Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

Na osnovu člana 39a stav 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova koju Devizni inspektorat vrši kod banaka i ovlašćenih menjača (u daljem tekstu: menjač).

Kontrolom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se da li se menjački poslovi obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11 – u daljem tekstu: Zakon), Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 93/11), Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Službeni glasnik RS”, broj 93/11) i ugovorom o obavljanju menjačkih poslova koji je ovlašćeni menjač zaključio sa bankom, odnosno bankama (u daljem tekstu: ugovor).

Član 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove uredbe, imaju sledeće značenje:

banka je rezident – akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje

ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove, poslove platnog prometa i kreditne poslove sa inostranstvom, kao i druge poslove u skladu sa zakonom;

2) privredni subjekt je rezident – pravno lice i preduzetnik koji su kao privredni subjekti registrovani kod nadležnog organa;

3) menjač je banka i ovlašćeni menjač;

4) ovlašćeni menjač je privredni subjekt koji ima ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova izdato od Deviznog inspektorata, odnosno ovlašćenje Narodne banke Srbije izdato do 31. decembra 2011. godine i zaključen ugovor o obavljanju tih poslova s bankom, odnosno s više banaka;

5) ovlašćenje je pismeno ovlašćenje Deviznog inspektorata koje se izdaje privrednom subjektu za obavljanje menjačkih poslova u formi rešenja, odnosno ovlašćenje Narodne banke Srbije koje je izdato do 31. decembra 2011. godine;

6) menjačko mesto je prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi, a sadrži jedno ili više blagajničkih mesta;

7) blagajničko mesto je deo menjačkog mesta na kome se obavljaju menjački poslovi;

8) softver je tehnološko – aplikativno rešenje Narodne banke Srbije, odnosno banke koje koristi menjač i koje omogućava obavljanje menjačkih poslova na propisan način;

9) radni dan je svaki dan, osim nedelje i dana državnog praznika koji je proglašen neradnim danom;

10) radni dan menjača je svaki dan u nedelji kada menjač obavlja menjačke poslove, odnosno koji je unutrašnjim aktom menjača određen kao radni dan.

II. POSTUPAK KONTROLE MENJAČKIH POSLOVA I MERE KOJE SE MOGU PREDUZETI

Član 3.

Kontrolu menjačkih poslova kod menjača vrši devizni inspektor Deviznog inspektorata koji poseduje službenu legitimaciju (u daljem tekstu: devizni inspektor).

Član 4.

Kontrola menjačkih poslova vrši se neposrednom kontrolom menjačkih poslova na samom menjačkom mestu, uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju menjača, kontrolom podataka i izveštaja koje je menjač dužan da dostavlja Narodnoj banci Srbije ili banci, odnosno kojima Devizni inspektorat raspolaže u skladu sa propisima iz člana 1. stav 2. ove uredbe, kao i kontrolom druge dokumentacije koju Devizni inspektorat može da zahteva od ovlašćenog menjača.

Menjač je dužan da u postupku neposredne kontrole deviznom inspektoru omogući uvid u menjačke poslove, da mu stavi na raspolaganje tražene podatke i dostavi potrebnu dokumentaciju.

U cilju obavljanja kontrole iz stava 1. ovog člana devizni inspektor može doneti pismeni zaključak.

Na zaključak iz stava 3. ovog člana nije dozvoljena žalba.

Član 5.

Kada devizni inspektor u vršenju neposredne kontrole menjačkih poslova utvrdi postojanje osnova sumnje da su efektivni strani novac, čekovi i gotovina u dinarima upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili su tome namenjeni, ili su nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja, devizni inspektor ih privremeno oduzima i o oduzetim sredstvima izdaje potvrdu.

Devizni inspektor sa privremeno oduzetim efektivnim stranim novcem, čekovima i gotovinom u dinarima, postupa na način utvrđen članom 55. Zakona, i istovremeno, nadležnim organima podnosi krivičnu prijavu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 6.

Devizni inspektor je dužan da o izvršenoj neposrednoj kontroli menjačkih poslova iz člana 4. ove uredbe sačini zapisnik o kontroli i dostavi ga menjaču, koji ima pravo da u roku od pet dana od dana prijema zapisnika dostavi primedbe na nalaz deviznog inspektora, sa dokazima u prilogu.

Dopunu zapisnika o kontroli iz stava 1. ovog člana devizni inspektor sačinjava u slučaju kada se proverom navoda, iznetih u primedbama menjača, utvrdi činjenično stanje bitno različito od onog navedenog u zapisniku. Dopuna zapisnika o kontroli dostavlja se kontrolisanom menjaču.

Devizni inspektor ne sačinjava dopunu zapisnika o kontroli kada utvrdi da se primedbe na zapisnik o kontroli odnose na promenu činjeničnog stanja nastalog nakon završene neposredne kontrole menjačkih poslova.

Član 7.

Kada devizni inspektor u vršenju kontrole menjačkih poslova utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost koja se može otkloniti, donosi rešenje kojim nalaže menjaču da otkloni utvrđenu nezakonitost, odnosno nepravilnost i određuje mu rok za naloženo postupanje.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se nalaže otklanjanje nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, može se uložiti žalba Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Žalba iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 8.

Menjač je dužan da o izvršenju naloga iz rešenja iz člana 7. ove uredbe pismeno obavesti deviznog inspektora i to najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

Devizni inspektor proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana i, ako proverom utvrdi da su izvršeni svi nalozi iz tog rešenja, donosi zaključak o obustavi naloga iz rešenja.

Kada devizni inspektor utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio naloge iz rešenja iz člana 7. ove uredbe, Devizni inspektorat donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

Ukoliko devizni inspektor utvrdi da banka nije izvršila naloge iz rešenja iz člana 7. ove uredbe, o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima iz njene kontrolne funkcije.

III. MERE KOJE SE PREDUZIMAJU U SLUČAJU

ONEMOGUĆAVANJA KONTROLE

Član 9.

U slučaju kada ovlašćeni menjač onemogući vršenje kontrole menjačkih poslova, devizni inspektor donosi rešenje o privremenom obustavljanju obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana.

Pod onemogućavanjem vršenja kontrole menjačkih poslova, u smislu ove uredbe, podrazumeva se da menjač onemogući deviznom inspektoru uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima iz člana 5. ove uredbe.

Ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja iz stava 1. ovog člana, isto istakne na vidno mesto na tom menjačkom mestu, sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, ovlašćeni menjač je dužan da neposrednom dostavom vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca, odnosno uplate dinara na svoj tekući račun.

Dokaze o izvršenju radnji iz stava 3. ovog člana ovlašćeni menjač dužan je da dostavi deviznom inspektoru u pismenoj formi odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz stava 3. ovog člana.

Ukoliko banka onemogući deviznom inspektoru da vrši kontrolu menjačkih poslova, u smislu stava 2. ovog člana, devizni inspektor o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima mere iz svoje nadležnosti.

Devizni inspektor, u slučaju kada menjač onemogući vršenje kontrole menjačkih poslova, podnosi i krivičnu prijavu za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole, u skladu sa članom 241. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05- ispravka, 107/05-ispravka, 72/09 i 111/09).

Član 10.

Kada ovlašćeni menjač ne dostavi dokaze da je postupio u skladu sa obavezama iz člana 9. stav 3. ove uredbe ili ako devizni inspektor to utvrdi u postupku kontrole menjačkih poslova, devizni inspektor donosi rešenje kojim ovlašćenom menjaču nalaže da otkloni nepravilnost, odnosno nezakonitost iz člana 9. stav 3. ove uredbe odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja.

Ovlašćeni menjač je dužan da o izvršenju naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana pismeno obavesti deviznog inspektora i to najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

Devizni inspektor proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ovog člana i, kada proverom utvrdi da nisu izvršeni svi nalozi iz tog rešenja, Devizni inspektorat donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

Rešenjem Deviznog inspektorata iz stava 3. ovog člana, nalaže se ovlašćenom menjaču da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja sav efektivni strani novac koji se nalazi na tom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun. Sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, ovlašćeni menjač je dužan da neposrednom dostavom vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca, odnosno uplate dinara na svoj tekući račun.

Dokaze o izvršenju radnji iz stava 4. ovog člana ovlašćeni menjač dužan je da dostavi Deviznom inspektoratu u pismenoj formi odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz stava 4. ovog člana.

Član 11.

Rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova iz čl. 8. i 10. ove uredbe, Devizni inspektorat dostavlja banci, odnosno bankama sa kojima ovlašćeni menjač ima zaključen ugovor, u roku do tri radna dana od dana donošenja rešenja.

IV. OBAVEZE OVLAŠĆENOG MENJAČA U SLUČAJEVIMA ODUZIMANJA OVLAŠĆENJA

Član 12.

Kada Devizni inspektorat, na osnovu člana 39a Zakona, donese rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenom menjaču, koji ima više menjačkih mesta, za jedno ili više menjačkih mesta, ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja, sav efektivni strani novac i svu gotovinu u dinarima sa tog menjačkog mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja sa radom, a da identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru za to menjačko mesto, neposredno vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prenosa efektivnog stranog novca i gotovine u dinarima na menjačko mesto koje nastavlja sa radom.

Kada Devizni inspektorat, na osnovu člana 39a Zakona, donese rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenom menjaču koji ima jedno menjačko mesto, za to menjačko mesto, odnosno ovlašćenom menjaču, koji ima više menjačkih mesta, za sva menjačka mesta, ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja sav efektivni strani novac sa tih menjačkih mesta proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, a dinare dobijene prodajom efektivnog stranog novca i svu gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun, kao i da identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru neposredno vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prodaje efektivnog stranog novca i uplate dinara na tekući račun.

Ovlašćeni menjač je dužan da Deviznom inspektoratu u pismenoj formi dostavi dokaze da je izvršio obaveze iz ovog člana odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Postupke kontrole menjačkih poslova, koje je započela Narodna banka Srbije, a koji nisu okončani do 31. decembra 2011. godine, okončaće Devizni inspektorat prema odredbama ove uredbe.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, januara 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 39a stav 4. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 31/11), kojim je predviđeno da Vlada propisuje bliže uslove i način vršenja kontrole obavljanja menjačkih poslova.

II. Razlozi za donošenje Uredbe

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) kojim je, između ostalog, predviđeno da će od 1. januara 2012. godine Devizni inspektorat preuzeti od Narodne banke Srbije poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova kao i poslove kontrole menjačkih poslova. Članom 46. Zakona o deviznom poslovanju propisano je da Devizni inspektorat vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja, a članom 39a stav 4. tog zakona da Vlada propisuje bliže uslove i način vršenja kontrole obavljanja menjačkih poslova. Kontrola menjačkih poslova ima izvesne specifičnosti u odnosu na kontrolu deviznog poslovanja zbog zakonskog ovlašćenja deviznog inspektora da tokom postupka kontrole donese rešenje o privremenom obustavljanju obavljanja menjačkih poslova ovlašćenom menjaču, u slučaju neomogućavanja vršenja kontrole, odnosno u slučaju kada ovlašćeni menjač ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i dinara u skladu sa zakonom, kao i zbog mogućnosti da Devizni inspektorat u slučajevima koji su predviđeni Zakonom i ovom uredbom donese rešenje ovlašćenom menjaču o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na jednom menjačkom mestu, ili više menjačkih mesta, ili pak na svim menjačkim mestima. Kako bi se bliže i preciznije regulisao postupak kontrole menjačkih poslova, ovlašćenja deviznog inspektora u postupku kontrole, kao i ovlašćenja Deviznog inspektorata, zatim postupanja ovlašćenih menjača po upravnim merama donetim u postupku kontrole, donosi se ova uredba.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. definisano je da je predmet ove uredbe propisivanje bližih uslova i načina vršenja kontrole menjačkih poslova koju Devizni inspektorat vrši kod banaka i kod ovlašćenih menjača, a radi utvrđivanja da li se ovi poslovi obavljaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, propisima donetim na osnovu Zakona i zaključenim ugovorom o obavljanju menjačkih poslova.

Član 2. definiše značenje pojedinih pojmova koji su specifični za obavljanje menjačkih poslova.

Čl. 3. i 4. propisuju da kontrolu vrše devizni inspektori Deviznog inspektorata koji poseduju službenu legitimaciju, kao i da se ista vrši neposrednom kontrolom menjačkih poslova na menjačkom mestu i kontrolom podataka i izveštaja koji su menjači dužni da dostavljaju Narodnoj banci Srbije, banci, odnosno kontrolom podataka i izveštaja kojima Devizni inspektorat raspolaže u skladu sa propisima, kao i kontrolom druge dokumentacije koju Devizni inspektorat može zahtevati od menjača. Stavom 3. člana 4. regulisano je ovlašćenje deviznog inspektora u pogledu donošenja pismenog zaključka u cilju obavljanja kontrole menjačkih poslova. Stavom 4. ovog člana je određeno da na navedeni zaključak žalba nije dozvoljena.

Član 5. predviđa postupanje deviznog inspektora u postupku kontrole menjačkih poslova kad postoje osnovi sumnje da su efektivni strani novac, čekovi i gotovina u dinarima upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili su tome namenjeni, ili su nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja, i precizirano je da ih devizni inspektor privremeno oduzima i o oduzetim sredstvima izdaje potvrdu. Devizni inspektor će sa privremeno oduzetim efektivnim stranim novcem, čekovima i gotovinom u dinarima, postupiti na način utvrđen članom 55. Zakona, i istovremeno će nadležnim organima podneti krivičnu prijavu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 6. propisuje da se o izvršenoj neposrednoj kontroli menjačkih poslova sačinjava zapisnik, rok u kome se mogu staviti primedbe na zapisnik o kontroli, kao i kada se sačinjava dopuna zapisnika o kontroli.

Član 7. određuje uslove i osnov za donošenje rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti, pravo menjača na žalbu i odredbu da žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 8. predviđa obavezu menjača da o izvršenju naloga iz rešenja o otklanjanju nezakonitosti, odnosno nepravilnosti pismeno obavesti deviznog inspektora. Takođe, ovim članom regulisano je i donošenje zaključka o obustavi izvršenja naloga iz rešenja ako devizni inspektor utvrdi da je menjač iste izvršio. Stavom 3. ovog člana propisano je da, ukoliko devizni inspektor utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio naloge iz rešenja o otklanjanju nepravilnosti ili nezakonitosti, Devizni inspektorat donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto ovlašćenog menjača. U slučaju da devizni inspektor utvrdi da banka nije izvršila nalog iz rešenja iz člana 7. ove uredbe, devizni inspektor o tome obaveštava Narodnu banku Srbije koja preduzima mere u skladu sa zakonskim ovlašćenjima iz njene kontrolne funkcije, jer se banci ne daje posebno ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova.

Član 9. određuje da je devizni inspektor ovlašćen da u slučaju onemogućavanja vršenja kontrole i oduzimanja efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima, u toku kontrole donese rešenje ovlašćenom menjaču o privremenom obustavljanju obavljanja menjačkih poslova na tom menjačkom mestu, do 30 radnih dana. Ovlašćeni menjač dužan je da navedeno rešenje istakne na vidnom mestu, da sav efektivni strani novac koji se nalazi na kontrolisanom menjačkom mestu proda banci, odnosno bankama sa kojima ima zaključen ugovor, i dinare koje dobije, kao i svu gotovinu u dinarima uplati na svoj tekući račun, a sve identifikacione kartice za rad u aplikativnom softveru na kontrolisanom menjačkom mestu, vrati banci ili najbližoj organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije, neposrednom dostavom, kao i da o izvršenju ovih obaveza obavesti deviznog inspektora, odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana izvršenja obaveza. U slučaju kada banka onemogući kontrolu, predviđeno je obaveštavanje Narodne banke Srbije koja preduzima mere iz svoje nadležnosti. Stavom 6. ovog člana propisano je podnošenje krivične prijave za krivično delo onemogućavanje vršenja kontrole shodno članu 241. Krivičnog zakonika.

Član 10. propisuje da, u slučaju kada ovlašćeni menjač ne dostavi dokaze da je postupio u skladu članom 9. stav 3. ove uredbe ili ako se to utvrdi u postupku kontrole, devizni inspektor donosi rešenje o otklanjanju nezakonitosti, odnosno nepravilnosti. Ovlašćeni menjač dužan je da otkloni nezakonitosti, odnosno nepravilnosti odmah, a najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema rešenja.

Stavom 2. ovog člana je predviđena obaveza ovlašćenog menjača da deviznog inspektora najkasnije prvog narednog radnog dana od dana isteka roka određenog za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja, obavesti o postupanju po ovom rešenju.

Stavom 3. je određeno da će Devizni inspektorat, u slučaju kada devizni inspektor proverom utvrdi da nije postupljeno u skladu sa navedenim rešenjem, doneti rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za kontrolisano menjačko mesto.

Stavom 4. je definisano postupanje ovlašćenog menjača u skladu sa rešenjem o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, dok je stavom 5. predviđena obaveza dostavljanja dokaza o izvršenju navedenog rešenja, kao i forma predviđenog dokazivanja.

Član 11. predviđa da Devizni inspektorat dostavlja rešenje o oduzimanju ovlašćenja iz čl. 8. i 10. ove uredbe i člana 39a st. 1. i 2. Zakona, banci, odnosno bankama sa kojima menjač ima zaključen ugovor, kako bi banka, odnosno banke preduzele mere i aktivnosti oko regulisanja međusobnih obaveza sa ovlašćenim menjačem.

Član 12. stav 1. propisuje obaveze ovlašćenog menjača u slučaju kada mu je oduzeto ovlašćenje za jedno ili više menjačkih mesta, ali ne za sva menjačka mesta. Tu spadaju obaveze da efektivni strani novac i svu gotovinu u dinarima sa menjačkog mesta za koje mu je oduzeto ovlašćenje prenese na menjačko mesto koje nastavlja sa radom.

St. 2. i 3. istog člana propisuju obaveze ovlašćenog menjača u slučaju oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova za sva menjačka mesta. Takođe, propisana je i obaveza dostavljanja dokaza o izvršenju navedenih radnji Deviznom inspektoratu.

Član 13. predviđa da će postupke kontrole, koje je započela Narodna banka Srbije, a koji nisu okončani do 31. decembra 2011. godine, okončati Devizni inspektorat prema odredbama ove uredbe.

Član 14. predviđa da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe finansijska sredstava su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Ostavite komentar