplate kredita odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu.

Ako korisnik ne postupi na navedeni način, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos zadužuje korisnika, a Ministarstvo se oslobađa plaćanja 100% premije osiguranja.

Članom 2. ove uredbe propisano je da se kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamatne stope koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, br. 33/11 i — u daljem tekstu: Uredba), i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Članom 3. propisano je da su sredstva za sprovođenje obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) do iznosa određenog posebnim aktom Vlade. Takođe propisano je da se sredstva za realizaciju mera iz ove uredbe obezbeđuju za naredne godine budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), Razdeo 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 19.11. – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420-Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 16.815.357.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-507/2011 od 3. februara 2011. godine i 05 Broj: 401-2813/2011 od 14. aprila 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu. Na Razdelu 19 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđen je iznos od 2.853.643.000 dinara. Zaključkom Vlade 05 Broj: 401-241/2011 od 21. januara 2011. godine, 05 Broj: 401-2824/2011 od 14. aprila 2011. godine, 05 Broj: 401-3139/2011 od 21. aprila 2011. i 05 Broj: 401-3683/2011 od 13. maja 2011. godine usvojen je Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2011. godinu, kojim su obezbeđena sredstva za realizaciju Uredbe o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamatne stope u 2011. godini u iznosu od 2.724.303.000 dinara, u koje spadaju i sredstva za realizaciju ove uredbe.

Sredstva za sprovođenje Uredbe za 2012. i 2013. godinu obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNjIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2011. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe potrebni ugovori kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, kao i obezbeđivanje kontinuiteta u snabdevanju tržišta mlečnim proizvodima, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

Ostavite komentar