Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade

Na osnovu člana 96. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU POD KOJIMA LOKALNA SAMOUPRAVA MOŽE DA OTUĐI ILI DA U ZAKUP GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PO CENI, MANJOJ OD TRŽIŠNE CENE, ODNOSNO ZAKUPNINE ILI BEZ NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni, manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 54/11 i 21/12), posle člana 3v dodaje se član 3g, koji glasi:

„Član 3g

Jedinica lokalne samouprave koja na svojoj teritoriji ima više od 100.000 stanovnika može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište čija je površina veća od 25 ari, po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, pod uslovom da je to građevinsko zemljište namenjeno za izgradnju objekata:

iz proizvodne delatnosti koji su u funkciji realizacije projekata lokalnog ekonomskog razvoja;

za obavljanje usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.

Sticalac prava svojine, odnosno prava zakupa na građevinskom zemljištu iz stava

1. ovog člana, dužan je da u roku od tri godine od dana sudske overe ugovora o otuđenju, odnosno ugovora o zakupu, zaposli na svaka dva ara otuđenog, odnosno zakupljenog građevinskog zemljišta, najmanje jedno lice na neodređeno vreme.

U slučaju da sticalac prava svojine, odnosno zakupac, ne ispuni obavezu iz stava 2. ovog člana, jedinica lokalne samouprave ima pravo da jednostarno raskine ugovor o otuđenju, odnosno ugovor o zakupu i sticaocu prava svojine, odnosno zakupcu naplati cenu, odnosno zakupninu građevinskog zemljišta po tržišnoj ceni građevinskog zemljišta, odnosno tržišnoj ceni zakupa od momenta sudske overe ugovora do dana sudskog raskida ugovora o otuđenju, odnosno ugovora o zakupu.

Tržišnu cenu građevinskog zemljišta iz stava 3. ovog člana utvrđuje nadležni organ u skladu sa zakonom.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom

glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar