Uredba o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj brendova u oblasti manifestacija i usluga u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravak, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDOVA

U OBLASTI MANIFESTACIJA I USLUGA

U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava za razvoj brendova u oblasti manifestacija i usluga u Republici Srbiji u 2012. godini, u cilju jačanja konkurentnosti i prepoznatljivosti brendova iz Republike Srbije i podsticanja primene brendinga i marketinga u poslovanju privrednih subjekata (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Brend u smislu ove uredbe jeste perspektivna manifestacija odnosno usluga koja se izdvaja u odnosu na istovrsne manifestacije i usluge svojim kvalitetom, prepoznatljivošću, doprinosom afirmaciji potencijala i vrednosti Republike Srbije, inovativnošću, funkcionalnim i vizuelnim prednostima sa svrhom pozicioniranja u svesti potrošača kao boljih i uspešnijih od konkurencije.

Član 3.

Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom dodeljuju se kao bespovratna.

Član 4.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), putem javnog poziva.

Javni poziv se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na web stranici Ministarstva.

Prijava na konkurs se podnosi Ministarstvu, u roku i sa dokumentacijom koji su utvrđeni javnim pozivom.

Konkursom se bliže utvrđuju uslovi za dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Član 5.

Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva kao i udruženja upisana u registar Agencije za privredne registre.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredna društva i udruženja:

protiv kojih je pokrenut stečajni postupak;

koja za prijavljenu namenu već koriste druga sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Privredna društva i udruženja mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Član 6.

Podsticajna sredstva se dodeljuju za brendove iz sledećih oblasti:

informacione tehnologije – softver;

poslovne usluge iz oblasti menadžmenta, marketinga, brendinga, investicionog konsaltinga, istraživanja, dizajna;

inženjering usluge iz oblasti projektovanja i implementacije procesa i proizvoda;

poslovne i inženjering usluge iz oblasti poljoprivrede;

manifestacije, prepoznatljive u nacionalnoj, regionalnoj ili globalnoj javnosti, koje značajno doprinose afirmaciji potencijala, vrednosti i identiteta Republike Srbije.

Član 7.

Podsticajna sredstva se dodeljuju za unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata i udruženja, odnosno prijavljenog brenda.

Član 8.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava sprovodi Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove trgovine.

Komisija utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava u skladu sa ovom uredbom, ocenjuje prijave i utvrđuje rang listu najbolje ocenjenih prijava.

Komisija donosi odluku o raspodeli podsticajnih sredstava na osnovu kvaliteta prijave, zahteva za iznos podsticajnih sredstava koji je naveden u prijavi, obima planiranih aktivnosti i procene ostvarivosti očekivanih rezultata razvoja brenda, i utvrđuje iznos podsticaja koji se dodeljuje privrednom društvu, odnosno udruženju, a po redosledu utvrđenom na rang listi najbolje ocenjenih prijava.

Komisija donosi odluku o raspodeli podsticajnih sredstava do visine utvrđene članom 10. ove uredbe.

Komisija donosi odluku da se ne dodele podsticajna sredstva, ako oceni da nijedna prijava ne ispunjava propisane uslove.

Obaveštenje o raspodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Član 9.

Na osnovu odluke o raspodeli, Ministarstvo i korisnik podsticajnih sredstava zaključuju ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava, kojim se bliže uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način i dinamika isplate podsticajnih sredstava, sredstva finansijskog obezbeđenja, dinamika realizacije planiranih aktivnosti i izveštavanje, način kontrole namenske upotrebe dodeljenih sredstava, kao i uslovi i okolnosti koje mogu dovesti do raskida ugovora, a u vezi sa eventualnim neispunjavanjem preuzetih obaveza.

Član 10.

Sredstava za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Rešenjem Vlade o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-3700/2012 od 24. maja 2012. godine, kojim su sredstva u iznosu od 21.000.000 dinara iz budžetske rezerve raspoređena na poziciju Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: razdeo 19, program 1504-01 – Izgradnja i pozicioniranje Nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, a do iznosa od 21.000.000 dinara.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

                                                                                               PREDSEDNIK

Ostavite komentar