Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USTANOVLjAVANjU LOVNIH PODRUČJA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom ustanovljavaju se lovna područja na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Ova uredba za svako lovno područje sadrži naziv lovnog područja, opis granica lovnog područja, ukupnu površinu lovnog područja, kao i kartu svih lovnih područja.

Član 3.

Lovna područja na teritoriji Republike Srbije su:

TARSKO-ZLATIBORSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Srpskom, na sredini matice Drine, na granici ukrštanja državne granice i južne granice Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, odakle ide na severoistok granicom Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, zatim granicom između Podrinjsko-Kolubarskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja do granice Šumadijskog šumskog područja, odakle ide granicom između Tarsko-Zlatiborskog i Šumadijskog šumskog područja na jug do granice Golijskog šumskog područja, odakle ide granicom između Tarsko-Zlatiborskog i Golijskog šumskog područja na jug do granice sa Limskim šumskim područjem, odakle ide granicom Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja na zapad do granice sa Republikom Srpskom, pa granicom sa Republikom Srpskom na sever do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.121 km2;

ZLATARSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Srpskom, na granici Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja, odakle ide na istok granicom Tarsko-Zlatiborskog i Limskog šumskog područja do granice Golijskog šumskog područja, pa granicom Limskog i Golijskog šumskog područja na jug do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a zatim državnom granicom u pravcu severozapada ide do tromeđe granica sa Republikom Crnom Gorom i Republikom Srpskom, pa granicom sa Republikom Srpskom na sever-severoistok do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.963 km2;

PEŠTERSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Crnom Gorom kod graničnog prelaza Gostun, odakle se kreće na severoistok granicom Golijskog i Limskog šumskog područja do Vasilinog vrha odakle se kreće na jugoistok preko Vrhova (kota 1422), Radeškovine, Rude Glave, Kunježa i penje na severoistok do ukrštanja sa putem Duga Poljana-Ivanjica, odakle ide na istok putem ispod Jankovog kamena do kote 1596, odakle ide na jug granicom Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, odakle se vraća na zapad državnom granicom do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.058 km2;

RAŠKO-KOPAONIČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici sa Republikom Crnom Gorom odakle se kreće na severoistok granicom Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja do tromeđe Gornjibarskog, Golijskog i Donjeibarskog šumskog područja, odakle nastavlja granicom Gornjeibarskog i Donjeibarskog šumskog područja do tromeđe Gornjeibarskog, Donjeibarskog i Rasinskog šumskog područja, odakle nastavlja granicom Rasinskog šumskog područja do ukrštanja sa putem Vrnjačka Banja-Brus a zatim skreće na jugoistok prateći put Brus-Lepenac-Blace do ukrštanja sa granicom Topličkog šumskog područja, a zatim granicom Rasinskog i Topličkog šumskog područja u pravcu jugozapada do administrativne granice Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija odakle ide na zapad-jugozapad pokrajinskom granicom do državne granice sa Republikom Crnom Gorom, a zatim prateći državnu granicu u pravcu severozapada do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.785 km2;

JABLANIČKO-VRANjSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na ukrštanju administrativne granice Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija sa granicom Jablaničkog i Topličko šumskog područja odakle u pravcu sever-severoistok prati granicu Jablaničkog i Topličkog šumskog područja do tromeđe Jablaničkog, Topličkog i Moravskog šumskog područja, odakle ide na istok granicom Jablaničkog i Moravskog šumskog područja do ukrštanja sa autoputem E-75 a zatim skreće u pravcu jugoistoka autoputem E-75, zatim, nastavlja autoputem E-75 u pravcu jugozapada do graničnog prelaza Čukarka-Tabanovce na granici sa BJR Makedonijom, odakle skreće na zapad državnom granicom do ukrštanja sa administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, a zatim pokrajinskom granicom na sever-severoistok do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.889 km2;

LOVNO PODRUČJE VLASINA – BESNA KOBILA – DUKAT

Granica lovnog područja počinje na ukrštanju puta Niš-Pirot sa putem Leskovac-Vlasotince-Pirot kod Pirota, a zatim ide na jugoistok putem Pirot-Dimitrovgrad do graničnog prelaza Gradina na državnoj granici sa Republikom Bugarskom, zatim ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do tromeđe Republike Srbije, Republike Bugarske i BJR Makedonije, a zatim prateći državnu granicu ide na zapad do prelaska Čukarka-Tabanovce na državnoj granici sa BJR Makedonijom, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do izlaska sa autoputa E-75 Beograd-Skoplje kod Leskovca, pa istočno putem Leskovac-Vlasotince-Pirot do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.868 km2;

LOVNO PODRUČJE STARA PLANINA II

Granica lovnog područja počinje na reci Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigrada, odakle ide na istok putem Paraćin-Zaječar do graničnog prelaza Vrška Čuka, odakle ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do ukrštanja sa granicom Timočkog i Nišavskog šumskog područja, odakle ide na jugozapad granicom Timočkog i Nišavskog šumskog područja do tromeđe granica Timočkog, Nišavskog i Moravskog šumskog područja, pa nastavlja na severozapad granicom Timočkog i Moravskog šumskog područja do ukrštanja granice Timočkog šumskog područja sa putem Sokobanja-Rtanj kojim nastavlja do puta Paraćin-Zaječar kod Mirovske reke, pa odatle ide na istok putem Paraćin-Zaječar do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.961 km2;

LOVNO PODRUČJE RTANj – OZREN – SVRLjIŠKE PLANINE

Granica lovnog područja počinje na odvajanju puta Paraćin-Zaječar sa autoputa E-75 kod Paraćina, a zatim ide na istok putem Paraćin-Zaječar, do odvajanja puta Rtanj-Sokobanja, kod Mirovske reke, odakle ide putem Rtanj-Sokobanja na jugoistok do ukrštanja sa granicom Moravskog šumskog područja, a zatim ide granicom Moravskog i Timočkog šumskog područja na jug do tromeđe između Timočkog, Nišavskog i Moravskog šumskog područja, odakle ide na jug granicom Moravskog i Nišavskog šumskog područja do ukrštanja granice Moravskog šumskog područja sa putem E-80 Pirot-Niš, a zatim putem E-80 Pirot-Niš do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.286 km2;

LOVNO PODRUČJE KUČAJ – BELjANICA – HOMOLjSKE PLANINE

Granica lovnog područja počinje na putu Rabrovo-Kučevo-Majdanpek, u selu Lješnica odakle ide na jugoistok putem preko Sene i Turije do Kučeva, a zatim nastavlja preko Neresnice, Voluje i Brodice kod Ujevca kota 272 skreće sa puta i ide lokalnim putem u pravcu severoistoka preko kote 532, kote 579, na zapad putem do kote 588, na jug do kote 570 gde zaokreće na sever tokom Malog Peka zaobilazeći grad Majdanpek pored Ciganskih livada izlazi na put Donji Milanovac-Majdanpek, pa nastavlja putem ka Majdanpeku do raskrsnice puteva Donji Milanovac Klokočevac i Donji Milanovac Majdanpek. Odatle granica ide na jug putem ka Klokočevcu do raskrsnice sa lokalnim putem gde skreće na istok do kote 452, zatim lokalnim putem skreće na severoistok preko kote 468, Kulmea Mare kota 566, kote 680, kod Kraku Brnđi zakreće na jug lokalnim putem preko kote 710, do kote 647 gde skreće na istok do potoka Velika Blizna gde skreće na sever potokom do kote 693 gde izlazi na granicu NP Đerdap i Severnokučajskog šumskog područja. Odatle prati granicu šumskih područja do tromeđe NP Đerdap, Severnokučajskog i Timočkog šumskog područja, gde nastavlja da prati granicu NP Đerdap i Timočkog šumskog područja do raskrsnice lokalnih puteva, gde skreće na jug putem preko kote 540, kote 500, 542, 555, 434, 388, kote 479 zatim skreće putem na zapad preko kote 487 i kote 205, dalje skreće na sever putem za Klokočevac dolazi do Klokočevca gde zaokreće na jug putem Bor – Majdanpek. Kod Velikog polja kota 473 skreće sa puta na jugoistok i ide pravolinijski do Bukove glave gde rekom Vetrenjom ide na jug, pa zatim rekom Valja Mare, pa Ravnom rekom, prelazi Veljkov potok, preko Kraku Burbulaja, preko Samar kota 454, do Mihajlovog potoka kota 318, preko Širokog rta, Grabovskog rta, kote 431, kote 505 Bukovo, kote 300, Bukovskim potokom dalje na jug, zatim Gradskim potokom, do kote 192 Rgotski kamen gde skreće na zapad, prelazi Belu reku, pa opet na jug potokom Ogašu Lječica, preko Ilečice i Velikog Kopita lokalnim putem na jug preko kota 416, 445, pa skreće na zapad i jugozapad Dugačkim potokom preko velike padine do Dosul Mare kota 391, Dregine čuke kota 384, kote 322, dolazi do reke Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigradske banje odakle ide na zapad putem Zaječar-Boljevac-Paraćin do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje kod Paraćina odakle ide autoputem E-75 Beograd-Skoplje na sever do Mijatovca odakle skreće sa autoputa i ide na severoistok do kote 115.5 prelazi Veliku Moravu pored Supskog ključa, zatim ide na sever pored Osredka, na istok do Jaruga, na zapad preko Vlaškog vrbaka do kote 113.4, Tonje kota 114.6, na zapad preko Kovača, do reke Lugomir prateći reku na sever, pa preko Vrbaka, Ornice, na istok pored Donje male, na severoistok do kote 170.5, zatim na istok ispod Čukara, na sever do Stanojeve glave kota 298, lokalnim putem na sever preko Vitlišta kota 284.7, između Trućevca i Balajnaca, preko Redine do kote 179.2, zatim Kozjeg grba kota 196, kote 186, kote 166.4 do kote 158.8, prelazi reku Resavu dolazi do kote 157.88, pa lokalnim putem dalje na sever preko kota 288, kote 256 Krušara, dalje putem na sever preko kote 310 i Predinog brda kota 342. Ovde granica skreće na severozapad sa puta i izlazi na granicu Severnokučajskog i Južnokučajskog šumskog područja. Granica skreće na istok granicom šumskih područja do puta Vezičevo – Ćovdin – Ždrelo – Bistrica – Melnica – Kladurovo – Manastirica. Granica prati put u pravcu severa do Manastirice. Od Manastirice dalje ide putem ka Mustapiću i na raskrsnici puteva kod kote 264 skreće na jug putem, ispod Čukar Sipnice preko kote 178, zatim na jugoistok do kote 204, na istok do kote 224, pa do Kukavičke reke, zatim na jugoistok kota 388 dalje na jugoistok do raskrsnice lokalnih puteva gde skreće na sever preko Stolice kota 456, dalje lokalnim putem na severozapad preko Kamenite glave kota 396, na severoistok preko Beljevine kota 381, Ćipovica 351, preko kote 323, pa preko Dubrave do raskrsnice lokalnih puteva gde skreće putem na severozapad kota 126.7 i izlazi na put Rabrovo-Kučevo-Majdanpek i početnu tačku.

Ukupna površina lovnog područja je 4.058 km2;

ĐERDAPSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na središnjem toku Dunava kod državnog kamena D-22 odakle ide na istok državnom granicom sa Republikom Rumunijom do tromeđe državne granice sa granicom Timočkog šumskog područja i granice NP Đerdap, odakle prati granicu između NP Đerdap i Timočkog šumskog područja u pravcu jug i jugozapad do tromeđe NP Đerdap, Severnokučajskog i Timočkog šumskog područja, odakle nastavlja granicom NP Đerdap i Severnokučajskog šumskog područja do kote 693 Mali Šapot gde napušta granicu šumskih područja i ide na jug potokom Velika Blizna a zatim kod kote 439 skreće na zapad do kote 647, odatle skreće na sever lokalnim putem preko kote 710, pa putem zaokreće na jug preko kote 680, kote 566 Kulmea Mare, kote 468, kote 452 gde skreće na zapad do puta Donji Milanovac Klokočevac. Odatle granica nastavlja putem u pravcu severozapada do raskrsnice puteva Majdanpek – Donji Milanovac produžava putem ka Donjem Milanovcu. Kod Ciganskih livada skreće sa puta na zapad pa zaobilazeći grad Majdanpek ide tokom Malog Peka na jug do kote 570. Odatle granica zaokreće na severozapad lokalnim putem preko kota 588, pa putem do kote 579, kote 532, kote 279 i kod kote 272 dolazi do puta, pa putem za Kučevo preko Blagojevog kamena, zatim putem Kučevo – Golubac, preko Lješnice odakle skreće sa puta na zapad kod kote 126.7 i lokalnim putem nastavlja u pravcu jugozapada preko Ćipovice kota 351, Beljevine kota 381, skreće na jug lokalnim putem preko Kamene glave kota 396, Stolice kota 456. Na raskršću lokalnih puteva granica skreće lokalnim putem na severozapad preko Obera kota 388, Kukavičke reke do kote 224, zatim nastavlja lokalnim putem preko kote 204, kote 178, zatim putem ispod Čukar Siponice kota 267, nastavlja do raskrsnice puteva kota 264. Lokalnim putem granica nastavlja severozapadno preko kota 262 Šeret i kote 245, Klenjske bare kota 271 i 262 do kote 263 odakle skreće na severoistok preko Senokosa kota 186, Petrovog potoka lokalnim putem do Velike Bresnice. Nastavlja preko kote 195, zatim Kozje glave kota 174, do puta Veliko Gradište-Rabrovo-Kučevo, pa nastavlja putem do kote 136, odakle skreće sa puta do kote 104.1 u blzini Češljeve bare pa preko kote 102.6 dolazi do reke Pek. Nastavlja na sever lokalnim putem paralelno sa Pekom preko Velikih livada na kotu 99.6, preko Donjeg polja kota 96.3, Šumarica kota 92.4 pored Šuvajića kota 89.2, Širokih livada kota 88.4, putem do kote 88.6, pa na severoistok preko Beljiva kota 85.4, pored Tribrode, preko Peka zapadno zaobilazeći Braničevo, ponovo prelazi Pek, preko Krive bare do raskrsnice lokalnih puteva gde skreće na istok preko Humke kota 101.6, kote 115.5, Tavaništa kota 96 preko Trubaka, do državnog kamena D-22 odnosno na početnu tačku.

Ukupna površina lovnog područja je 1.316 km2;

LOVNO PODRUČJE STIG – RESAVA

Granica lovnog područja počinje na središnjem toku Dunava na tromeđi Posavsko-Podunavskog, Severnokučajskog i Banatskog šumskog područja istočno od mesta Brestovik, odakle ide Dunavom zaobilazeći sa južne strane adu Žilovu i adu Čibukliju do državnog kamena D-22. Odatle granica ide na jugozapad preko Trubaka, Tavaništa kota 96 kote 115.5 na zapad preko Humke kota 101.6, pa na jugozapad preko Krive bare prelazi Pek zaobilazeći Braničevo, ponovo prelazi Pek, pored Tribrode, preko Beljiva kota 85.4, putem do kote 88.6, skreće na zapad sa puta preko Širokih livada kota 88.4, pored Šuvajića kota 89.2 nastavlja na jug lokalnim putem paralelno sa Pekom, preko Šumarica kota 92.4, Donjeg polja kota 96.3, preko Velikih livada kota 99.6, kote 102.6, kote 104.1 u blzini Češljeve bare, do kote 136, pa putem do kote 133 gde skreće na jugozapad sa puta do Kozje glave kota 174, zatim kote 195 oko Velike Bresnice, Petrovim potokom do kote 186 na jugoistok preko Senokosa lokalnim putem do kote 263, 262, Klenjske bare kota 271, zatim preko kota 245, 262, 264 gde skreće na jugozapad i nastavlja putem Manastirica – Melnica pa na jug nastavlja putem Bistrica – Ždrelo. Kod Ždrela ide na jugozapad putem Ždrelo-Ćovdin-Vezičevo. Putem dolazi do granice Severnokučajskog i Južnokučajskog šumskog područja, pa nastavlja na zapad granicom šumskih područja. Ispod kote 342 Predino brdo skreće na jug i nastavlja lokalnim putem preko kote 310, kote 265, Krušara kota 256, dalje putem preko kota 247 i kota 228, prelazi Grabovičku reku a zatim i reku Resavu kod kote 158 nastavlja u pravcu jugozapada preko Plažinskog bočinca kota 166.4 zatim kota 186, kota 196, kota 179.2, Redine kota 216, zatim dalje na jug lokalnim putem pored Trućevca, preko kote Vitlište 284.7, kote 284 do Stanojeve glave kota 298, pa lokalnim putem na jug ispod Čukara, na zapad do kote 170.5, pa na jugozapad kota 114.1 pored Donje male, dalje na jugozapad preko Ornice, Vrbaka do reke Lugomir prateći reku na jug a zatim skreće na jugoistok preko Kovača, Tonje kota 114.6, pa preko Vlaškog vrbaka na kotu 113.4, na istok do Jaruga, zatim na jug pored Osredka, pored Supskog ključa prelazi Veliku Moravu ide na kotu 115.5 i kod Mijatovca izlazi na autoput E-75 Beograd-Skoplje, a zatim autoputem E-75 Beograd-Skoplje i ide do granice Posavsko-Podunavskog šumskog područja, gde se odvaja od autoputa i ide na sever granicom Posavsko-Podunavskog i Severnokučajskog šumskog područja do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.856 km2;

JUHORSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na ukrštanju puta Kragujevac-Batočina sa autoputem E-75 u mestu Batočina, odakle prati autoput E-75 u pravcu jugoistoka do granice Rasinskog i Južnokučajskog šumskog područja između Drenovca i Pojata. Odatle granica skreće na jugozapad prateći granicu šumskih područja. U blizini mesta Bošnjane napušta granicu šumskih područja i ide na zapad uzvodno središnjim tokom Zapadne Morave do tromeđe Rasinskog, Donjeibarskog i šumskog područja Vrnjačke banje. Odatle granica ide na sever prateći granicu Rasinskog i Donjeibarskog šumskog područja. Dolazi do tromeđe Rasinskog, Donjeibarskog i Južnokučajskog šumskog područja, pa nastavlja granicom Donjeibarskog i Južnokučajskog šumskog područja. Dolazi do tromeđe Šumadijskog, Donjeibarskog i Južnokučajskog šumskog područja odakle nastavlja na sever granicom Donjeibarskog i Šumadijskog šumskog područja do raskrsnice lokalnih puteva kota 805 gde napušta granicu šumskih područja i nastavlja lokalnim putem preko Crnog vrha kota 897, nastavlja na sever preko kote 538 pa Crnim potokom do kote 468, na zapad preko kote 645, preko vrha Cerovi kota 764, skreće na sever preko kote 708 pa lokalnim putem do Petrovića male, Mirkovića male, kote 575, dalje putem do Tominjske male, putem preko kote 566 preko Čukara zatim Gubavice kota 485, nastavlja putem do Lipove glave kota 534 odatle se u pravcu severoistoka spušta u Gubavički potok odakle ide potokom na zapad do kote 442 Bubnjić, nastavlja u pravcu zapada do Vulovića male preko kote 398 zatim putem na zapad preko kote 353 pokraj Bakonjske male, putem preko Rovina i kod kote 339 izlazi na put Kraljevo-Kragujevac-Batočina gde izlazi na početnu tačku.

Ukupna površina lovnog područja je 2.002 km2;

LOVNO PODRUČJE VALjEVSKE PLANINE

Granica lovnog područja počinje na ušću reke Otoka u Drinu odakle ide na jugoistok uzvodno Otokom, zatim od ušća Krivaje u Otoku ide uzvodno rekom Krivajom do tačke koja je 170 metara severno od kote 110 gde prelazi put i ide na istok do reke Jadar, zatim uzvodno rekom Jadar do mesta Draginac gde napušta Jadar i nastavlja lokalnim putem na severoistok preko Gornje Badanje, Sipulje i Bukora i dolazi do puta M4, a odatle silazi u reku Tamnavu i dalje ide nizvodno tokom reke Tamnave dolazi do Sastavaka kota 84, odnosno ušća reke Ub u Tamnavu. Odatle granica nastavlja u pravcu severoistoka granicom Posavsko-Podunavskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja do tačke preseka sa rekom Kolubarom odatle granica prati tok Kolubare uzvodno do ukrštanja sa Ibarskom magistralom kod tačke odvajanja za Valjevo, a zatim prati Ibarsku magistralu na jug. Napušta je kod odvajanja za Kadinu Luku i Slavkovicu a zatim prateći put Kadina Luka-Slavkovica izlazi na granicu Podrinjsko-Kolubarskog i Šumadijskog šumskog područja, skreće na zapad i prateći južnu granicu Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja izlazi na Drinu, tj državnu granicu sa Republikom Srpskom, odakle prateći tok Drine na severozapad i sever ide do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.474 km2;

MAČVANSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na ušću reke Drine u Savu na državnoj granici sa Republikom Srpskom, odakle ide rekom Savom na istok do mesta gde administrativna granica Autonomne Pokrajine Vojvodine napušta tok reke Save, nastavlja administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Vojvodine na istok do mesta gde se administrativna granica Autonomne Pokrajine Vojvodine vraća na tok reke Save, odakle ide na jugoistok središnjim tokom Save do granice Posavsko-Podunavskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja odakle skreće na jug granicom šumskih područja. Dolazi do Sastavaka kota 84 odnosno ušća reke Ub u Tamnavu. Od te tačke granica skreće na zapad i ide uzvodno središnjim tokom reke Tamnave a zatim prelazi put M4 pa lokalnim putem preko Bukora, Sipulje i Gornje Badanje do mesta Draginac, a zatim ide na severozapad rekom Jadar do tačke koja se 130 metara severoistačno od kote 110 gde skreće na zapad prelazi lokalni put i izlazi na reku Krivaju, pa nastavlja nizvodno Krivajom do reke Otoka, pa nizvodno Otokom do ušća u Drinu, a zatim državnom granicom sa Republikom Srpskom do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.088 km2;

BEOGRADSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja je u granicama Posavsko-Podunavskog šumskog područja.

Ukupna površina lovnog područja je 2.840 km2;

ŠUMADIJSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na autoputu E-75 kod isključenja za Požarevac iz pravca Beograda odakle ide na jug autoputem E-75 do isključenja za Kragujevac u mestu Batočina odakle prati put Batočina-Kragujevac do Kragujevca nastavlja putem Kragujevac-Knić do mesta Rovine kota 339 gde skreće na jugoistok lokalnim putem pokraj Bakonjske male kota 353, Vulovića male kota 398, kote 442 Bubnjić, Gubavičkim potokom do Lipove glave kota 534, Gubavice kota 485, preko Čukara kota 566, Tominjske male, kote 575, Mirkovića male, Petrovića male, preko kote 708, Cerova kota 764, zatim kota 645, Crnim potokom do kote 468, preko kote 538, preko Crnog vrha kota 897, kota 805 gde dolazi do granice Donjeibarskog i Šumadijskog šumskog područja. Odatle granica nastavlja na jug prateći granicu šumskih područja, dolazi do tromeđe Donjeibarskog, Južnokučajskog i Šumadijskog šumskog područja, pa nastavlja u istom pravcu granicom Donjeibarskog i Južnokučajskog šumskog područja, do tromeđe Rasinskog, Donjeibarskog i Južnokučajskog šumskog područja, zatim nastavlja granicom Rasinskog i Donjeibarskog šumskog područja sve do Zapadne Morave odnosno tromeđe Donjeibarskog, Južnokučajskog šumskog područja i šumskog područja Vrnjačke banje. Odatle granica skreće na zapad i ide uzvodno Zapadnom Moravom do granice Golijskog i Donjeibarskog šumskog područja, gde skreće na jugozapad prateći granicu šumskih područja do starog puta Čačak – Kraljevo. Granica nastavlja putem u pravcu severozapada do Čačka gde se ponovo vraća na tok Zapadne Morave i nastavlja uzvodno središnjim tokom reke do granice sa Tarsko-Zlatiborskim šumskim područjem. Granica nastavlja na severozapad prateći granicu Golijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja, dolazi do tromeđe Golijskog, Šumadijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja, odakle ide granicom Šumadijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja na sever do tromeđe Šumadijskog, Tarsko-Zlatiborskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja, a zatim na istok granicom Šumadijskog i Podrinjsko-Kolubarskog šumskog područja do ukrštanja sa putem Gornji Milanovac-Slavkovica, pa na sever ide putem preko Slavkovice do izlaska na Ibarsku magistralu (E-763) a zatim prateći magistralu ide do tačke odvajanja puta za Valjevo, a zatim napušta Ibarsku magistralu i prati tok Kolubare do granice Šumadijskog i Posavsko-Podunavskog šumskog područja. Odatle granica ide u pravcu severoistoka pa zatim istoka granicom Posavsko-Podunavskog i Šumadijskog šumskog područja. Dolazi do tromeđe granicom Posavsko-Podunavskog, Severnokučajskog i Šumadijskog šumskog područja, odakle nastavlja granicom Posavsko-Podunavskog, Severnokučajskog šumskog područja do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 4.902 km2;

LOVNO PODRUČJE GOLIJA-ČEMERNO-GOČ

Granica lovnog područja počinje na tromeđi Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja odakle granica ide u pravcu jugozapada i prati granicu Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja do tromeđe Donjeibarskog, Gornjeibarskog i Golijskog šumskog područja, odakle ide na jugozapad granicom Golijskog i Gornjeibarskog šumskog područja do kote 1596, pa skreće na zapad-severozapad putem ispod Jankovog kamena do ukrštanja sa putem Duga Poljana-Ivanjica, odakle ide putem preko Kunježa i Rude Glave, a zatim preko Radeškovine i Vrhova (kota 1422) do Vasilinog vrha odakle nastavlja na severoistok i sever granicom Golijskog i Limskog šumskog područja, do tromeđe Golijskog, Limskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja, odatle nastavlja granicom Golijskog i Tarsko-Zlatiborskog šumskog područja do Zapadne Morave. Od Zapadne morave granica skreće na istok nizvodno središnjim tokom Zapadne Morave do Čačka odakle nastavlja na jugoistok starim putem Čačak – Kraljevo do granice Golijskog i Donjeibarskog šumskog područja. Granica skreće na severoistok prateći granicu šumskih područja do Zapadne Morave gde ponovo nastavlja da prati tok Zapadne Morave u pravcu jugoistoka do ušća reke Gruže u Zapadna Moravu tj. do granice Donjeibarskog šumskog područja i šumskog područja Vrnjačke banje. Granica dalje nastavlja na istok središnjim tokom Zapadna Morave odnosno granicom šumskih područja. U blizini Jerininog grada granica napušta tok Zapadna Morave i nastavlja da prati granicu Rasinskog šumskog područja i šumskog područja Vrnjačka banja u pravcu juga, a zatim istoka do tromeđe Donjeibarskog, Rasinskog šumskog područja i šumskog područja Vrnjačka banja odakle nastavlja granicom Donjeibarskog i Rasinskog šumskog područja u pravcu juga do tromeđe Rasinskog, Donjeibarskog i Gornjeibarskog šumskog područja odnosno početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.113 km2;

LOVNO PODRUČJE JASTREBAC – RADAN – TOPLICA

Granica lovnog područja počinje na ukrštanju puta Kruševac-Pojate sa autoputem E-75 u mestu Pojate, odakle prati autoput E-75 u pravcu jugoistoka do granice Moravskog i Jablaničkog šumskog područja, a zatim na zapad prateći granicu Moravskog i Jablaničkog šumskog područja, do tromeđe Moravskog, Jablaničkog i Topličkog šumskog područja pa nastavlja u pravcu jugozapad granicom Jablaničkog i Topličkog šumskog područja do administrativne granice sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija. Dalje nastavlja u pravcu severozapada duž administrativne granice sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija do granice Rasinskog i Topličkog šumskog područja, odakle nastavlja na severoistok granicom Rasinskog i Topličkog šumskog područja do Trstenika i tačke gde granica šumskih područja seče reku Zapadna Morava. Granica odatle skreće na istok središnjim tokom Zapadne Morave do ušća u Veliku Moravu. Odatle nastavlja granicom Rasinskog i Južnokučajskog šumskog područja do mesta Pojate odnosno početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 4.399 km2;

LOVNO PODRUČJE NEGOTINSKA KRAJINA

Granica lovnog područja počinje na tromeđi državne granice sa Rumunijom, Timočkog šumskog područja i granice NP Đerdap, odakle ide na jug državnom granicom Srbije sa Rumunijom i Bugarskom do graničnog prelaza Vrška Čuka, a zatim ide na zapad putem za Zaječar, pa putem Zaječar-Paraćin do reke Crni Timok na ukrštanju puteva Paraćin-Zaječar sa putem Metovnica-Gamzigrad kod Gamzigradske banje, odakle napušta put i ide na sever Vukinim potokom preko kote 263, 322, zatim preko kote Dregina čuka 384, Dosul mare 391, Dugačkim potokom preko Velike padine , zatim do kote 445. Odatle nastavlja lokalnim putem na sever preko kote 453, kota 416, preko Velikog kopita, preko Ilečice, do kote 339, pa Ogašu Lječica potokom, preko Bele reke pa na severoistok Gradskim potokom, Bukovskim potokom do kote 300, zatim preko Bukova do kote 505, zatim dalje na sever preko Grabovskog rta, Širokog rta, do kote 318 u Mihajlovom potoku, preko Samara kota 454, preko Kraku Barbulaje, prelazi Veljkov potok pa ide Ravnom rekom, a zatim Valja Mare potokom, zatim skreće na istok pa onda na sever tokom Vetrenje, kod kote 486 granica zaokreće na severozapad ide pravolinijski do Velikih livada i puta Bor-Majdanpek. Odatle granica ide na sever putem do ukrštanja sa putem Klokočevac Majdanpek, gde skreće putem na istok do Klokočevca, nastavlja istim putem ka Plani u pravcu jugoistoka do kote 205, gde skreće sa puta i nastavlja u pravcu severoistoka preko kota 487, 479, zatim na sever preko Kraku Kariko, Kornjeta, kote 388 Kraku krša, kote 434, lokalnim putem preko kote 555, 542, 500, 540 do granice Timočkog šumskog područja i NP Đerdap. Granica nastavlja na sever prateći granicu NP Đerdap i Timočkog šumskog područja do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.264 km2;

LOVNO PODRUČJE STARA PLANINA I

Granica lovnog područja počinje na ukrštanju granica Nišavskog i Timočkog šumskog područja sa državnom granicom sa Republikom Bugarskom, odakle ide na jug državnom granicom sa Republikom Bugarskom do graničnog prelaza Gradina, odakle ide putem Gradina-Pirot-Niš do ukrštanja sa granicom Moravskog šumskog područja, odakle nastavlja na severoistok granicom Nišavskog i Moravskog šumskog područja do tromeđe Nišavskog-Moravskog i Timočkog šumskog područja, odakle nastavlja na istok granicom Nišavskog i Timočkog šumskog područja do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.175 km2;

LOVNO PODRUČJE SUVA PLANINA

Granica lovnog područja počinje na odvajanju puta E-80 Niš-Pirot od autoputa E-75 Beograd-Skoplje kod Niša, odakle ide na istok putem E-80 Niš-Pirot do Pirota, odakle ide na jugozapad putem Pirot-Babušnica-Vlasotince-Leskovac do izlaska na autoput E-75 Beograd-Skoplje kod Leskovca, odakle ide na sever autoputem E-75 Beograd-Skoplje do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.544 km2;

SEVERNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-75 iz Republike Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom (ogradom) autoputa E-75 prema jugu sve do mesta gde autoput preseca Veliki Bački kanal, odakle ide prema zapadu i ide sredinom Velikog Bačkog kanala sve do puta koji razdvaja opštine Sombor i Apatin, a zatim nastavlja ovim putem do mesta gde put preseca kanal Prigrevica-Bezdan, gde skreće na sever i ide sredinom kanala do ušća Bajskog kanala, a dalje sredinom Bajskog kanala do ušća u Stari Bački kanal, a zatim od ušća ide putem Bezdan-Sombor i pre Sombora skreće desno i nastavlja sredinom Starog Bačkog kanala do državne granice sa Republikom Mađarskom, odakle nastavlja državnom granicom Republike Mađarske i Republike Srbije, do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.610 km2;

JUŽNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska Bajskog kanala u Republiku Srbiju iz Republike Mađarske, odakle ide od početne tačke u pravcu juga sredinom Bajskog kanala do njegovog ušća u kanal Prigrevica-Bezdan, a dalje sredinom kanala Prigrevica-Bezdan do preseka sa putem koji razdvaja Opštine Sombor i Apatin, odakle nastavlja prema istoku navedenim putem sve do Velikog bačkog kanala, gde se ponovo lomi i ide dalje sredinom Velikog bačkog kanala sve do desne strane auto puta E-75, a zatim ide desnom stranom (ogradom) autoputa prema Beogradu do tačke preseka autoputa E-75 sa rekom Dunav, odakle nastavlja na zapad sredinom reke Dunav do državne granice sa Republikom Hrvatskom, i dalje nastavlja državnom granicom sa Republikom Hrvatskom i Republikom Mađarskom do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.079 km2;

ISTOČNOBAČKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska reke Tise iz Republike Mađarske u Republiku Srbiju, odakle ide prema jugu sredinom reke Tise do ušća u reku Dunav, odakle ide u pravcu zapada sredinom reke Dunav do tačke gde autoput E-75 preseca reku Dunav, a zatim nastavlja u pravcu severa desnom stranom autoputa E-75 (ogradom) do državne granice sa Republikom Mađarskom, skreće na istok i ide državnom granicom između Republike Mađarske i Republike Srbije, do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.242 km2;

SEVERNOBANATSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na tromeđi državnih granica Republike Srbije, Republike Mađarske i Republike Rumunije, odakle ide prema jugoistoku granicom Republike Srbije i Republike Rumunije do tačke gde reka Stari Begej ulazi u Republiku Srbiju, a zatim skreće na jugozapad i ide sredinom reke Stari Begej do tačke gde se on uliva u kanal DTD, odakle ide sredinom kanala DTD do ušća u reku Begej, i dalje nastavlja sredinom reke Begej sve do ušća u reku Tisu, a zatim produžava sredinom reke Tise do državne granice sa Republikom Mađarskom, odakle skreće na istok i ide državnom granicom Republike Mađarske i Republike Srbije do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 3.100 km2;

SREDNjEBANATSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na ulasku reke Stari Begej iz Republike Rumunije u Republiku Srbiju, odakle ide državnom granicom na jugoistok do tromeđe opština Plandište i Vršac i Republike Rumunije, skreće pod pravim uglom na jugozapad i ide sredinom Šulhovog kanala do njegovog ušća u kanal DTD, a zatim prelazi kanal DTD i ide na jug graničnim putem opština Vršac i Alibunar, sve do tromeđe ovih opština sa Specijalnim rezervatom prirode „Deliblatska peščara”, gde skreće na sever i ide granicom Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”, sve do reke Dunav, zatim ide uzvodno sredinom reke Dunav sve do ušća reke Tamiš, a dalje nastavlja administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Vojvodine do reke Dunav, gde dalje ide sredinom reke Dunav do ušća reke Tise i dalje sredinom reke Tise do ušća reke Begej, odakle nastavlja sredinom reke Begej do mesta gde kanal DTD ulazi u reku Begej, i dalje ide kanalom do ušća reke Stari Begej, a zatim nastavlja sredinom reke Stari Begej do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 4.364 km2;

LOVNO PODRUČJE DELIBLATSKA PEŠČARA

Granica lovnog područja počinje na tromeđi opština Vršac i Plandište sa Republikom Rumunijom, odakle ide u pravcu jugoistoka državnom granicom Republike Srbije i Republike Rumunije do reke Dunav, a zatim se granica lomi prema zapadu i ide rekom Dunav i rukavcima, obuhvatajući ostrva Adu Čibukliju i Adu Žilovu, odakle skreće na severozapad kod početne (uzvodne) tačke Ade Žilove, izlazi na levu obalu reke Dunav i dalje ide granicom Specijalnog rezervata prirode ,,Deliblatska Peščara”, sve do tromeđe opština Alibunar, Vršac i Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”, a zatim skreće na sever i ide putem koji razdvaja Opštinu Vršac i Alibunar do kanala DTD, odakle prelazi kanal DTD kod ušća Šulhovog kanala i dalje ide sredinom Šulhovog kanala, sve do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.411 km2;

SEVERNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na državnoj granici, na ulasku autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide na sever i prati državnu granicu Republike Hrvatske i Republike Srbije do reke Dunav, a zatim skreće na istok sredinom reke Dunava do mesta gde auto put E-75 prelazi reku Dunav, odakle skreće jugoistočno i prati desnu stranu autoputa E-75 (ogradom) do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu Autonomne Pokrajine Vojvodine, odakle nastavlja u pravcu jugozapada administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Vojvodine do mesta gde je autoput E-70 preseca, a zatim dalje nastavlja ka zapadu desnom stranom autoputa E-70 (ogradom) do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 2.041 km2;

29) ISTOČNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu gde autoput E-75 prelazi reku Dunav, odakle ide u pravcu jugoistoka sredinom reke Dunav do administrativne granice sa Autonomnom Pokrajinom Vojvodinom, odakle nastavlja administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Vojvodine do auto puta E-75, odakle skreće na severozapad i prati desnu stranu auto puta E-75 (ogradom) do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 296 km2;

30) JUŽNOSREMSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja počinje na mestu ulaska autoputa E-70 iz Republike Hrvatske u Republiku Srbiju, odakle ide desnom stranom autoputa E-70 do mesta gde autoput preseca administrativnu granicu sa Autonomnom Pokrajinom Vojvodinom, a zatim skreće na jug i prati administrativnu granicu Autonomne Pokrajine Vojvodine do mesta gde se granica spaja sa rekom Savom, odavde granica ide uzvodno rekom Savom na zapad do mesta gde administrativna granica Autonomne Pokrajine Vojvodine napušta tok reke Save, nastavlja administrativnom granicom Autonomne Pokrajine Vojvodina na zapad do mesta gde se administrativna granica Autonomne Pokrajine Vojvodina vraća na tok reke Save, nastavlja u pravcu zapada sredinom reke Save do državne granice sa Republikom Srpskom, odatle prati državnu granicu sa Republikom Srpskom i sa Republikom Hrvatskom i dolazi do početne tačke.

Ukupna površina lovnog područja je 1.477 km2;

31) SEVERNOKOSOVSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja se nalazi u granicama Pomoravskog šumskog područja, Kosovskog šumskog područja i Ibarskog šumskog područja.

Ukupna površina lovnog područja je 5.521 km2;

32) JUŽNOKOSOVSKO LOVNO PODRUČJE

Granica lovnog područja se nalazi u granicama Nerodimsko-Lepenačkog šumskog područja, Šarsko-Podrimskog šumskog područja i Prokletijsko-Bistričkog šumskog područja.

Ukupna površina lovnog područja je 5.333 km2.

Član 4.

Karta lovnih područja na teritoriji Republike Srbije data je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Precizan opis granica i ukupnih površina lovnih područja, geotopografske podloge u digitalnom rasterskom obliku u razmeri do 1:300.000, kao i karte lovnih područja u digitalnom i štampanom obliku vode se u Katastru lovišta i Centralnoj bazi podataka, koje formira i vodi ministarstvo nadležno za poslove lovstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lovstvo.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 5/11).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

[pic]

Ostavite komentar