Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 124/12), u članu 23. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: „a zahtevi koji su podneti do 31. decembra 2012. godine rešavaće se po toj uredbi.”

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

Korisnik kredita za dokazivanje uslova u pogledu njegovog vlasništva i/ ili vlasništva njegovog bračnog druga nad stambenim objektima i u pogledu izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda – poreza na imovinu, određenih uredbom iz stava 1. ovog člana, dostavlja izjavu overenu od strane nadležnog organa zaključno sa 31. decembrom 2012. godine i/ili uverenje o izmirivanju obaveza po osnovu javnih prihoda-poreza na imovinu izdato zaključno sa 31. decembrom 2012. godine.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 4. februara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ove Uredbe je u članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), odnosno u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12).

II. Razlozi za donošenje dopuna uredbe

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe je omogućavanje da zahtevi podneti prethodne godine budu odobreni pod uslovima koji su važili 2012. godine, a u okviru sredstava definisanih Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini, jer samo se na navedeni način može postići cilj mere Vlade definisan navedenom uredbom, a to je podrška građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje i omogućavanje kategoriji građana kojima je rešavanje stambenog pitanja najvažnije – kupovine stambenih jedinica.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Uz član 1.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita kao inistitucija je tokom 2012. godine sprovodila Uredbu o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini. Navedenom uredbom predviđeno je odobravanje sredstava za potrebe realizacije kredita u iznosu od 2.100.000.000,00 dinara. Svi zahtevi koji su primljeni u Nacionalnu korporaciju do kraja 2012. godine su obrađeni i odobreni u okviru sredstava predviđenih navedenom Uredbom. Iz tehničkih razloga, kao što su upis hipoteke pre isplate kredita, realizacija određenog broja kredita koji su odobreni krajem 2012. godine se odlaže za početak 2013. godine, a u skladu sa Uredom Vlade.

Jedini razlog što određeni broj zahteva nije odobren od banaka jeste nedostatak sredstava u prošlogodišnjem budžetu Republike Srbije opredeljen za ove namene. Korisnicima kredita koji su aplicirali u bankama krajem 2012. godine, zahtevi nisu mogli biti odobreni pod uslovima iz Uredbe za 2012. godinu zbog ograničenih sredstava, te se na ovaj način za njih pojavio materijalnih problem u smislu potencijalne mogućnosti da izgube date kapare za kupovinu stana jer nisu u mogućnosti da pribave minimalno definisano učešće po uslovima iz Uredbe za 2012. godinu.

Dodavanjem člana 23a bi se omogućilo da zahtevi podneti prethodne godine budu odobreni pod uslovima koji su važili 2012. godine, a u okviru sredstava defisanih Uredbom za 2013. godinu.

Uz član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva.

V. Analiza efekata propisa

Osnovni cilj donošenja dopuna ove uredbe je nastavak podrške građevinskoj industriji u 2013. godini kroz dugoročno stambeno kreditiranje.

VI. Razlozi za ranije stupanje Uredbe na snagu

Osnovni razlog za hitno donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u Republici Srbiji u 2013. godini je taj što je neophodno da se bez odlaganja otpočne sa primenom navedenog člana koji omogućava da se zahtevi podneti prethodne godine odobravaju pod uslovima koji su važili 2012. godine, a u okviru sredstava definisanih Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini.

VII. Pregled odredaba čija se dopuna predlaže

ČLAN 1.

„ČLAN 23A

ZAHTEVI ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE KUPOVINE, ODNOSNO IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA PODNETI BANKAMA DO 31. DECEMBRA 2012. GODINE BIĆE RAZMATRANI I ODOBRENI POD USLOVIMA PROPISANIM UREDBOM O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 4/12, 77/12, 98/12, 109/12 I 116/12). S TIM ŠTO KORISNIK KREDITA DOSTAVLJA IZJAVE POD PUNOM MATERIJALNOM I KRIVIČNOM ODGOVORNOŠĆU DA KORISNIK KREDITA I/ILI NJEGOV SUPRUŽNIK NE POSEDUJU U VLASNIŠTVU STAMBENI OBJEKAT OVERENE OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2012. GODINE, I/ILI UVERENJE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA KOJE JE IZDATO ZAKLJUČNO SA 31. DECEMBROM 2012. GODINE.”

Ostavite komentar